Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2021

1 (4)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/11

 

17.05.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 386

Valtuutettu Björn Månssonin toivomusponsi roskien lajittelumahdollisuuksista yleisillä alueilla

HEL 2020-013106 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 25.11.2020 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 25.11.2020 Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmän ryhmäaloitetta puhtaammasta ja viihtyisämmästä kaupunkiympäristöstä kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Björn Månssonin toivomusponnen: "Hyväksyessään kaupunginhallituksen aloitevastauksen, kaupunginvaltuusto peräänkuuluttaa, että selvitetään mahdollisuus korvata osa yleisistä roska-astioista lähivuosien aikana astioilla, joihin voidaan lajitella tiettyjä jätelajeja kuten lasia, muovia, pahvia, metalleja, biojätettä, sekajätettä ja kierrätyspakkauksia."

Yleisten alueiden roskien lajittelu vaatii laajan tarkastelun koko Helsingissä.

Nykykäytäntö jätteiden käsittelyn kierrossa on, että rakentamispalveluliikelaitos Stara ja yksityiset urakoitsijat tyhjentävät yleisten alueiden roska-astiat ja vievät jätteet omiin tukikohtiinsa. Sieltä urakoitsijat vievät jätteet kaatopaikalle tai jätteenkäsittelyasemille. Mikäli jätejakeita lajitellaan yleisillä alueilla, täytyy tämän ketjun toimia aina roska-astian tyhjennyksestä urakoitsijan toimintaan tukikohdissa asti. Puistoissa on riskinä huoltoliikenteen määrän kasvu puistokäytävillä, ja kaikki ajoneuvoja vaativat toiminnot täytyy miettiä hyvin tarkkaan.

Pohjoismaisissa pääkaupungeissa ei vielä tehdä puistoissa ja muilla yleisillä alueilla laajamittaista lajittelua. Toki esimerkiksi osassa keskeisiä tukholmalaispuistoja on ollut erilaisia lajittelukokeiluja, -jäteastioita ja -pisteitä. Ruotsin suurimmilla kaupungeilla on yhteiset yleisten alueiden lajittelun periaatteet. Ne tarjoavat suuntaviivoja lajittelulle, mutta jättävät eri kaupungeille mahdollisuuksia järjestää yleisten alueidensa jätehuolto omista lähtökohdistaan käsin. Esimerkiksi jätteet tiivistäviä astioita voidaan käyttää, jos halutaan vähentää eri jätejakeiden kuljetuksesta syntyviä haittoja.

Parhaillaan Helsingissä on koekäytössä kierrätyspullojen ja -tölkkien, grillihiilien (grillipaikoilla) ja koirien jätösten (koira-aitauksissa) lajittelu omiin astioihin. Kaupunkiympäristön toimiala kehittää ja laajentaa kaupungin roska-astiamallistoa tarvittaessa Helsinki-ilmeen mukaisesti vastaamaan mahdollisiin lajittelutarpeisiin yleisillä alueilla.

Toimiala käynnistää yleisten alueiden puhtaanapidon osalta tarkastelun, jossa selvitetään roska-astioiden koot, tyypit ja sijoittamisen periaatteet ja pohditaan puhtaanapidon toimivuuden tavoitteita ja käytännön mahdollisuuksia. Tämä on laaja kokonaisuus, joka jatkossa ohjaa yleisten alueiden suunnittelua ja ylläpitoa puhtaanapidon osalta.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.05.2021 § 368

HEL 2020-013106 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

10.05.2021 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna Vuorjoen ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 16.03.2021 § 128

HEL 2020-013106 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Yleisten alueiden roskien lajittelu vaatii laajan tarkastelun koko Helsingissä.

Tämän hetkinen jätteiden käsittelyn kierrossa urakoitsijat (Stara ja yksityiset) tyhjentävät yleisten alueiden roska-astiat ja vievät jätteet omiin tukikohtiinsa. Sieltä urakoitsijat vievät jätteet kaatopaikalle tai jätteenkäsittelyasemille. Mikäli jätejakeita lajitellaan yleisillä alueilla, täytyy tämän ketjun toimia aina roska-astian tyhjennyksestä urakoitsijan toimintaan tukikohdissa asti. Puistoissa on riskinä huoltoliikenteen määrän kasvu puistokäytävillä, ja kaikki ajoneuvoja vaativat toiminnot täytyy miettiä hyvin tarkkaan.

Pohjoismaisissa pääkaupungeissa ei vielä tehdä puistoissa ja muilla yleisillä alueilla laajamittaista lajittelua. Toki esimerkiksi osassa keskeisiä tukholmalaispuistoja on ollut erilaisia lajittelukokeiluja, -jäteastioita ja -pisteitä. Ruotsin suurimmilla kaupungeilla on yhteiset yleisten alueiden lajittelun periaatteet. Se tarjoaa suuntaviivoja lajittelulle, mutta jättää eri kaupungeille mahdollisuuksia järjestää yleisten alueidensa jätehuolto omista lähtökohdistaan käsin. Esimerkiksi jätteet tiivistäviä astioita voidaan käyttää, jos halutaan vähentää eri jätejakeiden kuljetuksesta syntyviä haittoja.

Parhaillaan Helsingissä on koekäytössä kierrätyspullojen ja -tölkkien, grillihiilien (grillipaikoilla) ja koirien jätösten (koira-aitauksissa) lajittelu omiin asioihin. Kaupunkiympäristön toimiala kehittää ja laajentaa kaupungin roska-astiamallistoa tarvittaessa Helsinki-ilmeen mukaisesti vastaamaan mahdollisiin lajittelutarpeisiin yleisillä alueilla.

Toimiala käynnistää yleisten alueiden puhtaanapidon osalta tarkastelun, jossa selvitetään roska-astioiden koot, tyypit ja sijoittamisen periaatteet ja pohditaan puhtaanapidon toimivuuden tavoitteita ja käytännön mahdollisuuksia. Tämä on laaja kokonaisuus, joka jatkossa ohjaa yleisten alueiden suunnittelua ja ylläpitoa puhtaanapidon osalta.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Tomas Palmgren, projektinjohtaja: 310 38586

tomas.palmgren(a)hel.fi

Katriina Arrakoski, tiimipäällikkö, puhelin: 310 64382

katriina.arrakoski(a)hel.fi

Pekka Engblom, projektinjohtaja, puhelin: 310 38525

pekka.engblom(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566