Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2021

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/12

 

10.05.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 358

Kultaisen Helsinki-mitalin myöntäminen ansioituneille kansalaisille vuonna 2021

HEL 2021-004666 T 01 02 03 04

Päätös

Kaupunginhallitus myönsi kultaisen Helsinki-mitalin liitteestä ilmeneville henkilöille, joiden on katsottava toiminnallaan ansaitsevan kaupungin tunnustusta.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Ansioituneet kansalaiset 2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsinki-mitalin myöntämisperusteita koskevien määräysten 2 §:n 2 momentin mukaan kultainen Helsinki-mitali voidaan myöntää henkilöille, joiden on katsottava toiminnallaan ansainneen kaupungin tunnustusta. Helsinki-mitalin jakoa koskevien määräysten mukaan mitalin myöntää kaupunginhallitus.

Helsinki-mitalien saajat julkistetaan ja palkitaan Helsinki-päivänä 12. kesäkuuta 2021.

Pormestari otti 22.5.2018 (§ 67) esittelyynsä Helsinki-mitalin myöntämistä luottamushenkilöille sekä ansioituneille kansalaisille koskevan päätöksenteon.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Ansioituneet kansalaiset 2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566