Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

23/2021

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/32

 

07.06.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 453

Virkojen perustaminen kaupunginkanslian elinkeino-osastolle työllisyyden kuntakokeilun viranomaistyöhön määräajaksi 7.6.2021 - 30.6.2023

HEL 2021-006293 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus perusti kaupunginkanslian elinkeino-osastolle kaksi palveluesihenkilön virkaa määräajaksi 7.6.2021 - 30.6.2023.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Helena Wendorf, asiantuntija, työnantajapolitiikka, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf(a)hel.fi

Sirja-Maria Salo, HR-asiantuntija, puhelin: 09 310 32224

sirja-maria.salo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain 87 §:n mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa.

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain eli kuntakokeilulain (1269/2020) mukaan Helsingin kaupunki järjestää alueellaan useita julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012) sekä kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) annetuissa laeissa tarkoitettuja palveluja työ- ja elinkeinotoimiston asemesta sekä antaa eräitä työttömyysturvalaissa (1290/2002) tarkoitettuja työvoimapoliittisia lausuntoja työ- ja elinkeinotoimiston asemesta. Julkisten työvoimapalveluiden asiakastietojärjestelmän käyttöoikeus voidaan kuntakokeilulain 14 §:n 2 momentin mukaan myöntää vain kunnan viranhaltijalle, joka hoitaa mainitun lain mukaisia tehtäviä.

Uusien palveluesihenkilöiden virkojen perustamistarve liittyy asiakastyön tarpeista lähtöisin olevaan organisaation uudelleenjärjestelyyn ja uusien tiimien perustamiseen. 

Nyt perustettaviin virkoihin sisältyy kuntakokeilulain mukaisia tehtäviä, joissa käytetään julkisten työvoimapalveluiden asiakastietojärjestelmää, ja lisäksi niihin kuuluu kaupungin delegoitua päätösvaltaa, minkä vuoksi tehtävät on perustettava virkoina.

Perustettaviksi esitetyille viroille on varattu rahoitus kaupungin työllisyydenhoidon määrärahoista eivätkä ne edellytä lisärahoitusta talousarviossa.

Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henkilöstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohtajaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle.

Perustettaviksi esitettyjen virkojen palkat on määritelty kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräysten ja tehtävien vaativuuden arvioinnin perusteella.

Palveluesihenkilön tehtäväkohtainen palkka on 3 939,00 euroa kuukaudessa.

Tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa, ja tällaista tehtävää varten perustetaan virka. Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää pääsääntöisesti julkista hakumenettelyä, lukuun ottamatta esimerkiksi määräaikaista virkasuhdetta tai virkasuhteen tarkoituksenmukaista järjestelyä (laki kunnallisesta viranhaltijasta 4 § 3 momentti ja Helsingin kaupungin hallintosääntö 23 luku 2 §).

Perustellusta syystä henkilö voidaan kuitenkin ottaa virkasuhteeseen ilman, että tehtävää varten on perustettu virka (kuntalaki 87 § 2 momentti). Toiseen palveluesihenkilön tehtävään on päätöksentekoon liittyvistä hallinnollisista ja aikataulullisista syistä jo ennen viran perustamista otettu julkisen hakumenettelyn kautta henkilö määräaikaiseen virkasuhteeseen 19.3.2021 - 30.6.2023. Ko. henkilöä on kuultu asiassa ja hänelle annetaan viran perustamisen jälkeen uusi viranhoitomääräys määräajan loppuun saakka.

Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Helena Wendorf, asiantuntija, työnantajapolitiikka, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf(a)hel.fi

Sirja-Maria Salo, HR-asiantuntija, puhelin: 09 310 32224

sirja-maria.salo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslian elinkeino-osasto

Taloushallintopalveluliikelaitos

Kaupunginkanslian henkilöstöosasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566