Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2021

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/11

 

10.05.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 357

Kultaisen Helsinki-mitalin myöntäminen luottamushenkilöille vuonna 2021

HEL 2021-005205 T 01 02 03 04

Päätös

Kaupunginhallitus myönsi kultaisen Helsinki-mitalin liitteestä ilmeneville luottamushenkilöille.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Luottamushenkilöt 2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsinki-mitalin myöntämisperusteita koskevien määräysten 2 §:n 1 momentin 2.3 kohdan mukaan kultainen Helsinki-mitali myönnetään tunnustukseksi pitkäaikaisesta ansiokkaasta toiminnasta Helsingin kaupungin hyväksi kaupungin hallintoelimissä toimiville tai toimineille luottamushenkilöille.

Ehtona mitalin myöntämiselle on, että henkilö on toiminut Helsingin kaupungin tai sitä ennen kaupunkiin liitettyjen kuntien luottamustehtävissä yhteensä vähintään 20 vuotta.

Mitalin myöntää kaupunginhallitus. Tieto mitalin saajista julkistetaan Helsinki-päivänä 12. kesäkuuta 2021, jolloin mitalit on tarkoitus luovuttaa.

Pormestari otti 22.5.2018 (§ 67) esittelyynsä Helsinki-mitalin myöntämistä luottamushenkilöille sekä ansioituneille kansalaisille koskevan päätöksenteon.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Luottamushenkilöt 2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566