Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

23/2021

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/27

 

07.06.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 448

Valtuutettu Johanna Nuortevan toivomusponsi Ressun peruskoulun toimintojen huomioon ottamisesta Marian kasvuyrityskampuksen rakentamisen aikana

HEL 2020-010230 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Esteelliset: Santtu von Bruun
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta Vanhasen ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 9.9.2020 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään 9.9.2020 Marian kasvuyrityskampuksen mahdollistavan asemakaavan muutoksen kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Johanna Nuortevan toivomusponnen "Tämän ponnen hyväksyessään valtuusto toivoo, että selvitetään mahdollisuudet ottaa huomioon vieressä sijaitsevan Ressun peruskoulun ja lukion (tontti 167) oppilaiden liikkuminen ja välituntien vietto alueella siten, että Baanan eteläpäädyssä olisi tarjolla noin 500 nuoren käyttöön mahdollisuudet liikuntaan ja ajanviettoon. Valtuusto toivoo, että selvitetään mahdollisuudet varmistaa, että Baanaa pitkin liikkuminen on sujuvaa ja turvallista Ressun peruskoulun uuden ja vanhan koulurakennuksen välillä myös alueen rakentamisen aikana."

Pyöräilyn pääreittinä toimivalla Baanalla yhdistyvät vilkas pyöräliikenne ja rajallinen tila julkisille virkistystoiminnoille. Marian kampuksen asemakaavan yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma, jossa Baanalla sijaitsevaa pyörätietä esitetään siirrettäväksi alueen itäiseen reunaan liikenneturvallisuuden vuoksi. Baanan toteutuksen jälkeisissä asukaspalautteissa on tullut esille haasteet vilkkaan ohittavan pyöräliikenteen ja alueen virkistyskäytön yhteensovittamisessa. Alueelle laaditussa uudessa liikennesuunnitelmassa on huomioitu turvallinen liikkuminen Ressun koulujen välillä yhtenäisillä jalkakäytävillä sekä pyöräilyn ja jalankulun erottelulla Baanalla.

Turvallisen pyöräliikenteen takaamiseksi Baanan eteläosassa ei ole mahdollista kehittää ponnessa esitettyjä oppilaiden liikunta- ja ajanviettomahdollisuuksia. Koulun virallinen piha-alue tulee jatkossa olemaan Ressun peruskoulun piha. Uuteen sivukoulurakennukseen on tulossa sisävälituntialueita. Ressun yläasteen ja lukion on mahdollista käyttää Kaisaniemen kenttää ulkoliikuntatunneilla, jossa liikuntatunnit voidaan järjestää turvallisesti.

Uusi Marian kampuksen maankäyttö ja pyörätien siirto edellyttävät Baanalla sijaitsevien toimintojen uudelleenjärjestelyä. Toimintojen uudelleenjärjestelyssä otetaan huomioon Ressun sivukoulun sijainti Baanan ja Ruoholahdenkadun risteyksessä sekä tarkastellaan, onko toimintojen sijoittamisella mahdollista tukea koulun toimintaa. Toimintojen sijoittumisesta päätetään katusuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Marian kampuksen rakentumisen aikana Baanan tila tulee kaventumaan työmaajärjestelyiden vuoksi. Baanan liikenteelliset tarpeet tullaan huomioimaan tilapäisten liikennejärjestelyiden suunnittelussa Marian kampuksen urakan valmistelussa. Baanalta tullaan varaamaan riittävästi tilaa jalankulun ja pyöräilijöiden liikkumiselle. Huomiota tullaan kiinnittämään niin koululaisten, kun muidenkin Baanalla liikkuvien turvallisuuteen.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristön toimialan lausunto. Vastaus on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566