Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

23/2021

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/35

 

07.06.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 456

Kaupunginvaltuuston 2.6.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 2.6.2021 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

162 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

163 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

164 §, Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta

Ei toimenpidettä.

165 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Länsisatama, Jätkäsaari tontit 20017/16 ja 20082/3)

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

166 §, Valtuutettu Emma Karin aloite Keskuspuiston kaventamisen ekologisesta kompensaatiosta

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

167 §, Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite Malmin lentokenttäalueesta kaupungille aiheutuvien esirakentamiskustannusten tarkistamiseksi

Ei toimenpidettä.

168 §, Valtuutettu Seija Muurisen aloite talviuintipaikasta Laajasaloon

169 §, Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite tekonurmikentistä kaupunkilaisten vapaaseen käyttöön

Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

170 §, Valtuutettu Amanda Pasasen aloite maksuttomien kuukautisvälineiden tarjoamisesta nuorille ja vähävaraisille

Asia palautettiin kaupunginkansliaan uudelleen valmisteltavaksi.

171 §, Perussuomalaisten valtuustoryhmän ryhmäaloite Helsingin taksiasemien turvallisuuden ja laadun turvaamisesta

Ei toimenpidettä.

172 §, Valtuutettu Katju Aron aloite ympärivuotisesta hätämajoituksesta EU-kansalaisille

173 §, Valtuutettu Jape Lovénin aloite Rastilan leirintäalueen toimintaedellytysten turvaamisesta

174 §, Valtuutettu Mari Holopaisen aloite avointen ja maksuttomien tilojen asukaskäytöstä

175 §, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite puisto- tai katualueen nimeämisestä Johan Knut Harjun mukaan

176 §, Valtuutettu Dan Koivulaakson aloite turvapaikanhakijoiden lasten oikeudesta varhaiskasvatukseen

177 §, Valtuutettu Jenni Pajusen aloite Kalasataman Nihdin ja Tervasaaren välisestä kevyen liikenteen sillasta

178 §, Valtuutettu Mai Kivelän aloite ilmastohaitallises

179 §, Valtuutettu Mia Haglundin aloite asunnon saannin helpottamisesta turvakotijakson jälkeen

180 §, Valtuutettu Eva Biaudetin aloite ihmiskaupan uhrien palvelujen kehittämisestä

Asiat esitellään uudelleen valtuustolle 16.6.2021

181 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitteet 21 -31 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566