Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

23/2021

1 (4)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/16

 

07.06.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 437

Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristön toimialalle vuoden 2021 talousarvion kohdasta 8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, kaupunginhallituksen käytettäväksi

HEL 2021-005221 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunkiympäristön toimialan käyttöön vuoden 2021 talousarvion kohdasta 8 04 02, Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi, yhteensä 7,1 miljoonaa euroa määrärahoja seuraavasti:

Ta-kohta

Euroa

 

 

8 04 02 02 Länsisatama

2 500 000

8 04 02 03 Kalasatama

1 000 000

8 04 02 04 Kruunuvuorenranta

1 000 000

8 04 02 05 Pasila

1 000 000

8 04 02 06 Kuninkaankolmio

1 000 000

8 04 02 09 Malmi

600 000

 

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaupunkiympäristön toimialan esitys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristön toimiala jatkaa puistojen ja liikunta-alueiden suunnittelua ja rakentamista aluerakentamisen projektialueilla. Vuoden 2021 talousarviossa kohtaan 8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet on varattu yhteensä 7,1 miljoonaa euroa, joka on osoitettu kaupunginhallituksen käyttöön.

Puisto- ja liikunta-aluehankkeet ja niiden määrärahatarve kullakin projektialueella vuonna 2021 on esitetty seuraavassa:

8 04 02 02 Länsisataman puistot ja liikunta-alueet

Talousarvion alakohtaan 8 04 02 03 Länsisataman puistot ja liikunta-alueet on vuodelle 2021 varattu 2,5 miljoonaa euroa. Lisäksi on käytettävissä vuonna 2020 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettyä ylitysoikeutta 0,452 miljoonaa euroa.

Länsisataman puistojen suunnitteluun ja rakentamiseen on vuoden 2020 loppuun mennessä käytetty 20,5 miljoonaa euroa. Vuosina 2022-2031 puistomäärärahaa arvioidaan tarvittavan n. 40,0 miljoonaa euroa.

Vuonna 2021 määrärahaa käytetään mm. Saukonpaadenpuiston rakentamiseen. Arvioitu määrärahatarve vuonna 2021 on käytettävissä oleva 2,953 miljoonaa euroa.

8 04 02 03 Kalasataman puistot

Talousarvion alakohtaan 8 04 02 03 Kalasataman puistot on vuodelle 2020 varattu 1,0 miljoonaa euroa.

Kalasatamanpuistojen suunnitteluun ja rakentamiseen on vuoden 2020 loppuun mennessä käytetty 6,3 miljoonaa euroa. Vuosina 2022-2031 puistomäärärahaa arvioidaan tarvittavan 8,1 miljoonaa euroa.

Vuonna 2021 määrärahaa käytetään Loviseholminpuiston rakentamiseen.

Arvioitu määrärahatarve vuonna 2021 on talousarvioon varattu määräraha 1,0 miljoonaa euroa.

8 04 02 04 Kruunuvuorenrannan puistot ja liikunta-alueet

Talousarvion alakohtaan 8 04 02 04 Kruunuvuorenrannan puistot ja liikunta-alueet on vuodelle 2021 varattu 1,0 miljoonaa euroa.

Vuosina 2021-2031 puistomäärärahaa arvioidaan tarvittavan n. 31,0 miljoonaa euroa.

Vuonna 2021 määrärahaa käytetään mm. Hopealaakson liikuntapuiston ja Stansvikin kartanopuiston rakentamiseen.

Arvioitu määrärahatarve vuonna 2021 on talousarvioon varattu määräraha 1,0 miljoonaa euroa.

8 04 02 05 Pasilan puistot

Pasilan puistoihin on talousarvion alakohtaan 8 04 02 05 vuodelle 2021 varattu 1,0 miljoonaa euroa. Lisäksi on käytettävissä vuonna 2020 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettyä ylitysoikeutta 0,085 miljoonaa euroa.

Pasilan puistojen rakentamiseen on vuoden 2020 loppuun mennessä käytetty 1,4 miljoonaa euroa. Vuosina 2022-2031 puistomäärärahaa arvioidaan tarvittavan 6,1 miljoonaa euroa.

Vuonna 2021 määrärahaa käytetään Konepajanpuiston rakentamiseen.

Arvioitu määrärahatarve vuonna 2021 on käytettävissä oleva 1,09 miljoonaa euroa.

8 04 02 06 Kuninkaankolmion puistot

Kuninkaankolmion puistoihin on talousarvion alakohtaan 8 04 02 06 vuodelle 2021 varattu 1,0 miljoonaa euroa.

Kuninkaankolmion puistojen suunnitteluun ja rakentamiseen on vuoden 2020 loppuun mennessä käytetty 3,8 miljoonaa euroa. Vuosina 2022-2028 puistomäärärahaa arvioidaan tarvittavan 11,9 miljoonaa euroa.

Vuonna 2021 määrärahaa käytetään mm. Taidemaalarinpuiston rakentamiseen kiinteistöjen valmistumisen edellyttämässä aikataulussa.

Arvioitu määrärahatarve vuonna 2021 on talousarviossa varattu määräraha 1,0 miljoonaa euroa.

8 04 02 09 Malmin puistot

Malmin puistoihin on talousarvion alakohtaan 8 04 02 09 vuodelle 2021 varattu 0,6 miljoonaa euroa.

Malmin puistojen suunnitteluun on vuoden 2020 loppuun mennessä käytetty o,2 miljoonaa euroa. Vuosina 2022-2031 puistomäärärahaa arvioidaan tarvittavan n. 32,0 miljoonaa euroa.

Vuonna 2021 määrärahaa käytetään mm. Nallerinteen asemakaava-alueen puistosuunnitteluun.

Arvioitu määrärahatarve vuonna 2021 on talousarviossa varattu määräraha 0,6 miljoonaa euroa.

Kaupunkiympäristön toimialan esityksen mukaisesti toimialan käyttöön tulisi myöntää Projektialueiden puistojen ja liikunta-alueiden toteuttamiseen yhteensä 7,1 miljoonan euron määräraha vuoden 2021 talousarviokohdan 8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi ao. kohdista.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaupunkiympäristön toimialan esitys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalveluliikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566