Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

28/2021

1 (5)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/2

 

02.08.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 546

Kaupunginvaltuuston 2.8.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 2.8.2021 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

217 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

218 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

219 §, Kaupunginvaltuustoon valtuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi1.8.2021 alkavaksi vaalikaudeksi valitut

Ei toimenpidettä.

220 §, Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta

Ei toimenpidettä.

221 §, Pormestarin valinta vuonna 2021 alkavaksi valtuuston toimikaudeksi

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote pormestarille.

Tiedoksi tarkastusvirastolle.

222 §, Kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestarin valinta vuonna 2021 alkavaksi valtuuston toimikaudeksi

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestarille.

Tiedoksi tarkastusvirastolle.

223 §, Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestarin valinta vuonna 2021 alkavaksi valtuuston toimikaudeksi

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestarille.

Tiedoksi tarkastusvirastolle.

224 §, Sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestarin valinta vuonna 2021 alkavaksi valtuuston toimikaudeksi

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestarille.

Tiedoksi tarkastusvirastolle.

225 §, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestarin valinta vuonna 2021 alkavaksi valtuuston toimikaudeksi

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestarille.

Tiedoksi tarkastusvirastolle.

226 §, Kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan asettaminen ja jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi tarkastusvirastolle.

227 §, Kaupunginhallituksen jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi tarkastusvirastolle.

228 §, Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi tarkastusvirastolle.

229 §, Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi tarkastusvirastolle.

230 §, Keskusvaalilautakunnan asettaminen ja jäsenten valintavuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi tarkastusvirastolle.

231 §, Tarkastuslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi tarkastusvirastolle.

232 §, Kaupunkiympäristölautakunnan jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi tarkastusvirastolle.

233 §, Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi tarkastusvirastolle.

234 §, Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi tarkastusvirastolle.

235 §, Liikenneliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi tarkastusvirastolle.

236 §, Pelastuslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi tarkastusvirastolle.

237 §, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi tarkastusvirastolle.

238 §, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi tarkastusvirastolle.

239 §, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi tarkastusvirastolle.

240 §, Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi tarkastusvirastolle.

241 §, Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi tarkastusvirastolle.

242 §, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi tarkastusvirastolle.

243 §, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi tarkastusvirastolle.

244 §, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi tarkastusvirastolle.

245 §, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi tarkastusvirastolle.

246 §, Poliisin neuvottelukunnan jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille ja Helsingin poliisilaitokselle.

Tiedoksi tarkastusvirastolle.

247 §,  Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitteet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566