Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

32/2021

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/17

 

30.08.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 599

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite opastetun luontopolun perustamisesta Vuosaaren Meri-Rastilan metsään

HEL 2020-013022 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Elisa Gebhardin ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Ville Jalovaara ja 11 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Vuosaaren Meri-Rastilan alueelle rakennetaan olemassa olevan ulkoilutieverkoston varrelle yhdessä luontoasiantuntijoiden kanssa opastettu luontopolku. Opastetauluissa voidaan esitellä esimerkiksi metsän monipuolista linnustoa, puustoa ja kasvillisuutta.

Meri-Rastilan metsän muinaisranta-alueet ja Rastilan leirintäalue liittyvät Helsingin itäiseen rantareittiin ja tulevat olemaan infokartoilla mukana osana rantareitin opastusta. Muinaisrantakivikon alueet ovat luonnonsuojeluohjelman kohteita ja niiden opastaminen suunnitellaan lähivuosina osana luonnonsuojelualueelle laadittavaa hoito- ja käyttösuunnitelmaa. Yhteistyö asukkaiden ja luontoharrastajien kanssa voidaan tehdä esimerkiksi luontopolun teeman määrittämisen yhteydessä ja opastus voidaan laatia usealla kielellä. Reitin suunnittelu on perusteltua aloittaa hoito- ja käyttösuunnitelmaan liittyvien luontoinventointien valmistumisen jälkeen. Inventoinnit on tarkoitus käynnistää vuonna 2022.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus antaa vastauksen aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 02.03.2021 § 90

HEL 2020-013022 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että lautakunta päätti Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteista kokouksessaan 20.10.2020. Päätöksessä Rastilanrannan osa-alue poistettiin suunnitteluperiaatteiden piiristä. Kyseisellä alueella on voimassa 2013 hyväksytty Meri-Rastilan länsirannan osayleiskaava. Lisäksi lautakunta piti tärkeänä, että leirintäaluetta kehitetään matkailun alueena, eikä sitä kaavoiteta asuntoalueeksi, ennen kuin sille on löytynyt korvaava paikka Helsingissä. Suunnitteluperiaatteiden mukaisesti Rastilan kartanon ympäristöä kehitetään kartanoon kytkeytyvänä kestävän matkailun alueena sekä myöhemmässä vaiheessa metroasemaan kytkeytyvänä asuinalueena, mikäli korvaava paikka leirintäalueelle löytyy.

Meri-Rastilan metsän muinaisranta-alueet ja Rastilan leirintäalue tullaan jatkossa osoittamaan Helsingin itäisen rantareitin infokartoilla osana rantareitin opastusta. Rantareitin opastaminen toteutetaan vuoden 2021 aikana. Lisäksi Meri-Rastilan metsän lounaisosassa sekä osayleiskaavan kerrostalovaltaisen asuntoalueen keskellä sijaitsevat muinaisrantakivikon alueet ovat luonnonsuojeluohjelman kohteita. Niiden opastaminen tullaan suunnittelemaan lähivuosina osana luonnonsuojelualueelle laadittavaa hoito- ja käyttösuunnitelmaa. Luonnonsuojelualueiden opastamisesta vastaa ympäristöpalvelut.

Aloitteen mukainen Meri-Rastilan metsän opastus luonnonsuojeluohjelman alueita ympäröivillä reiteillä on mahdollista toteuttaa erillisenä hankkeena. Meri-Rastilan metsän opasteet sovittavat parhaimmillaan yhteen edellä mainitut rantareitin ja tulevan luonnonsuojelualueen opasteet. Olemassa olevaan reitistöön liittyvänä opastus voidaan tehdä kevytrakenteisesti, jolloin mahdolliset muokkaukset jälkikäteen on helppo toteuttaa tulevien suunnitelmien yhteensovitusvaiheessa. Aloitteessa ehdotettua yhteistyötä asukkaiden ja luontoharrastajien kanssa voidaan tehdä esimerkiksi luontopolun teeman määrittämisessä suunnittelun alkuvaiheessa. Opastus voidaan toteuttaa aloitteen mukaisesti suomen, ruotsin ja englannin kielillä. Aloitteen mukaisen reitin suunnittelu kannattaa aloittaa vasta hoito- ja käyttösuunnitelmaan liittyvien luontoinventointien valmistumisen jälkeen. Inventoinnit on tarkoitus käynnistää vuonna 2022. Hankkeen kokonaishinta on arviolta 15 000 - 35 000 euroa.

Käsittely

02.03.2021 Ehdotuksen mukaan

Todettiin, että teknisenä korjauksena esittelijän perusteluissa valtuutetun Ville Jalovaaran nimi korjataan oikeaan muotoon.

16.02.2021 Pöydälle

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Elise Lohman, maisema-arkkitehti: 310 26349

elise.lohman(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566