Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

23/2021

1 (5)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/26

 

07.06.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 447

Valtuutettu Hannu Oskalan toivomusponsi Ruoholahden metroaseman itäisen sisäänkäynnin rakentamismahdollisuuksista

HEL 2020-010229 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 9.9.2020 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Käsittely

Esteelliset: Santtu von Bruun
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään 9.9.2020 Marian kasvuyrityskampusta koskevan asemakaavan muutoksen kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Hannu Oskalan toivomusponnen: "Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet Ruoholahden metroaseman itäisen sisäänkäynnin rakentamiseen Marian kasvuyrityskampuksen liikenneyhteyksien parantamiseksi."

Ruoholahden metroaseman maanalainen asemakaava on tullut voimaan 19.12.1986. Asemakaavassa on määritelty metroaseman nykyisen sisäänkäynnin kohta alueen osana, johon saa sijoittaa maanpintaan tulevan liukuporras- ja hissikuilun. Nykyisessä maanalaisessa asemakaavassa on määritelty yksi metroaseman sisäänkäynnin kohta ja tämä on nykyisin käytössä.

Kaupunkiympäristölautakunta on (27.4.2021, § 214) esittänyt kaupunginhallitukselle maanalaisen yleiskaavaehdotuksen hyväksymistä. Kaavaehdotuksessa Itämerenkadun metroaseman ympäristö on määritelty maanalaisen julkisten ja kaupallisten palveluiden sekä kävely-ympäristön kehittämisen kohdealueeksi. Kävely-ympäristöistä määrätään osana maanalaisten julkisten ja kaupallisten palveluiden sekä kävely-ympäristön kehittämisen kohdealuetta koskevaa määräystä seuraavasti: ”Alue, jolla kehitetään maanalaisia julkisia ja kaupallisia palveluja sekä maanalaista kävely-ympäristöä, joka täydentää maanpäällistä kävelyverkkoa ja kytkee jalankulkuvirtoja raideliikenteen solmukohtiin.”

Maanalaisen yleiskaavan suunnitteluperiaatteissa on kehitetty solmukohtien saavutettavuutta uusien sisäänkäyntien ja maanalaisten kävely-yhteyksien avulla. Tarpeita on jatkossa vielä tarkennettava, jonka jälkeen on mahdollista edistää tarkempaa suunnittelua.

Kaupunginhallitus toteaa kaupunkiympäristölautakunnan lausuntoon viitaten, että Ruoholahden metroaseman uusi sisäänkäynti edellyttää tarkasteluja sisäänkäynnin liikenteellisistä hyödyistä sekä toteutettavuudesta huomioiden alueen nykyiset olosuhteet, olemassa olevat rakenteet sekä Marian kasvuyrityskampuksen aiheuttamat uudet liikkumistarpeet. Parhaiten sisäänkäynnin toteutuminen onnistuu kaupunkikehityshankkeena, jossa sisäänkäynnin lisäksi alueelta löytyy myös muuta kehitettävää integroituneena metron itäiseen sisäänkäyntiin.

Kaupunkiympäristötoimialalla on tarkoitus selvittää joukkoliikenteen solmukohtien kehittämistä vuoden 2021 aikana. Työssä selvitetään liikennemallin avulla myös maanalaisten joukkoliikenneasemien lisäsisäänkäyntien tuottamia matkustajahyötyjä. Myös Ruoholahden metroaseman itäinen sisäänkäynti on osa tätä joukkoliikenteen solmukohtien kehittämistyötä.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan ja HKL:n johtokunnan lausunnot.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 28.01.2021 § 21

HEL 2020-010229 T 00 00 03

Lausunto

Liikenneliikelaitoksen johtokunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle.

Hannu Oskalan aloitteesta Marian kasvuyrityskampuksen asemakaavan hyväksymisen yhteydessä kaupunginvaltuusto liitti hyväksymispäätökseen toivomusponnen, että kaupunki selvittää mahdollisuuksia Ruoholahden metroaseman itäisen sisäänkäynnin rakentamiseen Marian kasvuyrityskampuksen liikenneyhteyksien parantamiseksi.

Ruoholahden metroasema on otettu käyttöön vuonna 1993. Asemalla on yksi sisäänkäynti Itämerenkujalta, osoitteessa Itämerenkatu 14. Lippuhalli on integroitu osaksi toista kiinteistöä. Metrolaiturin länsipäässä on 2 hissiä ja 3 liukuporrasta maan tasalla olevaan lippuhalliin.

Ruoholahden metroaseman laituri sijaitsee maan alla n. 30 metrin syvyydessä ja laiturin pituus on n. 135 metriä. Laituri sijaitsee maantieteellisesti itä-länsi suunnassa niin, että laiturin itäpää on Santakujan tienoilla.

Ruoholahden metroasemalle ei ole suunniteltu tai jätetty varausta itäpuoleista sisäänkäyntiä varten. Metroaseman teknisiä tiloja sijaitsee laiturin itäpäässä ja näille pitäisi louhia uudet sijoituspaikat uuden sisäänkäynnin rakentamisen myötä. Tällä hetkellä HKL:llä ei ole tarkempia lähtötietoja itäisen sisäänkäynnin toteuttamismahdollisuuksien selvittämiseen.

Santakujan (metrolaiturin itäpää) ja Mechelininkadun välinen etäisyys on n. 200 metriä. Mechelininkadun itäpuolelle Länsilinkin alueelle etäisyyttä tulee n. 70 metriä lisää. HKL ei ota kantaa katujen ja/tai nykyisten kiinteistöjen alle sijoittuvien mahdollisten uusien tunneliratkaisujen toteuttamiskelpoisuuteen.

Tällä hetkellä Itämerenkadulla on raitiotiepysäkki Ruoholahden metroaseman sisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä, josta kulkee raitiolinja 8. Entisen Marian sairaalan luona on myös raitiotiepysäkki, josta pääsee em. linjalla suoraan Ruoholahden metroasemalle.

HKL ei ole varautunut Ruoholahden metroaseman mahdollisen uuden sisäänkäynnin toteuttamisen selvittämiseen vuosien 2021-2030 talousarvioissa.

Esittelijä

yksikön johtaja

Antti Nousiainen

Lisätiedot

Antti Nousiainen, yksikön johtaja, puhelin: 310 32528

antti.nousiainen(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 26.01.2021 § 28

HEL 2020-010229 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Ruoholahden metroaseman maanalainen asemakaava on tullut voimaan 19.12.1986. Asemakaavassa on määritelty metroaseman nykyisen sisäänkäynnin kohta alueen osana, johon saa sijoittaa maanpintaan tulevan liukuporras- ja hissikuilun. Nykyisessä maanalaisessa asemakaavassa on määritelty yksi metroaseman sisäänkäynnin kohta ja tämä on nykyisin käytössä.

Maanalaisessa yleiskaavaluonnoksessa Itämerenkadun metroaseman ympäristö on määritelty maanalaisen julkisten ja kaupallisten palveluiden sekä kävely-ympäristön kehittämisen kohdealueeksi. Kävely-ympäristöistä määrätään osana maanalaisten julkisten ja kaupallisten palveluiden sekä kävely-ympäristön kehittämisen kohdealuetta koskevaa määräystä seuraavasti: ”Alue, jolla kehitetään maanalaisia julkisia ja kaupallisia palveluja sekä maanalaista kävely-ympäristöä, joka täydentää maanpäällistä kävelyverkkoa ja kytkee jalankulkuvirtoja raideliikenteen solmukohtiin.”

Maanalaisen yleiskaavan suunnitteluperiaatteissa on kehitetty solmukohtien saavutettavuutta uusien sisäänkäyntien ja maanalaisten kävely-yhteyksien avulla. Tarpeita on jatkossa vielä tarkennettava, jonka jälkeen on mahdollista edistää tarkempaa suunnittelua.

Itäinen sisäänkäynti on maanalaisen yleiskaavan ja voimassa olevien asemakaavojen mukainen. Alueen kehittyminen on myös luonut uutta kysyntää tälle yhteydelle.

Ruoholahden metroaseman uusi sisäänkäynti edellyttää seuraavaksi tarkasteluja sisäänkäynnin liikenteellisistä hyödyistä sekä toteutettavuudesta huomioiden alueen nykyiset olosuhteet sekä olemassa olevat rakenteet. Parhaiten sisäänkäynnin toteutuminen onnistuu kaupunkikehityshankkeena, jossa sisäänkäynnin lisäksi alueelta löytyy myös muuta kehitettävää integroituneena metron itäiseen sisäänkäyntiin.

Vuoden 2021 aikana on tarkoitus selvittää joukkoliikenteen solmukohtien kehittämistä. Työssä selvitetään liikennemallin avulla myös maanalaisten joukkoliikenneasemien lisäsisäänkäyntien tuottamia matkustajahyötyjä. Myös Ruoholahden metroaseman itäinen sisäänkäynti on osa tätä joukkoliikenteen solmukohtien kehittämistyötä.

19.01.2021 Pöydälle

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Teemu Vuohtoniemi, liikenneinsinööri: 310 37490

teemu.vuohtoniemi(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566