Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

29/2021

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/10

 

09.08.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 557

Pormestarin ja apulaispormestarien sijaisuudet

HEL 2021-003473 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti pormestarin ja apulaispormestarin sijaisuuksista seuraavasti:

Pormestarin sijaisena toimivat apulaispormestarit seuraavassa järjestyksessä:

 1. Kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestari
 2. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestari
 3. Sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestari
 4. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestari

Kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestarin sijaisena toimivat apulaispormestarit seuraavassa järjestyksessä:

 1. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestari
 2. Sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestari
 3. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestari

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestarin sijaisena toimivat apulaispormestarit seuraavassa järjestyksessä:

 1. Sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestari
 2. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestari
 3. Kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestari

Sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestarin sijaisena toimivat apulaispormestarit seuraavassa järjestyksessä:

 1. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestari
 2. Kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestari
 3. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestari

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestarin sijaisena toimivat apulaispormestarit seuraavassa järjestyksessä:

 1. Kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestari
 2. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestari
 3. Sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestari

Sijaiseksi määrättyjen apulaispormestarien ollessa estyneinä tai esteellisiä apulaispormestarin sijaisena toimii pormestari.

Pormestarin ja kaikkien apulaispormestarien ollessa estyneinä pormestarin ja apulaispormestarien sijaisena toimii kaupunginvaltuuston puheenjohtaja.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 3 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää muista kuin toimielimen puheenjohtajuuteen tai jäsenyyteen liittyvistä pormestarin ja apulaispormestarien sijaisuuksista.

Pormestari vastaa kuntalaissa pormestarille säädetyistä ja hallintosäännössä määrätyistä tehtävistä. Apulaispormestarien toimivallasta määrätään hallintosäännössä. Pormestarin ja apulaispormestarin sijainen vastaa pääasiassa edellä määriteltyjen tehtävien hoitamisesta pormestarin tai kyseisen toimialan apulaispormestarin ollessa estynyt tai esteellinen.

Pormestarin ja apulaispormestarin sijaisena toimielimen puheenjohtajuuteen ja tähän liittyvien muiden tehtävien osalta toimii toimielimen varapuheenjohtaja. Toimielimen jäsenen sijaisena toimii pormestarin tai apulaispormestarin henkilökohtainen varajäsen kyseisessä toimielimessä.

Pormestarin ja apulaispormestarien toimivallan, aseman ja muiden tehtävien samankaltaisuudesta johtuen sijaistusjärjestelyt on tarkoituksenmukaista toteuttaa siten, että pormestarin sijaisina toimivat apulaispormestarit.

Apulaispormestarin sijaisena toimii esitetyn mukaisessa järjestyksessä kunkin toimialan apulaispormestari. Kaikkien edellä mainittujen ollessa estyneinä tai esteellisinä, sijaisena toimii pormestari.

Päätöksessä on varauduttu tilanteeseen, jossa pormestari ja apulaispormestarit ovat poikkeuksellisista syistä estyneitä hoitamaan tehtäväänsä. Edellä mainitussa tilanteessa pormestarin ja kunkin apulaispormestarin sijaisena toimii kaupunginvaltuuston puheenjohtaja.

Pormestarin sijaistusjärjestys perustuu ryhmien väliseen neuvottelutulokseen. Apulaispormestarien sijaistusjärjestyksen osalta sovelletaan vastaavaa järjestystä.

Pormestarin sijaistusjärjestys on myös apulaispormestarien välinen protokollajärjestys.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566