Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

23/2021

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/30

 

07.06.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 451

Virkojen perustaminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle 1.8.2021 lukien

HEL 2021-005878 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus perusti kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuuteen varhaiskasvatuksen palvelupäällikön viran ja kahdeksan varhaiskasvatuksen palveluohjaajan virkaa 1.8.2021 lukien.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Helena Wendorf, asiantuntija, työnantajapolitiikka, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain 87 §:n mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa.

Esitettävien virkojen tehtäviin kuuluu mm. päättäminen toisen edusta, oikeudesta tai velvollisuudesta, taikka toimivallan nojalla toista velvoittavien määräysten antaminen tai muulla tavalla toisen etuun tai oikeuteen puuttuminen, mikä edellyttää tehtävien perustamista virkoina.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palveluohjaus ja siihen liittyvä päätöksenteko keskitetään syksystä 2021 alkaen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuuteen sijoittuvaan uuteen yksikköön. Nykytilanteessa palveluohjausta toteuttaa noin 180 päiväkodin johtajaa ja kolme perhepäivähoidon ohjaajaa.

Uudistuksen tavoitteena on luoda laadukas varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palveluohjauksen prosessi, jossa asiakkaat saavat yhdenvertaista kohtelua ja palvelua toteutetaan lähipalveluna.

Varhaiskasvatuksen palveluohjauksessa neuvotaan perheille, millaisia palveluja on käytettävissä, miten niitä haetaan, mitä perheen kannattaa ottaa huomioon miettiessään heille sopivinta palvelua, mitkä ovat kotia lähimmät yksiköt, kuinka nopeasti paikan voi saada, millä perusteella paikat jaetaan ja mitä palvelu maksaa. Lisäksi keskustellaan lapsen tarpeista ja perheen toivomuksista ja vastataan perheen muihin kysymyksiin.

Kehityksessä rinnalla kulkee oppijoiden asioinnin tietojärjestelmä Astin kehitys, minkä ansiosta lapsille tarjottavat varhaiskasvatuspaikat pystytään myöntämään nopeammin. Tiedolla johtaminen vahvistuu ja koko kaupungin paikkatilannetta pystytään koordinoimaan keskitetysti. Alueellisiin tarpeisiin pystytään vastaamaan ennakoiden ja tulevaisuudessa tavoitteena on palvelun proaktiivinen tarjoaminen. Tätä edistetään tietoa, analytiikkaa ja digitalisaatiota kehittämällä. Palveluohjauksen sekä varhaiskasvatuspäätösten teon lisäksi keskitetty palveluohjaus seuraa, suunnittelee ja ennakoi varhaiskasvatuksen palvelutarvetta ja siihen liittyvää ennakoivaa resurssitarvetta liittyen tiloihin ja henkilöstötarpeisiin. Asiakasohjaus vähenee päiväkodeissa ja siitä vapautuva aika käytetään henkilöstön ja pedagogisen toiminnan johtamiseen.

Muutos on käsitelty kaupungin yhteistoimintamenettelyn mukaisesti kasvatuksen ja koulutuksen toimialan henkilöstötoimikunnassa sekä niiden henkilöiden kanssa, joiden tehtäviin muutoksella on vaikutusta.

Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö johtaa varhaiskasvatuksen palveluohjausyksikköä. Hän toimii yksikköön kuuluvien viranhaltijoiden esihenkilönä ja tekee heitä koskevia henkilöstöhallinnon päätöksiä. Hän vastaa suomen- ja ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palveluohjausprosessista ja yksikön tavoitteiden saavuttamisesta.

Varhaiskasvatuksen palveluohjaajien tehtäviin kuuluu muun muassa lasten varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen ottamisesta päättäminen sekä vastaaminen omalta osaltaan varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen ottamisen päätösprosessista yhteistyössä päiväkodin johtajien ja perhepäivähoidon ohjaajien kanssa.     

Kasvatuksen ja koulutuksen vuoden 2021 talousarvioon sisältyy määräraha esitettäville viroille.

Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henkilöstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohtajaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle.

Perustettaviksi esitettävien virkojen palkat on määritelty kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräysten ja tehtävien vaativuuden arvioinnin perusteella. Tehtäväkohtaisiksi palkoiksi on päätetty:

- varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö 4 300 €/kk

- varhaiskasvatuksen palveluohjaaja 3 550 €/kk.

Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Helena Wendorf, asiantuntija, työnantajapolitiikka, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Taloushallintopalveluliikelaitos

Kaupunginkanslian henkilöstöosasto

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566