Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

23/2021

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/18

 

07.06.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 439

Kuntavaalien vaalilautakuntien täydentäminen

HEL 2021-000723 T 00 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus muutti 15.2.2021 asettamien vaalilautakuntien kokoonpanoa liitteen 1 mukaisesti ja nimesi liitteen 2 mukaiset varajäsenet.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindèn, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

Liitteet

1

Muutokset vaalilautakuntien kokoonpanossa

2

Vaalilautakuntien varalista

3

Kuntavaalit 2021 vaalitoimikunnat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus asetti 15.2.2021 § 123 vaalilautakunnat ja valitsi jäsenet niihin vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivää varten. Kuntavaalit siirrettiin pidettäväksi 13.6.2021. Osa vaalilautakuntien jäsenistä on ilmoittanut olevansa estynyt työn, matkan tai muun syyn vuoksi toimimasta vaalilautakunnassa.

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 13.6.2021.

Kaupunginhallituksen on vaalilain 15 §:n mukaisesti hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme.

Vaalilautakunnissa on jäseniä ja varajäseniä yhteensä 1650. Vaalikelpoinen vaalilautakuntaan on jokainen äänioikeutettu, jonka kotikunta on Helsinki. Vaalilain 15 §:n mukaisesti vaalilautakuntien jäsenten ja varajäsenten tulee kunnallisissa vaaleissa mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Esitys on laadittu tämän mukaisesti.

Mahdollisten peruutusten varalle on kerätty varalista vaalilautakuntien täydentämiseksi. Muutokset tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindèn, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

Liitteet

1

Muutokset vaalilautakuntien kokoonpanossa

2

Vaalilautakuntien varalista

3

Kuntavaalit 2021 vaalitoimikunnat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 15.02.2021 § 123

HEL 2021-000723 T 00 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus asetti vuoden 2021 kuntavaaleihin 165 vaalilautakuntaa hoitamaan vaalipäivän äänestämistä Helsingin äänestyspaikoilla.

Kaupunginhallitus valitsi puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä jäsenet ja varajäsenet vaalilautakuntiin liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 20001

veera.reuna(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566