Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

32/2021

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/9

 

30.08.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 591

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta elokuussa 2021 alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2021-008542 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus valitsi kahden vuoden toimikaudeksi palvelukeskusliikelaitoksen johtokuntaan 5 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

 

 

Jäsen

Varajäsen

1.

 

Markus Kühn (kaupunginkanslia, strategiaosasto)

Jorma Lamminmäki (kaupunginkanslia, talous- ja suunnitteluosasto, hankinnat ja kilpailuttaminen)

2.

 

Kati Takanen (kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, hallinto- ja tukipalvelut)

Kari Salovaara (kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, hallinto- ja tukipalvelut, talous- ja suunnittelupalvelut, hankintapalvelut

3.

 

Tiina Mäki (sosiaali- ja terveystoimiala, hallinto)

Sari Luostarinen (sosiaali- ja terveystoimiala, hallinto, hankintapalvelut)

4.

Kok

Arja Karhuvaara

Ami Lainela

5.

SDP

Niilo Toivonen

Arzu Caydam-Lehtonen

 

Samalla kaupunginhallitus valitsi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti:

Puheenjohtaja

Markus Kühn

Varapuheenjohtaja

Kati Takanen

 

Lisäksi kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta huolehtii palvelukeskusliikelaitoksen toimialan mukaisista tehtävistä. Palvelukeskusliikelaitos huolehtii palvelutoiminnan tukipalvelujen tuottamisesta kaupungille ja kaupunkikonsernin yhteisöille.

Johtokunnassa on 5 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginhallitus valitsee kahden vuoden toimikaudeksi johtokunnan jäsenet ja varajäsenet. Lisäksi kaupunginhallitus valitsee johtokunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan

Toimielimen jäseneksi esitetään osittain luottamushenkilöitä ja osittain
kaupungin henkilöstöön kuuluvia henkilöiden aseman tai tehtävien perusteella.

Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan (kuntalaki 70.1 §).

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4a.1 §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Kuntalain 105 §:n mukaan vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet eniten ääniä. Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läsnä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan jakamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdellä.

Vaalikelpoisuus (kuntalaki 71 § ja 73 §)

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1.

jonka kotikunta kyseinen kunta on;

2.

jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinävuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja

3.

jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

 

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka
ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta kunta ei ole.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566