Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2021

1 (4)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/12

 

17.05.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 387

Selvitys jälkihuollossa olevien nuorten asuntotilanteen kehittämisen toimenpiteistä

HEL 2021-000150 T 00 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen jälkihuollossa olevien nuorten asuntotilanteen kehittämisen toimenpiteistä.

Kaupunginhallitus edellyttää, että toimialoilla selvitetään intensiivisemmän tuen asumismuotoja niiden tarpeessa oleville nuorille.

Käsittely

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Lisätään päätösehdotukseen:

Kaupunginhallitus edellyttää, että toimialoilla selvitetään intensiivisemmän tuen asumismuotoja niiden tarpeessa oleville nuorille.

Kannattaja: Anna Vuorjoki

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 5
Seija Muurinen, Pia Pakarinen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 9
Veronika Honkasalo, Mika Raatikainen, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Tyhjä: 1
Marcus Rantala

Kaupunginhallitus hyväksyi Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen äänin 5 - 9 (1 tyhjä).

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen jälkihuollossa olevien nuorten asuntotilanteen kehittämisen toimenpiteistä.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti 24.8.2020 § 467 (HEL 2020-001932) esittää kaupunginvaltuustolle käsiteltäväksi vastauksen valtuutettu Petra Malinin aloitteeseen, joka koski jälkihuollon tukiasuntojen saatavuutta. Vastauksen mukaan jälkihuoltonuorten asuntotilanteen yhteistyön tuloksista ja kehittymisestä tulee raportoida vuoden kuluessa kaupunginhallitukselle ja kertoa, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty. Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi 9.9.2020 § 215 (päätös lausuntoineen on oheismateriaalina).      

Lastensuojelulain (417/2007) 12 luvun 75 ja 76 a §:ien mukaan sijaishuollon jälkihuollossa olevan nuoren asumistarpeen järjestelyistä on huolehdittava kunnes nuori täyttää 25 vuotta.     

Kaupunkiympäristön toimialan tilat-palvelun asuntoyksikkö vuokraa toimialan hallinnassa olevia asuntoja sekä jälleenvuokraa kaupunkikonsernin (Koy Auroranlinna, Helsingin Asuntohankinta, Helsingin kaupungin asunnot Oy) ja muiden omistajien (lähinnä Y-Säätiö) asuntoja tukiasunnoiksi jälkihuollossa oleville nuorille. Kaupunkiympäristön toimialan asuntoyksikkö toimii huoneenvuokralain mukaisena vuokranantajana. Sosiaali- ja terveystoimiala osoittaa asukkaat huoneistoihin. 

Huhtikuussa 2021 käytössä olevia välivuokrattuja asuntoja oli 325. Kullakin hetkellä osa asunnoista on poissa käytöstä käynnissä olevien välttämättömien kunnostustöiden vuoksi. Jälkihuollon tuetun asumisen tavoitteena on 337 välivuokrattua asuntoa.

Sosiaali- ja terveystoimiala huolehtii jälkihuollossa oleville nuorille annettavasta asumiseen ja arjesta selviytymiseen tarvittavasta tuesta. Asumisen mahdollisten ongelmatilanteiden selvittelystä huolehditaan yhteistyössä siten, että asuntoyksikkö laatii tarvittaessa huoneenvuokralain mukaiset toimenpideasiakirjat. Sosiaali ja terveystoimiala toimittaa ne nuorelle ja selvittää samalla henkilön kokonaistilannetta ja asumisen jatkumisen mahdollisuuksia.

Jälkihuollossa olevien nuorten tukiasunnoiksi varataan tarpeellinen määrä asuntoja. Asuntojen tarve arvioidaan vuosittain yhteistyössä kaupunginkanslian ja toimialojen kanssa. Asunnot varataan tähän tarkoitukseen pääsääntöisesti Hekan ARA-vuokrakannasta kaupunkiympäristön toimialan toimesta sosiaali- ja terveystoimialan esittämän määrällisen tarpeen mukaan. 

Päätöshistoriaan sisältyvien kaupunkiympäristön toimialalta (8.3.2021) ja sosiaali- ja terveystoimialalta (9.4.2021) saatujen selvitysten mukaan prosessien selkiytymisen ja voimavarojen lisäyksen myötä tuettujen asuntojen jonotustilanne on parantunut ja yhteistyö on sujuvoitunut. Uusi puitesopimus on mahdollistanut asumisvaihtoehtojen järjestämistä. Lisäksi sosiaali- ja terveystoimiala selvittää parhaillaan jälkihuollossa olevien nuorten ympärivuorokautisen palveluasumisen tarkoituksenmukaista tuotantotapaa.   

Toimialoilta on 14.4.2021 saatu edellä mainitut ajantasaiset tiedot ja täsmennykset välivuokrattujen asuntojen määrästä. Asia on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston kanssa.   

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Oheismateriaali

1

Kaupunginvaltuuston päätös 9.9.2020 § 215

2

Kaupunkiympäristön toimialan lausunto 9.6.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveystoimiala

Kaupunkiympäristön toimiala

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.05.2021 § 370

HEL 2021-000150 T 00 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

10.05.2021 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566