Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

25/2021

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/1

 

21.06.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 479

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Marcus Rantalan ja Nasima Razmyarin sekä varatarkastajiksi Mikko Kiesiläisen ja Pia Pakarisen.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta valita pöytäkirjan varatarkastajiksi Reetta Vanhasen sijasta Mikko Kiesiläisen ja Seija Muurisen sijasta Pia Pakarisen.

Esittelijä

apulaispormestari

Anni Sinnemäki

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Marcus Rantalan ja Nasima Razmyarin sekä varatarkastajiksi Reetta Vanhasen ja Seija Muurisen.

Esittelijä

apulaispormestari

Anni Sinnemäki

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566