Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

32/2021

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/8

 

30.08.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 590

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta elokuussa 2021 alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2021-008544 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus valitsi kahden vuoden toimikaudeksi rakentamispalveluliikelaitoksen johtokuntaan 5 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

 

 

Jäsen

Varajäsen

1.

Kok

Otto Meri

Maarit Toveri

2.

SDP

Anita Hellman

Kalle Mikkolainen

3.

Vihr.

Vellu Taskila

Anna Laine

4.

 

Nina Sundell (kaupunkiympäristön toimiala, hallinto- ja tukipalvelut)

Kirsti Laine-Hendolin (kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, hallinto)

5.

 

Marko Karvinen (kaupunginkanslia, strategiaosasto, kaupunkistrategiayksikkö)

Mauno Kemppi (kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, hallinto- ja tukipalvelut, tilapalvelut)

 

Samalla kaupunginhallitus valitsi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti:

Puheenjohtaja

Otto Meri

Varapuheenjohtaja

Anita Hellman

 

Lisäksi kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta huolehtii rakentamispalveluliikelaitoksen toimialan mukaisista tehtävistä. Rakentamispalveluliikelaitos huolehtii rakennusalan, ympäristönhoidon ja logistiikan asiantuntija-, tuotanto- ja ylläpitopalvelujen tuottamisesta kaupungille ja kaupunkikonsernin yhteisöille.

Johtokunnassa on 5 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen
varajäsen. Kaupunginhallitus valitsee kahden vuoden toimikaudeksi
johtokunnan jäsenet ja varajäsenet. Lisäksi kaupunginhallitus valitsee
johtokunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Toimielimen jäseneksi esitetään osittain luottamushenkilöitä ja osittain
kaupungin henkilöstöön kuuluvia henkilöiden aseman tai tehtävien perusteella.

Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan (kuntalaki 70.1 §).

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4a.1
§:n mukaan kunnallisissa toimielimissä ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoa tulee olla sekä
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä
syistä muuta johdu.

Kuntalain 105 §:n mukaan vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne
henkilöt, jotka ovat saaneet eniten ääniä. Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läsnä olevista toimielimen jäsenistä
vähintään määrä, joka saadaan jakamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdellä.

Vaalikelpoisuus (kuntalaki 71 § ja 73 §)

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1.

jonka kotikunta kyseinen kunta on;

2.

olla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinävuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja

3.

jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

 

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka
ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta kunta ei ole.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566