Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

27/2021

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/30

 

26.07.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 543

Helsingin kaupungin jäsenen ja varajäsenen nimeäminen väliaikaiseen HUS-valmisteluryhmään

HEL 2021-007457 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä kansliapäällikkö Sami Sarvilinnan Helsingin kaupungin jäseneksi ja sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja Juha Jolkkosen varajäseneksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 9 §:n mukaiseen väliaikaiseen HUS-valmisteluryhmään.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Ellinoora Sappinen, lakimies, puhelin: 310 26537

ellinoora.sappinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Pöytäkirjanote 14.06.2021 § 90

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Nimetyt

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Espoon kaupunki

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Porvoon kaupunki

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Vantaan kaupunki

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) hallitus on päättänyt 14.06.2021 § 90 esittää pyynnön Helsingin kaupungille ja Uudenmaan hyvinvointialueiden väliaikaisille valmistelutoimielimille jäsenten ja heidän varajäsentensä nimeämisestä väliaikaiseen HUS-valmisteluryhmään.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (voimaanpanolaki) 9 §:n mukaan väliaikainen HUS-valmisteluryhmä toimii HUS-sairaanhoitopiirin osana ja sen asettaa HUS:n hallitus.

Uudenmaan hyvinvointialueiden väliaikaiset valmistelutoimielimet sekä Helsingin kaupunki nimeävät väliaikaiseen HUS-valmisteluryhmään kuusi jäsentä ja kullekin varajäsenen, yksi Helsingistä, yksi jokaisesta Uudenmaan hyvinvointialueesta ja yksi HUS-sairaanhoitopiirin kuntayhtymästä. Väliaikaisen valmisteluryhmän jäseniksi voidaan nimetä edellä tarkoitettujen hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-sairaanhoitopiirin kuntayhtymän viranhaltijoita, joilla on hyvä asiantuntemus toimialansa toiminnasta ja taloudesta.

Väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän puheenjohtajana toimii Helsingin kaupungin nimeämä jäsen ja varapuheenjohtajana Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kuntien nimeämä jäsen.

Voimaanpanolain 11 §:ssä säädetään väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän tehtävistä. Lain mukaan väliaikainen HUS-valmisteluryhmä valmistelee ehdotuksen HUS-yhtymän perussopimukseksi. Lisäksi sen on valmisteltava ne asiat, jotka ovat HUS-yhtymän perustamiseksi ja toiminnan käynnistämiseksi välttämätöntä käsitellä yhtymän ylimmän toimielimen kokouksessa, Uudenmaan aluevaltuustojen kokouksessa tai Helsingin kaupunginvaltuustossa.

Väliaikaisen valmisteluryhmän työ päättyy, kun HUS-yhtymän ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin on valinnut yhtymän yhtymähallituksen.

Väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän kokoonpanoon sovelletaan naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:ää. HUS-valmisteluryhmän jäseniin sovelletaan rikoslain 40 luvun rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä heidän hoitaessaan tehtäväänsä.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Ellinoora Sappinen, lakimies, puhelin: 310 26537

ellinoora.sappinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Pöytäkirjanote 14.06.2021 § 90

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Nimetyt

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Espoon kaupunki

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Porvoon kaupunki

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Vantaan kaupunki

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566