Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

23/2021

1 (6)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/21

 

07.06.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 442

Pakilantie 54, 71, 76, 77 ja 78 asemakaavan muutoksen nro 12631 määrääminen osittain voimaan ennen lainvoimaisuutta

HEL 2018-013370 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus määräsi asemakaavan muutoksen nro 12631 tulemaan voimaan lukuun ottamatta korttelin 34154 tonttia 30 (Pakilantie 77) sekä sen viereistä katualuetta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutoksen nro 12631 kartta, josta ilmenee alue jota voimaantulopäätös ei koske

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Valittajat

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 1

Uudenmaan ELY-keskus

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 1

Helsingin hallinto-oikeus

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto on 17.2.2021 § 32 hyväksynyt 34. kaupunginosan (Pakila, Länsi-Pakila) korttelin 34083 tontin 23, korttelin 34145 tontin 21, korttelin 34154 tontin 30, korttelin 34155 tonttien 11 ja 12 sekä katualueiden asemakaavan muutoksen 27.10.2020 päivätyn piirustuksen nro 12631 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Päätöksestä on jätetty määräajassa valitus Helsingin hallinto-oikeuteen. Yksityishenkilöt vaativat valituksessaan kaupunginvaltuuston päätöksen kumoamista ja palauttamista kaupungille uudelleen käsiteltäväksi siltä osin, kun asemakaavan muutos koskee korttelin 34154 tonttia 30 (Pakilantie 77). Helsingin hallinto-oikeus on pyytänyt kaupungilta lausuntoa valituksen johdosta 7.6.2021 mennessä. Kaupunginkanslian oikeuspalvelut valmistelee lausunnon yhdessä kaupunkiympäristön toimialan asemakaavapalvelun kanssa.

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 1999/132) 201 §:n mukaan kunnanhallitus voi valitusajan kuluttua määrätä yleis- ja asemakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman kaava-alueen siltä osalta, johon valituksen ei voida katsoa kohdistuvan. Kunnan on annettava päätös viivytyksettä tiedoksi valittajalle ja muutoksenhakuviranomaiselle. Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon.

Valittajien mukaan asemakaavan muutos on MRL 54 §:n vastainen ja toteutuessaan se aiheuttaisi kohtuutonta haittaa yksittäiselle maanomistajalle. Asemakaavan muutoksen toteutuessa korttelin 34154 tontin 30 osalta rakennettava kerrostalo varjostaisi naapuritonttien pihat sekä asuinrakennukset. Valittajien mukaan Helsingin kaupunki ei ole tehdyn päätöksen perusteluissa ottanut riittävästi huomioon naapuritonttien kiinteistöjen omistajille aiheutuvaa kohtuutonta haittaa. Varjostavuusselvitys ei sisällä kirjallista johtopäätöstä varjostavuuden merkityksellisyydestä ja näin ollen kaupunki on laiminlyönyt tarkemman selvitysvelvollisuutensa varjostuksen aiheuttamista haitoista viereisille tonteille.

Kaupungin käsityksen mukaan valitus ei kohdistu voimaan määrättävään osaan kaavasta. Kaavamuutos on perusteltua määrätä voimaan lukuun ottamatta korttelin 34154 tonttia 30 sekä sen katualuetta. Liitteenä 1 olevalla kartalla on yksilöity valituksen kohteena oleva kaava-alueen osa, jota MRL 201 §:n mukainen voimaantulopäätös ei koske.

Asemakaavan määrääminen osittain voimaan on keino nopeuttaa tarpeellisia rakennushankkeita silloin, kun osittaisella täytäntöönpanolla ei ole vaikutusta valituksen ratkaisemiseen. Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten asuntotuotantotavoitteiden toteutumista lisäämällä asemakaavojen asuntokerrosalavarantoa alueella yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti.

Kaavan osittainen voimaan saattaminen muilta osin kuin korttelin 34154 tonttia 30 sekä sen viereistä katualuetta, on tärkeää, koska kaava alueella on vireillä eri tahojen rakennushankkeita, joiden viivästyminen niihin kohdistumattoman valituksen vuoksi ei ole tarkoituksenmukaista. Kaava koostuu useasta erillisestä alueesta, jotka eivät ole välittömässä yhteydessä toisiinsa, joten osittaisella täytäntöönpanolla ei tämän vuoksi voida katsoa olevan vaikutuksia valituksen kohteena olevalle tontille.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutoksen nro 12631 kartta, josta ilmenee alue jota voimaantulopäätös ei koske

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Valittajat

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 1

Uudenmaan ELY-keskus

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 1

Helsingin hallinto-oikeus

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 17.02.2021 § 32

HEL 2018-013370 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 34. kaupunginosan (Pakila, Länsi-Pakila) korttelin 34083 tontin 23, korttelin 34145 tontin 21, korttelin 34154 tontin 30, korttelin 34155 tonttien 11 ja 12 sekä katualueiden asemakaavan muutoksen 27.10.2020 päivätyn piirustuksen nro 12631 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 01.02.2021 § 74

HEL 2018-013370 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 34. kaupunginosan (Pakila, Länsi-Pakila) korttelin 34083 tontin 23, korttelin 34145 tontin 21, korttelin 34154 tontin 30, korttelin 34155 tonttien 11 ja 12 sekä katualueiden asemakaavan muutoksen 27.10.2020 päivätyn piirustuksen nro 12631 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 27.10.2020 § 628

HEL 2018-013370 T 10 03 03

Hankenumero 0741_28

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

        27.10.2020 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12631 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 34. kaupunginosan (Pakila, Länsi-Pakila) korttelin 34083 tonttia 23, korttelin 34145 tonttia 21, korttelin 34154 tonttia 30, korttelin 34155 tontteja 11 ja 12 sekä katualueita.

Lisäksi lautakunta päätti

        ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
 

        antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävilläoloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

        ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa
 

        kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijoilta kaavan hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset seuraavasti:

**********

Käsittely

27.10.2020 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Ann Charlotte Roberts. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Ann Charlotte Roberts, arkkitehti, puhelin: 310 37033

anncharlotte.roberts(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 10.06.2020 § 34

HEL 2018-013370 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12631 pohjakartan kaupunginosassa 34 Pakila. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12631
Kaupunginosa: 34 Pakila
Kartoituksen työnumero: 13/2020
Pohjakartta valmistunut: 16.4.2020
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Lisätiedot

Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro(a)hel.fi

Suvi Uotila, kiinteistöinsinööri, puhelin: 09 310 29076

suvi.uotila(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566