Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

25/2021

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/4

 

21.06.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 482

Toimivallan siirtäminen tartuntatautilain mukaisen tarkastusoikeuden, määräysten antamisen ja pakkokeinojen osalta ajalle 1.7.-31.12.2021

HEL 2021-001881 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti siirtää 1.7.2021 alkaen ja 31.12.2021 saakka hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 2 momentin 6-kohdan mukaista toimivaltaansa kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavalle toimielimelle säädettyjen tai määrättyjen tehtävien hoitamisesta seuraavasti.

Tartuntatautilain 59 b §:ssä säädetyn tarkastusoikeuden käyttämisen osalta kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluiden viranhaltijoille.

Tartuntatautilain 59 c §:n 1 ja 2 momenteissa tarkoitettujen määräysten antamisen osalta kaupunkiympäristön toimialan ympäristöjohtajalle.

Tartuntatautilain 59 c §:n 4 ja 5 momenteissa tarkoitettujen määräysten ja pakkokeinojen osalta kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle.

Samalla kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Anna Kukkola, kaupunginasiamies, puhelin: 310 64694

anna.kukkola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 2 momentin 6-kohdan mukaan, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kaupunginhallitus päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan muu toimielin tai viranhaltija päättää kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavalle toimielimelle säädettyjen tai määrättyjen tehtävien hoitamisesta.

Kaupunginhallitus siirsi 4.3.2021 (§ 158) toimivaltaansa tartuntatautilain 59 b §:n mukaisen tarkastusoikeuden ja 59 c §:n mukaisten määräysten antamisen ja pakkokeinojen osalta. Toimivalta on siirretty 30.6.2021 saakka, sillä tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annettu laki (147/2021) on voimassa 30.6.2021 asti. Säännösten voimassaoloa on jatkettu tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta annetulla lailla (447/2021) ajalle 1.7.-31.12.2021. Tämän johdosta myös toimivallan siirtämistä on tarkoituksenmukaista jatkaa 4.3.2021 tehtyä päätöstä vastaavasti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Anna Kukkola, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36554

anna.kukkola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566