Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2021

1 (6)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/5

 

10.05.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 351

V 19.5.2021, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Vuosaari ja Suurmetsä)

HEL 2021-003017 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa:

        Vuosaaressa (Keski-Vuosaari) sijaitsevien asemakaavan muutokseen nro 12279 sisältyvien rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueen tonttien 54154/1, 54074/3 ja kaavatontin 54075/2 vuokrausperiaatteet 31.12.2080 saakka sekä 
 

        Suurmetsässä (Alppikylä) sijaitsevien asemakaavaan ja asemakaavamuutokseen nro 11370 sisältyvien asuinrakennusten korttelialueen tonttien 41302/14 ja 27 vuokrausperiaatteet 31.12.2075 saakka liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1

Vuokrausperiaatteet

2

Sijaintikartta Vuosaari

3

Sijaintikartta Alppikylä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Keski-Vuosaaren tontit

Asemakaava- ja tonttitiedot

Kaupunginvaltuuston 1.2.2017 § 56 hyväksymän ja 17.3.2017 voimaan tulleen asemakaavan muutoksen nro 12279 mukaan tontit 54154/1, 54074/3 sekä kaavatontti 54075/2 kuuluvat rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeseen (AR).

Tontin 54154/1 rakennusoikeus on 1 630 k-m² ja sen pinta-ala on 3 642 m². Tontin osoite on Lokkisaarentie 2a. Tontti on merkitty kiinteistörekisteriin 7.5.2020.

Tontin 54074/3 rakennusoikeus on 2 750 k-m² ja sen pinta-ala on 7 130 m². Tontin osoite on Punakiventie 8. Tontti on merkitty kiinteistörekisteriin 13.3.2020.

Kaavatontin 54075/2 rakennusoikeus on 1 420 k-m² ja sen pinta-ala on 3 197 m². Tontin osoite on Lokkisaarentie. Tonttia ei ole merkitty kiinteistörekisteriin.

Sijaintikartta ja asemakaavan ote ovat liitteenä 2.

Varauspäätökset

Kaupunginhallitus on 23.11.2015 § 1 141 päättänyt siirtää tontit 54154/1, 54074/3 ja 54075/2 jatkuvaan tonttihakuun.

Tonttipäällikkö on 29.3.2019 § 22 päättänyt varata tontit 54154/1 ja 54075/2 YIT Suomi Oy:lle 31.12.2020 saakka ehdolla, että varauksensaajan tulee toteuttaa tonteille vapaarahoitteisia ja sääntelemättömiä omistusasuntoja.

Tonttipäällikkö on 29.3.2019 § 22 päättänyt varata tontin 54074/3 Pallas Rakennus Etelä-Suomi Oy:lle 31.12.2020 saakka ehdolla, että varauksensaajan tulee toteuttaa tontille vapaarahoitteisia ja sääntelemättömiä omistusasuntoja.

Lyhytaikainen vuokraus

Asuntotonttitiimin päällikkö päätti 6.4.2020 § 106 vuokrata kaavatontin 54075/2 ja tontin 54154/1 YIT Suomi Oy:n perustamalle yhtiölle Asunto Oy Helsingin Punakivelle rakennusluvan hakemista varten ajalle 1.4.2020–31.3.2021. Tonteille valmistellaan uusia lyhytaikaisia vuokrauksia maanrakennustöiden suorittamista varten. Nämä vuokraukset tulevat voimaan 1.5.2021 alkaen.

Tontit -yksikön päällikkö on 2.10.2020 § 200 päättänyt vuokrata tontin 54074/3  Pallas Kodit Oy:lle rakennusluvan hakemista varten ajalle 16.10.2020– 5.10.2021.

Vuokrausperiaatteet

Tonttien 54154/1 ja 54074/3 sekä kaavatontin 54075/2 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana vapaarahoitteisen omistusasuntotuotannon osalta 41 euroa (nykyarvo n. 810 euroa / ind. 1977).

Maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin on noin 3,24 euroa/kk/km².

Vuokranmäärityksen markkinaehtoisuus on varmistettu puolueetonta arvioijaa käyttäen (GEM 1.7.2020). Arviolausunto on oheismateriaalissa.

Kaupunginvaltuuston päätöksen 1.10.1980 (asia nro 18) mukaan asuntotontin vuosivuokra on 4 % ja muiden tonttien 5 % tontin laskennallisesta hinnasta, mikä määräytyy tontin pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan.

Vuosaaren alueelle laaditut maanvuokrasopimukset päättyvät pääsääntöisesti vuonna 2080. Vuokra-aika on siten noin 60 vuotta niin, että vuokra-aika päättyy 31.12.2080.

Alppikylän tontit

Asemakaava- ja tonttitiedot

Kaupunginvaltuuston 30.8.2006 § 214 hyväksymän ja 13.10.2006 voimaan tulleen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 11370 mukaan tontit kuuluvat asuinrakennusten korttelialueeseen (A-2). Korttelialueesta määräaloiksi erotetuilla tontin osilla saa olla omakotitaloja, joilla saa olla yhteiskäyttöistä aluetta ja muita yhteisjärjestelyjä.

Tontin 41302/14 rakennusoikeus on 840 k-m² ja sen pinta-ala on 2 972 m². Tontin kiinteistötunnus on 91-41-302-14 ja osoite Tattarikatu 7h. Tontti on merkitty kiinteistörekisteriin 26.5.2012.

Tontin 41302/27 rakennusoikeus on 980 k-m² ja sen pinta-ala on 2 824 m². Tontin kiinteistötunnus on 91-41-302-27 ja osoite Säkkikatu 19. Tontti on merkitty kiinteistörekisteriin 26.5.2012.

Sijaintikartta ja asemakaavan ote ovat liitteenä 3.

Varauspäätös

Kiinteistölautakunta on 23.2.2017 § 895 päättänyt siirtää tontit 41302/14 ja 27 jatkuvaan hakuun.

Tonttipäällikkö on 16.10.2017 § 44 päättänyt varata tontin 41302/14 yksityishenkilöiden toimesta perustettavan asunto-osakeyhtiön lukuun 30.6.2019 saakka ehdolla, että varauksensaajan tulee toteuttaa tontille vapaarahoitteisia ja sääntelemättömiä omistusasuntoja.

Tonttipäällikkö on 16.10.2017 § 44 päättänyt varata tontin 41302/27 Sorcolor Oy:lle 30.6.2019 saakka ehdolla, että varauksensaajan tulee toteuttaa tontille vapaarahoitteisia ja sääntelemättömiä omistusasuntoja.

Lyhytaikainen vuokraus

Asuntotonttitiimin päällikkö päätti 12.3.2020 § 58 vuokrata tontin 41302/14 As Oy Helsingin Alppihoville ajalle 16.3.2020–15.3.2021.

Asuntotonttitiimin päällikkö 14.1.2020 § 7 vuokrata tontin 41302/27 As Oy Säkkikatu 19:lle ajalle 16.1.2020–15.1.2021.

Tonttien vuokrauksia on jatkettu asuntotontittiimin päällikön päätöksillä (3.3.2021 § 50 ja 23.3.2021 § 41) ajalle 1.4.2021–30.9.2021 maanrakennustöiden suorittamista varten.

Vuokrausperiaatteet

Tonttien 41302/14 ja 41302/27 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana vapaarahoitteisen omistusasuntotuotannon osalta 23 euroa (nykyarvo n. 455 euroa / ind. 1977).

Maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin on noin 1,82 euroa/kk/km².

Vuokranmäärityksen markkinaehtoisuus on varmistettu puolueetonta arvioijaa käyttäen (GEM 1.7.2020). Arviolausunto on oheismateriaalissa.

Kaupunginvaltuuston päätöksen 1.10.1980 (asia nro 18) mukaan asuntotontin vuosivuokra on 4 % ja muiden tonttien 5 % tontin laskennallisesta hinnasta, mikä määräytyy tontin pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan.

Alueelle laaditut maanvuokrasopimukset päättyvät pääsääntöisesti vuonna 2075. Vuokra-aika on siten noin 55 vuotta niin, että vuokra-aika päättyy 31.12.2075.

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 8 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto vahvistaa yli 30 vuoden pituisten maanvuokrasopimusten yleiset vuokrausperiaatteet.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1

Vuokrausperiaatteet

2

Sijaintikartta Vuosaari

3

Sijaintikartta Alppikylä

Oheismateriaali

1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 30.03.2021 § 165

HEL 2021-003017 T 10 01 01 02

Lokkisaarentie 2a, Punakiventie 8, Tattarikatu 7h, Säkkikatu 19

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että

        kaupunki vahvistaa Helsingin Vuosaaressa (Keski-Vuosaari) sijaitsevien asemakaavan muutokseen nro 12279 sisältyvien rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueen tonttien (AR) 54154/1 ja 54074/3 sekä kaavatontin 54075/2 (AR) vuokrausperiaatteet 31.12.2080 saakka liitteen 1 mukaisesti.
 

        kaupunki vahvistaa Helsingin Suurmetsässä (Alppikylä) sijaitsevien asemakaavaan ja asemakaavamuutokseen nro 11370 sisältyvien asuinrakennusten korttelialueen tonttien (A-2) 41302/14 ja 27 vuokrausperiaatteet 31.12.2075 saakka liitteen 1 mukaisesti.

 

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Elena Lukkarinen, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 28998

elena.lukkarinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566