Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

23/2021

1 (4)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/33

 

07.06.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 454

Helsingin kaupungin liittyminen Rainbow Cities -verkostoon

HEL 2021-005314 T 04 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että Helsingin kaupunki liittyy Rainbow Cities -verkoston jäseneksi. 

Samalla kaupunginhallitus valtuutti kaupunginkanslian viestintäosaston edustamaan kaupunkia verkostossa ja allekirjoittamaan yhteistyön toteuttamiseksi tarvittavat asiakirjat.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Johanna Seppälä, osallisuus- ja neuvontayksikön päällikkö, puhelin: 310 79780

johanna.m.seppala(a)hel.fi

Liitteet

1

Rainbow Cities -verkoston liittymispyyntö

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Rainbow Cities on kansainvälinen kaupunkien verkosto, jossa käsitellään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liittyviä teemoja ja edistetään lhbtiq-oikeuksien (lesbot, homot, biseksuaalit, transsukupuoliset, intersukupuoliset ja queerit) edistämistä paikallisella tasolla. Verkosto on perustettu vuonna 2011 Saksassa ja siihen kuuluu 33 kaupunkia 17 eri maasta. Verkoston tämänhetkisiä jäseniä ovat Amsterdam, Barcelona, Bergen, Berliini, Bern, Brugge, Bryssel, Köln, Cork, Frankfurt, Geneve, Gent, Hampuri, Hannover, Heidelberg, Kotor, Leuven, Linz, Ljubljana, Mannheim, Mexico City, München, New Taipei City, Nürnberg, Oslo, Pariisi, Reykjavik, Rotterdam, Sao Paulo, Taipei, Wien, Zürich ja Århus.

Verkoston toiminta

Verkoston jäsenten kesken jaetaan parhaita käytäntöjä ja toimintamalleja lhbtiq-oikeuksien edistämiseksi paikallisella tasolla. Verkosto järjestää vuosikokouksen. Lisäksi verkostolla on käytössä sähköpostilista, jonka kautta kaupungit voivat välittää toisilleen tietoa. Verkosto voi tukea kaupunkia yhteisten projektien käynnistämisessä.

Verkostossa käsitellään niin henkilöstön kuin palvelujen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Verkoston toiminnassa sukupuolen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö muodostaa yhden kokonaisuuden, eikä niitä ole eritelty toisistaan.

Rainbow Cities on laatimassa EU:n komission rahoituksen tuella oppaan lhbtiq-ihmisten yhdenvertaisuuden edistämiseksi paikallisella tasolla (LGBTI policy guidelines for local governments). Oppaan valmistelussa hyödynnetään verkoston jäsenten asiantuntemusta ja osaamista.

Verkostolla on hallitus, johon kuuluu 3-5 edustajaa eri kaupungeista. Verkoston puheenjohtaja vaihtuu vuosittain ja tällä hetkellä puheenjohtajana toimii Hannoverin kaupunki. Verkostossa ei ole poliittista edustusta, vaan toimintaan osallistuvat kaupungin asiantuntijat.

Verkoston hyödyt Helsingin kaupungille

Helsingin kaupungin palvelujen yhdenvertaisuussuunnitelmassa yhtenä toimenpiteenä on selvittää mahdollisuutta liittyä Rainbow Cities –verkostoon. Verkostoon liittyminen edistää kaupungin strategista tavoitetta olla maailman toimivin kaupunki, jossa toimivuus perustuu mm. yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon. Helsinki panostaa tasa-arvo-, yhdenvertaisuus- ja ihmisoikeustyöhön ja sitä voidaan vahvistaa entisestään liittymällä verkoston jäseneksi. Tämä vahvistaa myös kaupungin kansainvälistä profiilia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen kaupunkina. Lisäksi verkoston toiminta tukee kestävän kehityksen tavoitteita sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta.

Helsingin kaupungin hallintosäännössä on linjattu osallisuuden keskeiset periaatteet, joissa on nostettu esille yhdenvertaisuuden ja yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien merkitys. Rainbow Cities -verkosto on harvoja kansainvälisiä kaupunkiverkostoja, jonka toiminnan tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja joka toimii aktiivisesti.

Verkosto tukee kaikkia kansainvälisen toiminnan kattotavoitteita. Liittyminen lisää ja kehittää Helsingin kaupungin asiantuntemusta ja valmiuksia edistää ihmisoikeuksia, tekee kaupunkia näkyvämmäksi näissä teemoissa ja lisää kaupungin kansainvälistä vaikuttavuutta.

Keväällä 2021 kartoitettiin kaupungin eri toimialojen näkemyksiä verkostoon liittymisestä ja kaikki vastanneet suhtautuivat verkostoon myönteisesti. Helsinki olisi liittyessään ensimmäinen suomalainen kaupunki verkostossa. Liittyminen asettaa kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön kansainväliseen kontekstiin. Jatkossa myös Helsingin kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön järjestäytymisessä kannattaa ottaa mallia verkostolta ja verkoston kaupungeilta. Lhbtiq-oikeuksien, yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien edistäminen on tärkeä ja ajankohtainen teema, joka on keskeisessä asemassa myös Helsingin kaupungin omassa työssä. Verkostossa voidaan jakaa Helsingin kaupungin omaa asiantuntemusta ja oppia uusia toimintamalleja sekä käytäntöjä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien turvaamiseksi paikallisella tasolla.

Verkostoon liittyminen

Jos kaupunginhallitus hyväksyy päätösesityksen, Helsingin kaupunki hakee verkoston jäseneksi tänä kesänä ennen 28.6. järjestettävää Helsinki Pride -viikkoa, jossa Helsingin kaupunki on yksi pääyhteistyökumppaneista. Verkostoon hakemisesta tiedotetaan viikon aikana.

Kaupunginkanslian viestintäosaston osallisuus ja neuvonta -yksikössä, jonka vastuulla on kaupunkitasoisen palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön edistäminen, valmistellaan hakemus Rainbow Cities -verkostoon liittymiseksi. Samassa yksikössä koordinoidaan jatkossa Helsingin kaupungin toimintaa verkostossa. Verkoston vuosittainen jäsenmaksu on 2000 euroa.

Vuoden 2021 talousarvion noudattamisohjeen mukaan toimialan tai liikelaitoksen esityksestä kaupunginhallitus päättää kaupungin liittymisestä järjestöihin. Järjestöistä eroamisesta voi päättää toimialan tai liikelaitoksen päällikkö. Ehdotettaessa liittymistä uuteen järjestöön, tulee samassa yhteydessä pyrkiä tarkastelemaan hallintokunnan jäsenyyksiä kokonaisuutena ja mahdollisuutta luopua jostakin jäsenyydestä. Tarkastelun yhteydessä ei tullut esille jäsenyyksiä, joista olisi tarkoituksenmukaista luopua.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Johanna Seppälä, osallisuus- ja neuvontayksikön päällikkö, puhelin: 310 79780

johanna.m.seppala(a)hel.fi

Liitteet

1

Rainbow Cities -verkoston liittymispyyntö

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566