Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

23/2021

1 (5)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/15

 

07.06.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 436

Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristön toimialalle vuoden 2021 talousarvion kohdasta 8 03 02 Projektialueiden kadut, kaupunginhallituksen käytettäväksi

HEL 2021-005220 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunkiympäristön toimialan käyttöön vuoden 2021 talousarvion kohdasta 8 03 02 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi, yhteensä 77,9 milj. euroa määrärahoja seuraavasti:

Ta-alakohta

Euroa

 

 

8 03 02 01 Kamppi-Töölönlahti   

200 000

8 03 02 02 Länsisatama

16 100 000

8 03 02 03 Kalasatama

11 400 000

8 03 02 04 Kruunuvuorenranta

17 000 000

8 03 02 05 Pasila

19 000 000

8 03 02 06 Kuninkaankolmio

1 800 000

8 03 02 07 Kruunusillat

10 800 000

8 03 02 09 Malmi

1 600 000

 

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaupunkiympäristön toimialan esitys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristön toimiala jatkaa katujen toteuttamista aluerakentamisen projektialueilla. Vuoden 2021 talousarviossa projektialuekohtaiset katumäärärahat yhteensä 77,9 miljoonaa euroa on varattu sitovaan alakohtaan 8 03 02 Projektialueiden kadut osoitettuna kaupunginhallituksen käytettäväksi.

Katuhankkeet ja niiden määrärahatarve kullakin projektialueella vuonna 2021 on seuraava:

8 03 02 01 Kamppi-Töölönlahti

Talousarvion alakohtaan 8 03 02 01 Kamppi-Töölönlahti on talousarviossa vuodelle 2021 varattu määrärahaa 0,2 miljoonaa euroa.

Kamppi-Töölönlahti alueen katujen rakentamiseen on vuoden 2020 loppuun mennessä käytetty 48,7 miljoonaa euroa. Alueen arvioidaan valmistuvan vuonna 2027. Suurimpia tulevia hankkeita ovat Töölönlahden tulvasuojelu, jonka toteutuksen käynnistäminen on viivästynyt vesilupaan liittyvän valituksen vuoksi sekä Finlandiatalon perusparantamiseen sidoksissa olevan Karamzininrannan toteutus.

Arvioitu määrärahatarve vuonna 2021 on talousarvioon varattu 0,2 miljoonaa euroa.

8 03 02 02 Länsisatama

Talousarvion alakohtaan 8 03 02 02 Länsisatama on talousarviossa varattu 16,1 miljoonaa euroa.

Länsisataman alueen katu- ja rantarakentamiseen on vuoden 2020 loppuun mennessä käytetty 146,6 miljoonaa euroa. Vuosina 2022-2031 katumäärärahaa arvioidaan tarvittavan 160 miljoonaa euroa.

Vuonna 2021 Jätkäsaaren alueella määrärahaa käytetään mm. Atlantinsillan ja Gibralttarinaukion rakentamiseen sekä Melkinlaiturin alueen viimeistelyyn asuntotuotannon edellyttämässä laajuudessa. Ruoholahdessa rakennetaan Kaapeliaukiota, Kaapelipuistoa ja osa Tammasaarenkadusta, joka mahdollistaa uuden rakenteilla olevan Tanssintalon ja peruskorjatun Kaapelitehtaan rakennusten käyttöönoton. Telakkarannassa jatkuu Telakkakadun ja siihen liittyvien katujen rakentaminen.

Länsisatamassa arvioitu määrärahatarve vuonna 2021 on talousarvioon varattu määräraha 16,1 miljoonaa euroa.

8 03 02 03 Kalasatama

Talousarvion alakohtaan 8 03 02 03 Kalasatama on varattu 11,4 miljoonaa euroa.

Vuoden 2020 loppuun mennessä on Kalasataman katuihin ja rantarakenteisiin käytetty 131,3 miljoonaa euroa. Vuosina 2022-2031 arvioidaan Kalasataman katuihin ja rantarakenteisiin tarvittavan n. 134 milj. euroa.

Vuonna 2021 määrärahaa käytetään mm. Verkkosaaren pohjoisosan katujen, Verkkosaarenkanavan ja Vilhonvuorenkadun rakentamiseen. Määrärahaa käytetään myös Kalasatama-Pasila -raitiotiehankkeen kehitysvaiheeseen.

Talousarviokohdan määräraha 11,4 miljoonaa euroa haetaan kokonaisuudessaan.

8 03 02 04 Kruunuvuorenranta

Talousarvion alakohtaan 8 03 02 04 Kruunuvuorenranta on talousarviossa varattu 17,0 miljoonaa euroa.

Vuoden 2020 loppuun mennessä Kruunuvuorenrantaan on käytetty 60,6 miljoonaa euroa. Vuosina 2022-2031 arvioidaan Kruunuvuorenrannan katuihin tarvittavan 135 miljoonaa euroa.

Vuonna 2021 määrärahaa käytetään mm. Haakoninlahti 2 katujen rakentamiseen, Kruunuvuoren pohjoisosan katujen ja Laajasalontien bulevardin rakentamiseen sekä Herttoniemessä Laivalahdenkadun ja Suunnittelijankadun rakentamiseen. Myös Kruunusillat-allianssin valmistelevat työt alkavat Kruunuvuorenrannan alueella.

Talousarviokohdan määräraha 17,0 miljoonaa euroa haetaan kokonaisuudessaan.

8 03 02 05 Pasila

Talousarvion alakohtaan 8 03 02 05 Pasila on talousarviossa varattu 19,0 miljoonaa euroa ja ylitysoikeutta on käytettävissä 0,945 miljoonaa euroa.

Pasilan alueen katujen rakentamiseen on vuoden 2020 loppuun mennessä käytetty 171,1 miljoonaa euroa. Vuosina 2022-2031 katumäärärahaa arvioidaan tarvittavan n. 157,0 miljoonaa euroa.

Vuonna 2021 määrärahaa käytetään mm. raitiotien rakentamiseen Pasilankadulta Ilmalantorille sekä Veturitien ja Ratapihakortteleiden pohjoisten osien katujen rakentamiseen. Lisäksi on varauduttu Kalasatamasta Pasilaan –raitiotiehankkeeseen liittyvään suunnitteluun ja rakentamiseen.

Talousarviokohdan määräraha 19,0 miljoonaa euroa haetaan kokonaisuudessaan.

8 03 02 06 Kuninkaankolmio

Kuninkaankolmion alueelle on talousarvion alakohtaan 8 03 02 06 vuodelle 2021 varattu 1,8 miljoonaa euroa.

Kuninkaankolmion alueen katujen rakentamiseen on vuoden 2020 loppuun mennessä käytetty n. 26,0 miljoonaa euroa. Vuosina 2022-2030 katumäärärahaa arvioidaan tarvittavan 19,0 miljoonaa euroa.

Määrärahaa käytetään mm. Kuninkaantammen Lammenrannan asemakaava-alueen katu- ja kunnallistekniikan rakentamiseen ja Honkasuon alueella Honkasuontien ja Rajatorpantien liittymäalueen rakentamiseen.

Kuninkaankolmion katumäärärahatarve vuonna 2021 on talousarvioon varattu määräraha 1,8 miljoonaa euroa.

8 03 02 07 Kruunusillat

Talousarvion alakohtaan 8 03 02 07 Kruunusillat on talousarviossa vuodelle 2021 varattu 10,8 miljoonaa euroa.

Kruunusiltoihin on kaupunginvaltuuston hankepäätöksen (31.8.2016) jälkeen käytetty 7,45 miljoonaa euroa. Vuosina 2022-2027 Kruunusiltoihin arvioidaan tarvittavan katumäärärahaa 124,22 miljoonaa euroa (kustannusarvio 4/2021). Allianssin tavoitekustannuslaskenta on käynnissä, ja raitiotiehankkeen enimmäishinnasta tehdään tarvittaessa esitys valtuustolle.

Talousarviokohdan määräraha 10,8 miljoonaa euroa haetaan kokonaisuudessaan.

8 03 02 09 Malmi

Talousarvion alakohtaan 8 03 02 09 Malmi on talousarviossa varattu 1,6 miljoonaa euroa.

Vuosina 2022-2030 arvioidaan Malmin katuihin tarvittavan n. 32,0 miljoonaa euroa.

Vuonna 2021 määrärahaa käytetään mm. ensimmäisen asemakaava-alueen Nallenrinteen katu- ja rakennussuunnitelmien laadintaan sekä väliaikaiskäyttöä palvelevien reittien ja toimintojen toteuttamiseen. Arvioitu määrärahatarve on talousarvioon varattu määräraha 1,6 miljoonaa euroa.

Kaupunkiympäristön toimialan esityksen mukaisesti toimialan käyttöön tulisi myöntää projektialueiden katujen toteuttamiseen yhteensä 77,9 miljoonaa euron määräraha vuoden 2021 talousarviokohdasta 8 03 02 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaupunkiympäristön toimialan esitys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalveluliikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566