Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2021

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/2

 

10.05.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 348

V 19.5.2021, Pelastuslautakunnan varajäsenen valinta

HEL 2021-003091 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

        myöntää Merja Eklundille eron pelastuslautakunnan varajäsenen luottamustoimesta kesäkuun 2021 alusta lukien ja

        valitsee Annika Rinteen varajäseneksi (Dennis Pastersteinin henkilökohtainen varajäsen) pelastuslautakuntaan valtuustokauden lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Daniel Sazonovin ehdotuksesta esittää Annika Rinnettä varajäseneksi pelastuslautakuntaan valtuustokauden lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1

Eroilmoitus 8.3.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Merja Eklundin (Kok.) 7.6.2017 § 270 varajäseneksi pelastuslautakuntaan vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. Merja Eklund pyytää 8.3.2021 eroa pelastuslautakunnan varajäsenen luottamustoimesta valtuuston toimikauden jatkumisen vuoksi.

Vuoden 2017 kuntavaaleissa valittujen valtuustojen toimikausi jatkuu heinäkuun 2021 loppuun. Vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä annetun lain (256/2021) mukaan kuntalain 69 §:ssä tarkoitettu kunnan luottamushenkilö voi halutessaan erota toimestaan kesäkuun 2021 alusta lukien valtuuston toimikauden jatkumisen perusteella. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Jäljellä olevaksi toimikaudeksi valitaan uusi luottamushenkilö. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 74 §:n mukaisesti.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on valtuuston pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1

Eroilmoitus 8.3.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Pelastuslautakunta

Taloushallintopalveluliikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566