Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2021

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/14

 

10.05.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 360

Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan varajäsenen valinta

HEL 2021-003094 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

        myöntää Merja Eklundille eron rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan varajäsenen luottamustoimesta kesäkuun 2021 alusta lukien ja

        valita Anu Puustisen varajäseneksi (Matti Niirasen henkilökohtainen varajäsen) rintamaveteraaniasiain neuvottelukuntaan valtuustokauden lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Daniel Sazonovin ehdotuksesta valita Anu Puustisen varajäseneksi rintamaveteraaniasiain neuvottelukuntaan valtuustokauden lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1

Eroilmoitus 8.3.2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus valitsi Merja Eklundin (Kok.) 4.9.2017 § 775 varajäseneksi rintamaveteraaniasiain neuvottelukuntaan vuonna 2017 alkaneeksi toimikaudeksi. Merja Eklund pyytää 8.3.2021 eroa rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan varajäsenen luottamustoimesta valtuuston toimikauden jatkumisen vuoksi.

Vuoden 2017 kuntavaaleissa valittujen valtuustojen toimikausi jatkuu heinäkuun 2021 loppuun. Vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä annetun lain (256/2021) mukaan kuntalain 69 §:ssä tarkoitettu kunnan
luottamushenkilö voi halutessaan erota toimestaan kesäkuun 2021 alusta lukien valtuuston toimikauden jatkumisen perusteella. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Jäljellä
olevaksi toimikaudeksi valitaan uusi luottamushenkilö.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on kaupunginhallituksen pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1

Eroilmoitus 8.3.2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta

Taloushallintopalveluliikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566