Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

32/2021

1 (5)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/13

 

30.08.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 595

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan asettaminen

HEL 2021-008839 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti asettaa toimikaudekseen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan, jonka tehtävänä on:

        Tukea yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista läpäiseviksi periaatteiksi kaikessa kaupungin toiminnassa ja palveluissa.

        Edistää, seurata ja arvioida kaikkien sukupuolten tasa-arvon toteutumista sekä sukupuoleen, sukupuolen ilmaisuun ja sukupuoli-identiteettiin liittyvän syrjinnän ehkäisemistä ja poistamista Helsingin kaupungin toiminnassa ja palveluissa.

        Edistää, seurata ja arvioida yhdenvertaisuuden toteutumista sekä yhdenvertaisuuslaissa määritettyihin syrjintäperusteisiin liittyvän syrjinnän ehkäisemistä ja poistamista Helsingin kaupungin toiminnassa ja palveluissa.

        Seurata ja arvioida kaupunkitasoisen palveluiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toimeenpanoa.

        Tehdä esityksiä sekä antaa lausuntoja ja kannanottoja muille kaupungin toimijoille tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja toteuttamiseksi

Samalla kaupunginhallitus nimesi jäsenet ja varajäsenet seuraavasti:

 

Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

1.

Kok. Maaret Castrén

Joona Haavisto

2.

Kok. Seida Sohrabi

Janne Koivunen

3.

Kok. Timo Vuori

Rhoda Korpijärvi

4.

Kok. Lauri Skön

Sera Savolainen

5.

Vihr. Zahra Karimy

Tapani Vuola

6.

Vihr. Iris Flinkkilä

Abdulkadir Isak

7.

Vihr. Milo Toivonen

Riikka Leinonen

8.

Vihr. Mojibur Doftori

Sini Kaartinen

9.

SDP Johanna Laisaari

Tuomas Järvinen

10.

Vas. Minna Majaniemi

Ahmad Noor Hassan

11.

RKP Nils Torvalds

Byoma Tamrakar

 

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti valita tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan puheenjohtajaksi Zahra Karimyn ja varapuheenjohtajaksi Maaret Castrénin.

Samalla kaupunginhallitus nimesi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan esittelijäksi kaupunginkanslian viestintäosaston osallisuus ja neuvonta -yksikön vuorovaikutuspäällikön ja esittelijän sijaiseksi kaupunginkanslian viestintäosaston osallisuus ja neuvonta -yksikön tasa-arvon suunnittelijan. Lisäksi kaupunginhallitus kehotti kaupunginkanslian viestintäosaston osallisuus ja neuvonta -yksikköä vastaamaan toimikunnan sihteeritehtävien järjestämisestä.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että toimikuntaan sovelletaan kaupunginvaltuuston antamaa päätöstä luottamushenkilöiden taloudellisista etuuksista.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Titta Reunanen, vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 310 23437

titta.reunanen(a)hel.fi

Tuija Mustajärvi, suunnittelija, puhelin: 310 36229

tuija.mustajarvi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Yhdenvertaisuus, sukupuolten tasa-arvo ja syrjimättömyys ovat kaupungin perusarvoja, eikä kaupungin strategisia tavoitteita voida saavuttaa ilman niiden määrätietoista edistämistä.

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) ja yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) edellyttävät kunnilta viranomaisina syrjinnän ehkäisemistä ja suunnitelmallista sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämistä kaikessa toiminnassaan. Tasa-arvolain velvoite kattaa sekä naisten ja miesten välisen tasa-arvon, että sukupuolen moninaisuuden huomioimisen. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan tehtävänä on edistää, seurata ja arvioida näiden velvoitteiden käytännön toteutumista kaupungin toiminnassa ja palveluissa.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta keskittyy erityisesti kaupungin palveluiden ja toiminnan tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen. Lakisääteiseen henkilöstön sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden suunnitteluun, käsittelyyn ja seurantaan on toimintamallit ja käytännöt kaupunginkanslian ja henkilöstöjärjestöjen muodostamissa yhteistoiminnallisissa elimissä sekä kaupunkitasoisesti että toimialoilla ja liikelaitoksissa (muun muassa henkilöstötoimikunnat). Lisäksi asioista linjataan ja ohjataan HR-ohjauksen foorumeissa. Asiantuntijatasolla toimii keskustelufoorumina henkilöstön monimuotoisuusverkosto. Henkilöstöasioita tuodaan toimikuntaan noin 2-4 kertaa toimikauden aikana.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan tehtävät

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta edistää sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden valtavirtaistamista läpäiseviksi periaatteiksi kaikessa kaupungin toiminnassa. 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta edistää, seuraa ja arvioi yhdenvertaisuuden ja kaikkien sukupuolten tasa-arvon toteutumista sekä tasa-arvolaissa ja yhdenvertaisuuslaissa määritettyihin syrjintäperusteisiin liittyvän syrjinnän ehkäisemistä ja poistamista Helsingin kaupungin toiminnassa ja palveluissa.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta seuraa ja arvioi kaupunkitasoisen palveluiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toimeenpanoa.

Tehtäviensä toteuttamiseksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta antaa lausuntoja, kannanottoja ja tekee esityksiä muille kaupungin toimijoille tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Toimikuntia koskevat säännökset ja määräykset

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta on kuntalain (410/2015) 30 §:n mukainen kunnan toimielin, joka voidaan asettaa hoitamaan määrättyä tehtävää. Kuntalain esitöissä toimikunnilla tarkoitetaan erityisesti projektiluonteisia tehtäviä hoitavia toimielimiä.

Kuntalain 30 §:n mukaan kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojalla muukin toimielin voi asettaa toimikunnan määrätyn tehtävän hoitamista varten. Toimikunta voidaan asettaa enintään sen asettaneen toimielimen toimikaudeksi. Toimikunnan jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet.

Kuntalain 74 §:n mukaan toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta kunta ei ole. Myös toimikuntaan valittavien luottamushenkilöiden tulee antaa suostumus luottamustoimeen.

Toimikuntien kokouksessa noudatetaan kunnan toimielinten hallinto- ja kokousmenettelyä vastaavaa menettelyä. Hallintosäännön 29 luvun 8 §:n mukaan muun toimielimen kokouksessa asiat ratkaistaan esittelystä toimielimen toiminnan sisäistä järjestelyä lukuun ottamatta.

Kuntalain 33 §:n mukaan valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Toimikunnille on tarkoituksenmukaista valita yhteneväisesti puheenjohtaja ja yksi varapuheenjohtaja. Toimikunta voi myös kuulla asiantuntijoita.

Toimikunnan tulee täyttää tasa-arvolain (609/1986) vaatimukset sukupuolten välisestä tasa-arvosta. Kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla tasa-arvolain mukaisesti sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Toimikunnan jäsenille ja varajäsenille maksetaan kokouspalkkioita ja korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä sekä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa kaupunginvaltuuston hyväksymien luottamushenkilöiden taloudellisten periaatteiden mukaisesti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Titta Reunanen, vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 310 23437

titta.reunanen(a)hel.fi

Tuija Mustajärvi, suunnittelija, puhelin: 310 36229

tuija.mustajarvi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Taloushallintopalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566