Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

23/2021

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/31

 

07.06.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 452

Virkojen perustaminen sosiaali- ja terveystoimialalle 1.8.2021 lukien

HEL 2021-005882 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus perusti yhteensä 16 virkaa sosiaali- ja terveystoimialalle perhe- ja sosiaalipalvelut palvelukokonaisuuteen 1.8.2021 lukien:

- yhdeksän sosiaaliohjaajan virkaa,

- viisi sosiaalityöntekijän virkaa,

- kehitysvammapoliklinikan päällikön virka ja

- suunnittelijan virka.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Helena Wendorf, asiantuntija, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain 87 §:n mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa.

Perustettavaksi esitettävien virkojen tehtäviin kuuluu mm. päättämistä toisen edusta, oikeudesta tai velvollisuudesta taikka toimivallan nojalla toista velvoittavien määräysten antamista tai muulla tavalla toisen etuun tai oikeuteen puuttumista, mikä edellyttää tehtävien perustamista virkoina.

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuuteen nuorten palvelut ja aikuissosiaalityön yksiköihin (etelä, itä, länsi ja pohjoinen) esitetään perustettavaksi kahdeksan sosiaaliohjaajan virkaa sekä viisi sosiaalityöntekijän virkaa. Samalla esitetään vammaisten sosiaalityön yksikköön perustettavaksi yksi sosiaaliohjaajan virka. Kaikkien edellä mainittujen virkojen tehtäviin kuluu mm. yksilöhuollon päätöksenteko.

Lisäksi vammaistyön palveluun esitetään perustettavaksi kehitysvammapoliklinikan päällikön virka sekä vammaistyön ostopalveluihin suunnittelijan virka. Edellä mainittujen virkojen tehtäviin kuuluu muun muassa sijaistaa virkasuhteista esihenkilöä, hankintapäätökset sekä palvelusetelituottajien hyväksyntä ja päätöksenteko.

Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henkilöstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohtajaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle.

Perustettaviksi esitettyjen virkojen palkat on määritelty kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräysten ja tehtävien vaativuuden arvioinnin perusteella. Tehtäväkohtaisiksi palkoiksi on päätetty:

- sosiaaliohjaaja (8 virkaa)                   2 676,96 €/kk,

- sosiaalityöntekijä (2 virkaa)               3 424,78 €/kk,

- sosiaalityöntekijä (3 virkaa)               3 475,89 €/kk,

- sosiaaliohjaaja                                   2 667,55 €/kk,

- kehitysvammapoliklinikan päällikkö   4 653,61 €/kk ja

- suunnittelija                                        3 432,58 €/kk.

Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n mukaisesti. Osa perustettaviksi esitettävistä viroista tulee työsuhteisten tehtävien tilalle. Henkilöiden kanssa, joiden tehtäviin, asemaan ja sijoittumiseen muutoksella on olennaista vaikutusta, on käyty henkilökohtainen yhteistoimintakäsittely.

Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Helena Wendorf, asiantuntija, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveystoimiala

Taloushallintopalveluliikelaitos

Kaupunginkanslian henkilöstöosasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566