Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

29/2021

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/9

 

09.08.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 556

F 25.8.2021, Val av ledamöter i fullmäktige för Kårkulla samkommun för mandattiden som börjar 2021

HEL 2021-008562 T 00 00 02

Beslut

Stadsstyrelsen beslutade bordlägga ärendet.

Behandling

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt bordlägga ärendet på förslag av Daniel Sazonov.

Föredragande

kanslichef

Sami Sarvilinna

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Beslutsförslag

Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige följande:

Stadsfullmäktige väljer tre ledamöter och tre personliga ersättare i fullmäktige för Kårkulla samkommun för mandattiden som börjar 2021 enligt följande:

Ledamöter

Ersättare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föredragandens motiveringar

Kårkulla samkommun är en i lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda avsedd samkommun med uppgift att bereda specialomsorger för den svenskspråkiga befolkningen i sina medlemskommuner. Helsingfors är medlem i samkommunen.

Helsingfors stad har enligt grundavtalet rätt att välja tre ledamöter och personliga ersättare för dem i samkommunens fullmäktige. Samkommunens fullmäktige har en mandattid på fyra år. Med stöd av 56 § i lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen kommer Kårkulla samkommuns verksamhet att förändras. Dess uppgifter, fastigheter och lokaler övergår till välfärdsområdena år 2023.

Den allmänna valbarheten till samkommunens fullmäktige utifrån hemkommunen och rösträtten baserar sig på 76 § 1 mom. i kommunallagen. Valbar till organ i en samkommun är inte den som är anställd hos samkommunen eller en statstjänsteman som sköter tillsynsuppgifter som direkt berör kommunalförvaltningen.

Stadsstyrelsen konstaterar att enligt 4 a § 1 mom. i jämställdhetslagen ska kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent vardera, om inte särskilda skäl talar för något annat.

Föredragande

kanslichef

Sami Sarvilinna

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Kårkulla samkommun

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

De i beslutet nämnda

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566