Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

23/2021

1 (4)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/14

 

07.06.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 435

Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristön toimialalle vuoden 2021 talousarvion kohdasta 8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, täyttötyöt, kaupunginhallituksen käytettäväksi

HEL 2021-005217 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunkiympäristön toimialalle vuoden 2021 talousarvion kohdasta 8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, täyttötyöt Khn käytettäväksi, määrärahoja yhteensä 69,3 milj. euroa seuraavasti:

Ta-alakohta

Euroa

8 01 02 02 Länsisataman esirakentaminen

10 800 000

8 01 02 03 Kalasataman esirakentaminen

45 500 000

8 01 02 04 Kruunuvuorenrannan esirakentaminen

3 900 000

8 01 02 05 Kuninkaankolmion esirakentaminen

2 900 000

8 01 02 06 Pasilan esirakentaminen

2 800 000

8 01 02 07 Uudet projektialueet ja muun täydennysrakentamisen selvitykset, toimenpiteet ja esirakentaminen

300 000

8 01 02 09 Malmin esirakentaminen

3 100 000

 

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaupunkiympäristön toimialan esitys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristön toimiala jatkaa esirakentamista aluerakentamisen projektialueilla. Vuoden 2021 talousarviossa projektialuekohtaiset esirakentamismäärärahat  yhteensä 69,3 milj. euroa on varattu sitovaan alakohtaan 8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, täyttötyöt ja osoitettu kaupunginhallituksen käytettäväksi.

Esirakentamismäärärahatarve kullakin projektialueella vuonna 2021 on seuraava:

Länsisataman esirakentaminen

Talousarvion alakohtaan 8 01 02 02 Länsisataman esirakentaminen on vuodelle 2021 varattu 10,8 milj. euroa.

Länsisataman esirakentamiseen on vuoden 2020 loppuun mennessä käytetty noin 184,0 milj. euroa. Vuosina 2022-2031 Länsisataman esirakentamistöihin on suunniteltu tarvittavan yhteensä 95,0 milj. euroa. Esirakentaminen jatkuu vielä tämän jälkeenkin.

Määrärahan käyttö vuonna 2021 kohdistuu mm. Ahdinaltaan, Saukonlaiturin ja Melkinlaiturin sekä Hernesaaren alueen esirakentamiseen.

Talousarviokohdan määräraha 10,8 milj. euroa haetaan kokonaisuudessaan.

Kalasataman esirakentaminen

Talousarvion alakohtaan 8 01 02 03 Kalasataman esirakentaminen on vuodelle 2021 varattu 45,5 milj. euroa.

Kalasataman esirakentamiseen on vuoden 2020 loppuun mennessä käytetty 151,4 milj. euroa. Vuosina 2022-2031 Kalasataman esirakentamistöihin on suunniteltu tarvittavan yhteensä 247,0 milj. euroa. Esirakentaminen jatkuu vielä tämän jälkeenkin.

Määrärahan käyttö vuonna 2021 kohdistuu mm. Verkkosaaren pohjoisosan, Vilhovuorenkadun ja Nihdin esirakentamiseen sekä tiilisen kaasukellon peruskorjaukseen.

Talousarviokohdan määräraha 45,5 milj. euroa haetaan kokonaisuudessaan.

Kruunuvuorenrannan esirakentaminen

Talousarvion alakohtaan 8 01 02 04 Kruunuvuorenrannan esirakentaminen on vuodelle 2021 varattu 3,9 milj. euroa.

Kruunuvuorenrannan esirakentamiseen on vuoden 2020 loppuun mennessä käytetty n. 26,0 milj. euroa. Vuosina 2021-2029 Kruunuvuorenrannan esirakentamistöihin on suunniteltu tarvittavan yhteensä 45,0 milj. euroa.

Määrärahan käyttö vuonna 2021 kohdistuu mm. Kruunuvuoren asemakaava-alueen, Hopealaakson liikuntapuiston, Laajasalontien sekä Koirasaarten esirakentamiseen.

Arvioitu määrärahatarve vuonna 2021 on talousarviomääräraha 3,9 milj. euroa.

Kuninkaankolmion esirakentaminen

Talousarvion alakohtaan 8 01 02 05 Kuninkaankolmion esirakentaminen on vuodelle 2021 varattu 2,9 milj. euroa.

Vuoden 2020 loppuun mennessä on Kuninkaankolmion esirakentamiseen käytetty yhteensä 12,2 milj. euroa. Kuninkaankolmion esirakentamistöihin on vuosina 2022-2025 suunniteltu tarvittavan yhteensä 7,5 milj. euroa.

Määrärahan käyttö vuonna 2021 kohdistuu mm. Lammenrannan asemakaava-alueen ja Ellen Thesleffin puiston sakka-altaan ja puistoalueen esirakentamiseen.

Arvioitu määrärahatarve vuonna 2021 on talousarviomääräraha 2,9 milj. euroa.

Pasilan esirakentaminen

Talousarvion alakohtaan 8 01 02 06 Pasilan esirakentaminen on vuodelle 2021 varattu 2,8 milj. euroa.

Pasilan esirakentamiseen on vuoden 2020 loppuun mennessä käytetty yhteensä 26,9 milj. euroa. Pasilan esirakentamistöihin on vuosina 2022-2031 suunniteltu tarvittavan yhteensä n. 45,0 milj. euroa.

Määrärahan käyttö vuonna 2021 kohdistuu mm. Ratapihakortteleiden ja Ilmalantorin esirakentamiseen.

Talousarviokohdan määräraha 2,8 milj. euroa haetaan kokonaisuudessaan.

Uudet projektialueet ja muun täydennysrakentamisen selvitykset, toimenpiteet ja esirakentaminen

Talousarvion alakohtaan 8 01 02 07 Uudet projektialueet ja muun täydennysrakentamisen selvityksiin, toimenpiteisiin ja esirakentamiseen on vuodelle 2021 varattu 0,3 milj. euroa.

Vuosina 2022-2031 on määrärahaa suunniteltu tarvittavan yhteensä n. 225,0 milj. euroa.

Määrärahan käyttö vuonna 2021 kohdistuu mm. Koivusaaren alueen suunnitteluun ja muihin pienempiin täydennysrakentamisalueiden kaavojen toteutettavuuden ja kustannusten arviointia varten.

Arvioitu määrärahatarve vuonna 2021 on talousarviomääräraha 0,3 milj. euroa.

Malmin esirakentaminen

Talousarvion alakohtaan 8 01 02 07 Malmin esirakentaminen on vuodelle 2021 varattu 3,1 milj. euroa.

Määrärahan käyttö vuonna 2021 kohdistuu mm. maakaasurunkoputken esirakentamiseen ja kaavojen toteutettavuuden ja pohjanvahvistustarpeiden suunnitteluun.

Arvioitu määrärahatarve vuonna 2021 on talousarviomääräraha 3,1 milj. euroa.

Määrärahaesitys

Kaupunkiympäristön toimialan esityksen mukaisesti toimialan käyttöön tulisi myöntää määrärahaa projektialueiden esirakentamista varten yhteensä 69 300 000 euroa vuoden 2021 talousarvion kohdasta 8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, täyttötyöt, Khn käytettäväksi.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaupunkiympäristön toimialan esitys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalveluliikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566