Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

23/2021

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/13

 

07.06.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 434

Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristön toimialalle vuoden 2021 talousarvion kohdasta 8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, kaupunginhallituksen käytettäväksi

HEL 2021-005211 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunkiympäristön toimialan käyttöön vuoden 2021 talousarvion kohdasta 8 03 03, Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, kaupunginhallituksen käytettäväksi, määrärahoja seuraavasti:

Ta-kohta

Euroa

 

 

8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa

1 900 000               

 

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaupunkiympäristön toimialan esitys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuoden 2020 talousarvion kohtaan 8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, kaupunginhallituksen käytettäväksi, on osoitettu 1,9 miljoonaa euroa. Lisäksi toimialalla on käytettävissä vuonna 2020 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettyä ylitysoikeutta 607 000 euroa.

Yhteishankkeet vuonna 2021 ovat:

Haaganpuro Metsäläntien rampin kohdalla hankkeessa uusitaan Haaganpuron huonokuntoinen rumpu sekä muutetaan osa purosta avouomaksi.

Tuusulanväylällä varaudutaan Torpparinmäen meluesteen suunnitteluun.

Myllypuron eritasoliittymän rakennussuunnitteluun varaudutaan (kehä I).

Hämeenlinnanväylällä, välillä Kannelmäki-Kaivoksela, jatketaan tiesuunnitelman laadintaa. Suunnitelmaan sisältyy Hämeenlinnanväylän parantaminen toteuttamalla lisäkaistoja ja meluntorjuntaa sekä Kuninkaantammen uusi eritasoliittymä. Hankkeessa varaudutaan myös rakennussuunnittelun käynnistämiseen vuoden 2021 aikana.

Lahdenväylällä tiesuunnitelman laadinta Ilmasillan eritasoliittymästä, lisäkaistoista välillä Vt 7 - Kehä III sekä Kehä I kaistajärjestelyistä on käynnissä. Hankkeessa varaudutaan myös rakennussuunnittelun käynnistymiseen vuoden 2021 aikana.

Määrärahalla varaudutaan myös muiden vuoden 2021 aikana käynnistyvien Väyläviraston yhteishankkeiden suunnittelu- tai selvitystehtäviin.

Kaupunkiympäristön toimialan esityksen mukaisesti toimialan käyttöön tulisi myöntää yhteishankkeisiin Väyläviraston kanssa yhteensä 1,9 miljoonaa euroa.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaupunkiympäristön toimialan esitys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalveluliikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566