Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2021

1 (10)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/15

 

10.05.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 361

Kaupunginkanslian sisäisen tarkastuksen päällikön virkaan ottaminen

HEL 2021-003825 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus otti kauppatieteiden maisteri Pia Linjan sisäisen tarkastuksen päällikön virkaan 7 100 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Lisäksi kaupunginhallitus totesi, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa, eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös tällaisen henkilön osalta ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 vuorokauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Minna Kemppainen, rekrytointikonsultti, puhelin: 09 310 33248

minna.kemppainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakijalista

2

Hakijayhteenveto

3

Hakemukset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaa hakeneet

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sisäisen tarkastuksen päällikön virka

Kaupunginhallitus on 15.2.2021, 135 § merkinnyt tiedoksi edellisen viranhaltijan eroilmoituksen kaupunginkanslian sisäisen tarkastuksen päällikön virasta 1.4.2021 lukien ja kehottanut kaupunginkansliaa käynnistämään viran täyttämiseksi julkisen hakumenettelyn.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 10 kohdan mukaan kansliapäällikköä seuraavan alemman organisaatiotason johtavan viranhaltijan virkaan ottamisesta päättää kaupunginhallitus. 

Sisäisen tarkastuksen päällikön virka oli julkisesti haettavana 19.2. - 12.3.2021. Hakuilmoitus julkaistiin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palveluiden sivuilla, Oikotiellä, Monsterissa, Duunitorilla, Sisäiset tarkastajat ry:n nettisivuilla (theiia.fi) sekä LinkedIn-tilillä ja Helsingin kaupungin LinkedIn työpaikoissa 19.2. -12.3.2021. Lisäksi hakuilmoituksesta oli Oikotien kautta hankittu HS -nosto 1.3. - 7.3.2021, maininta Sisäiset tarkastajat ry:n jäsenkirjeessä viikolla 9 sekä maininnat Helsinkirekryn Facebook-ja Instagram -tileillä.

Hallintosäännön 22 luvun 5 §:n 1 ja 2 momentin mukaan sisäinen tarkastus on osa sisäistä valvontaa. Sisäinen tarkastus varmistaa ja arvioi objektiivisesti ja riippumattomasti hyvän johtamis- ja hallintotavan toteutumista sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan että konsernivalvonnan tuloksellisuutta. Sisäinen tarkastus raportoi arvioinnin tuloksista ja esittää toimenpide-ehdotuksia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiseksi. Hallintosäännön 22 luvun 5 §:n 4 momentin mukaan sisäistä tarkastusta johtaa sisäisen tarkastuksen päällikkö.

Hallintosäännön 5 luvun 1 §:n mukaan johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on suunnitella, seurata ja valvoa johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden toimintaa sekä vastata sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on myös johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden strateginen ohjaus sekä suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen ja ylläpito.

Kaupunginkanslian toimintasäännön 11 luvun mukaan sisäisen tarkastuksen päällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi viran kelpoisuusvaatimuksena on kaupunginhallituksen päätöksen 15.2.2021, 135 §:n mukaan suomen kielen erinomainen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, että tehtävässä menestyäkseen hakijalla tulisi olla kokemusta asiantuntija- tai esihenkilötehtävissä esimerkiksi riskienhallinnan, sisäisen tai ulkoisen tarkastuksen tai muiden sisäistä tarkastusta tukevien tehtävien saralla. Lisäksi hakijalta edellytetään aiempaa kokemusta esihenkilönä toimimisesta tai kiinnostusta ja edellytyksiä valmentavaan esihenkilötyöhön. Tehtävässä menestyäkseen valittavan tulee olla toimintatavoiltaan määrätietoinen ja hänellä tulee olla kyky saada asioita aikaiseksi sekä innostaa muutkin mukaan. Lisäksi valittavalta löytyy erinomaiset vuorovaikutus- ja verkostoitumistaidot, analyyttistä ajattelukykyä ja hän osaa yhdistää oman tekemisensä osaksi koko organisaation tavoitteiden toteutumista. Hakuilmoituksessa todettiin myös, että valittavan tulee olla yhteistyötaitoinen ja esiintymiskykyinen alansa ammattilainen, jonka kanssa on mukava tehdä töitä. Lisäksi eduksi katsotaan hyvä englannin kielen taito sekä Certified Internal Auditor (CIA) -tutkinto tai valmiudet sellaisen hankkimiseen.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:n 2 momentissa säädetyt yleiset virkanimitysperusteet, jotka ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Hakijat ja rekrytointiprosessi

Määräajassa virkaan jätti hakemuksensa 21 henkilöä. Heistä yksi on sittemmin perunut hakemuksensa. Hakijalista on esityslistan liitteenä 1. Hakijoiden esittämät ansiot, koulutus, kielitaito ja työkokemus ilmenevät hakemuksista. Hakemuksista laadittu yhteenveto on esityslistan liitteenä 2.

Ensimmäinen haastattelukierros toteutettiin videohaastatteluna 16. - 21.3.2021. Videohaastatteluun kutsuttiin 13 hakijaa, joilla arvioitiin olevan täytettävänä olevan viran kannalta sopivaa kokemusta asiantuntija- tai esihenkilötehtävistä riskienhallinnan, sisäisen tai ulkoisen tarkastuksen tai muiden sisäistä tarkastusta tukevista tehtävistä. Kaikki videohaastatteluun kutsutut täyttivät viran kelpoisuusvaatimukset. Hakijoiden videohaastatteluita arvioivat kansliapäällikkö Sami Sarvilinna, tarkastusjohtaja Timo Terävä, henkilöstöjohtaja Nina Gros, kaupunginkanslian henkilöstöpäällikkö Taru Wickström sekä rekrytointikonsultti Minna Kemppainen.

Videohaastattelun pohjalta haastatteluun kutsuttiin kuusi hakijaa: ********** Pia Linja, ********** , joilla arvioitiin olevan edellä mainittujen kriteerien lisäksi täytettävänä olevan viran kannalta riittävää aiempaa kokemusta esihenkilötyöstä tai hakemuksen ja videovastausten kautta esiintuotuja edellytyksiä valmentavaan esihenkilötyöhön. Hakijoita haastattelivat 25. - 26.3. 2021 kansliapäällikkö Sami Sarvilinna, henkilöstöjohtaja Nina Gros, kaupunginkanslian henkilöstöpäällikkö Taru Wickström sekä rekrytointikonsultti Minna Kemppainen.

**********

Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että ********** on vahva 20 vuoden työkokemus sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen monipuolisista tehtävistä. Hän on toiminut erilaisissa rooleissa, tehnyt sekä määrämuotoisia tarkastuksia että monimuotoisia konsultointitehtäviä eri maissa usealla eri toimialalla. Esihenkilökokemusta hänellä on noin neljän vuoden ajalta pienen tarkastustiimin vetämisestä. Lisäksi hänen rooliinsa on kuulunut usean vuoden ajan oman tiiminsä jäsenten opastaminen ja valmentaminen, mutta enemmän kollegiaalisesta näkökulmasta. Hänellä on hyvää kokemusta tarkastustiimien kehittämisestä ja muuntamisesta organisaation ja sidosryhmien luotetuksi kumppaniksi. Hän on verkostoitunut hyvin oman ammattikuntansa sisällä ja hänen kansainvälinen kokemuksensa on merkittävä. Esiintymiskokemusta hänellä on koulutustilaisuuksissa puhujana toimimisesta.

**********

Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että ********** on hyvää asiantuntijuutta riskien hallintaan ja sisäistä tarkastusta tukevaan toimintaan liittyen. Nykyisessä tehtävässään hänen vastuullaan on kaupunkikonsernin riskien arvioinnin suunnittelu ja hallintatoimenpiteiden raportoinnin koordinointi. Lisäksi hän on ollut kehittämässä ja raportoimassa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilasta kaupungin ja kaupunginkanslian tasolla. Hän toimii myös sihteerinä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan koordinaatioryhmässä ja johtaa kaupunkitasoista valmisteluryhmää. Varsinaista esihenkilökokemusta hänellä ei ole. ********** on verkostoitunut laajasti kaupungin sisällä ja tuntee myös keskeiset sisäisen tarkastuksen yhteistyökumppanit kaupunginkansliassa. Esiintymiskokemusta hänelle on kertynyt koulutustehtävistä.

**********

Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että ********** on vahvaa kokemusta sisäistä tarkastusta tukevista tehtävistä, sillä hän on tehnyt läheistä yhteistyötä Helsingin kaupungin sisäisen tarkastuksen kanssa usean vuoden ajan. Hän hoitaa nykyisessä tehtävässään vaativia ja intressiltään sekä kaupungin puolustuslinjan kannalta merkittäviä oikeudenkäyntiasioita yhdessä tiiminsä kanssa. Hänen tiiminsä työskentelee samoilla osa-alueilla, joita sisäinen tarkastuskin valvoo. Lisäksi ********** on monipuolista esihenkilökokemusta noin kymmenen vuoden ajalta, sillä hän on toiminut esihenkilönä järjestötoiminnassa, yritysmaailmassa ja kuntasektorilla. Hänellä on nykyisen tehtävänsä kautta hyvä kaupunkikonsernin tuntemus ja hän on verkostoitunut hyvin kaupungin sisällä. Lisäksi hänelle on karttunut esiintymiskokemusta merkittävimpien oikeudenkäyntien yhteydessä.

Pia Linja on suorittanut kauppatieteiden maisterin tutkinnon Turun kauppakorkeakoulussa vuonna 2002. Hän on toiminut vuodesta 2014 Yleisradio Oy:n (Yle) sisäisen tarkastuksen johtajana (Head of Internal Audit) vastaten sisäisen tarkastuksen toiminnon perustamisesta ja johtamisesta. Hän tukee yhtiötä tavoitteiden saavuttamisessa, toiminnan kehittämisessä ja riskien hallinnassa sekä toimii tarkastusvaliokunnan jäsenenä. Tätä ennen hän työskenteli Ylellä liiketoimintatiedon hallinnan johtotehtävissä (BI Manager) sekä vaativissa taloushallinnon (Business Controller) tehtävissä. Aiempaa työkokemusta hänellä on taloushallinnon tehtävien lisäksi muun muassa konsulttina ja konsulttipäällikkönä toimimisesta.

Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että Linjalla on vankkaa kokemusta 20 vuoden ajalta sisäisen valvonnan tehtävistä pörssi-, perhe- ja julkishallinnon yhtiössä. Hän on perustanut 7 vuotta sitten Yleisradio Oy:n sisäisen tarkastuksen toiminnon sekä johtanut toimintoa siitä asti. Tänä aikana hänen johdollaan on luotu kattava riskienhallinnan prosessi, saatu sisäisen valvonta osaksi johtamisjärjestelmää sekä uudistettu yhtiön toimintaperiaatteita ja luotu valvontajärjestelmä noudattamisen seuraamiseksi. Linjalla on monipuolista kokemusta organisaation sisäisten toimintojen johtamisesta niin esimiehenä, matriisissa, projekteissa kuin verkostoissakin. Varsinaista linjassa tapahtuvaa esihenkilökokemusta hänellä on noin kuuden vuoden ajalta. Hän on verkostoitunut laajasti alansa toimijoiden kanssa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Lisäksi hän on kokenut esiintyjä ja luennoitsija.

**********

Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että ********** on vahvaa kokemusta sisäisen tarkastuksen ja riskien hallinnan tehtävistä erityisesti finanssialalta ja konsulttimaailmasta. Hän on johtanut vaativia tarkastusprojekteja erityisesti hyvään hallintotapaan liittyvillä alueilla. Esihenkilötyöstä hänellä on kokemusta reilun vuoden ajalta, kun hän on johtanut noin kuuden hengen tarkastustiimiä. ********** on verkostoitunut alansa osaajien kanssa niin kotimaassa kuin Pohjoismaissakin. Esiintymiskokemusta hänelle on kertynyt koulutustehtävistä.

**********

Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että ********** on vahvaa kokemusta yli 15 vuoden ajalta sisäisen tarkastuksen, taloushallintoon liittyvien tarkastusten ja väärinkäytösten tutkimisen saralta. Hän on johtanut lukuisia kansainvälisiä toimeksiantoja eri maissa. Hänen johtamiskokemuksessaan painottuu toimeksiantojen ja projektin johtaminen, mutta hänellä on myös jonkin verran kokemusta esihenkilönä toimimisesta. ********** on merkittävää kansainvälistä kokemusta sekä korkeakouluopintojensa että työkokemuksensa kautta. Hän on laajasti verkostoitunut kansainvälisten työtehtäviensä kautta ja esiintymiskokemusta on koulutus- ja puhujatehtävien kautta.

Kaikilla kuudella haastatelluilla oli hyvää kokemusta joko sisäisestä tarkastuksesta tai sisäistä tarkastusta tukevista tehtävistä. Heiltä kaikilta löytyi myös joko kokemusta esihenkilötehtävistä tai kiinnostusta ja edellytyksiä valmentavaan esihenkilötyöhön. Verrattuna ********** ja Linjalla nähtiin haastatteluvastausten perusteella olevan paremmat valmiudet ja kyvyt sisäisen tarkastuksen asiantuntijoiden valmentavaan johtamiseen sekä näkemyksellisyyttä ja toimeenpanokykyä sisäisen tarkastuksen toiminnon kehittämiseen. He vastasivat syvällisimmin ja monipuolisimmin valmentavaan johtamiseen ja esihenkilötyöhön liittyviin kysymyksiin sekä kysymykseen, miten järjestäisivät sisäisen tarkastuksen toiminnon Helsingin kaupungilla. Näin ollen henkilöarviointeihin kutsuttiin haastattelujen jälkeen hakijat ********** ja Pia Linja.

Henkilöarvioinnit suoritti Psycon Oy ajalla 30.3. - 7.4.2021.

Toiseen haastatteluun 16.4.2021 kutsuttiin henkilöarviointiin osallistuneet kolme hakijaa ********** ja Linja. Heitä haastattelivat kansliapäällikkö Sami Sarvilinna, henkilöstöjohtaja Nina Gros, kaupunginkanslian henkilöstöpäällikkö Taru Wickström, rekrytointikonsultti Minna Kemppainen sekä kaupunginsihteeri Henri Kähönen.

Arviointi

Sisäisen tarkastuksen päällikkö johtaa 14 hengen sisäisen tarkastuksen asiantuntijatiimiä ja on kanslian johtoryhmän jäsen. Hän työskentelee tiiviissä yhteistyössä kaupungin ylimmän johdon, oikeuspalveluiden ja strategiaosaston riskienhallinnan kanssa. Hänen vetämänsä tiimi varmistaa ja arvioi objektiivisesti ja riippumattomasti hyvän johtamis- ja hallintotavan toteutumista sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan että konsernivalvonnan tuloksellisuutta. Sisäinen tarkastus raportoi arvioinnin tuloksista ja esittää toimenpide-ehdotuksia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiseksi.

Tehtävässä menestyäkseen valittavalla tulee olla kokemusta asiantuntija- tai esihenkilötehtävissä esimerkiksi riskienhallinnan, sisäisen tai ulkoisen tarkastuksen tai muiden sisäistä tarkastusta tukevien tehtävien saralla. Häneltä löytyy myös aiempaa kokemusta esihenkilönä toimimisesta tai kiinnostusta ja edellytyksiä valmentavaan esihenkilötyöhön. Toimintatavoiltaan valittavan sisäisen tarkastuksen päällikön tulee olla määrätietoinen ja hänellä täytyy olla kyky saada asioita aikaiseksi sekä innostaa muutkin mukaan. Lisäksi valittavalta löytyy erinomaiset vuorovaikutus- ja verkostoitumistaidot, analyyttistä ajattelukykyä ja hän osaa yhdistää oman tekemisensä osaksi koko organisaation tavoitteiden toteutumista. Valittavan tulee olla myös yhteistyötaitoinen ja esiintymiskykyinen alansa ammattilainen. Lisäksi eduksi katsotaan hyvä englannin kielen taito sekä Certified Internal Auditor (CIA) -tutkinto tai valmiudet sellaisen hankkimiseen.

Lopullinen vertailu suoritettiin kolmen kärkihakijan ********** ja Pia Linjan välillä.

Sisäisen tarkastuksen päällikön tehtävänä on johtaa sisäisen tarkastuksen asiantuntijatiimiä valmentavalla otteella. Siksi on erityisen tärkeää, että valittavalla henkilöllä on joko kokemusta esihenkilötyöstä tai kiinnostusta ja edellytyksiä valmentavaan esihenkilötyöhön. Kaikilla kolmella kärkihakijalla on jonkin verran kokemusta esihenkilötyöstä. ********** johtamiskokemuksessa painottuu kuitenkin enemmän ryhmien, projektien ja hankkeiden johtaminen ja varsinaisesta linjassa tapahtuvasta esihenkilötyöstä hänellä on vähemmän kokemusta kuin ********** ja Linjalla.

********** on erityisesti kokemusta johtamisesta matriisi-organisaatiossa, jossa eri sidosryhmien odotusten ja tarpeiden ymmärtäminen ja luottamukseen perustuvien suhteiden luominen on tärkeää. Rekrytointiprosessin aikana ********** on tuonut esille, että hän panostaa esihenkilötyössään avoimeen kommunikaatioon, aitoon välittämiseen sekä osallistavaan tavoitteiden kautta tapahtuvaan johtamiseen. Hänelle on luontaista kirkastaa hyvin selkeäksi tavoite- ja tilannekuva, jolloin hänen on helppo viestiä tavoitteet ja odotukset. Rekrytointiprosessin aikana hän on myös korostanut, että esihenkilön tehtävänä on mahdollistaa tiiminsä jäsenten onnistuminen työssään.

********** on vahvaa ja monipuolista kokemusta esihenkilötyöstä noin kymmenen vuoden ajalta, sillä hän on toiminut esihenkilönä järjestötoiminnassa, yritystoiminnan puolella sekä kuntasektorilla. Rekrytointiprosessin aikana hän on tuonut esille, että hän panostaa esihenkilötyössään arvostavaan, osallistavaan ja tavoitteelliseen johtamiseen. Hän näkee, että valmentavan johtamisen keskiössä on inhimillisyys, ihmisten vahvuuksien näkeminen ja huipputiimien rakentaminen. Hänen johtamistyölleen on tyypillistä oman ammattitaidon ja osaamisen jakaminen ja hän viestii asioista avoimesti ja aktiivisesti.

Pia Linjalla on vahvaa ja monipuolista kokemusta organisaation sisäisten toimintojen johtamisesta niin esihenkilönä, matriisissa, projekteissa kuin verkostoissakin. Hän on toiminut uransa aikana esihenkilönä 1-10 henkilön tiimeille sekä johtanut erilaisia yhtiötason kehitysryhmiä ja -hankkeita sekä ulkoisia konsulttiresursseja. Rekrytointiprosessin aikana hän on tuonut esille, että hän panostaa esihenkilötyössään toimivaan vuorovaikutukseen, luottamuksen rakentamiseen ja tiiminsä osallistamiseen ja kannustamiseen. Hän uskoo yhdessä tekemiseen, ajatustenvaihtoon ja yhteiseen ideointiin. Lisäksi hän pyrkii edesauttamaan positiivista ja eteenpäin katsovaa ilmapiiriä.

Esihenkilökokemuksen lisäksi valittavalla henkilöllä tulee olla kokemusta asiantuntija- tai esihenkilötehtävissä esimerkiksi riskienhallinnan, sisäisen tai ulkoisen tarkastuksen tai muiden sisäistä tarkastusta tukevien tehtävien saralla. Kärkihakijoista ********** ja Linjalla on pitkä kokemus sisäisen tarkastuksen monipuolisista tehtävistä, kun taas ********** kokemus painottuu sisäistä tarkastusta tukeviin tehtäviin.

********** on vahvaa kokemusta sisäisestä ja ulkoisesta tarkastuksesta 20 vuoden ajalta.  Viimeiset yhdeksän vuotta hän on toiminut suurten teollisuusyritysten sisäisen tarkastuksen johtotehtävissä. Näistä tehtävistä hänelle on kertynyt vankkaa kokemusta tarkastustiimien kehittämisestä ja muuntamisesta valvontaa suorittavasta toimijasta organisaation ja sidosryhmien luotetuksi kumppaniksi, jonka toiminnan lähtökohtia ovat organisaation ja sidosryhmien ominaispiirteet, tavoitteet, näihin liittyvät riskit ja sisäisen tarkastuksen ammattiohjeistus.

Myös Pia Linja on toiminut koko 20 vuotisen työuransa sisäisen valvonnan tehtävissä sekä pörssi-, perhe-, että julkishallinnon yhtiössä ja hän seuraa tiiviisti alan kehittymistä ja parhaita käytäntöjä. Hän on perustanut seitsemän vuotta sitten sisäisen tarkastuksen toiminnon valtakunnallisessa viestintäyhtiössä ja hän on johtanut toimintoa siitä asti. Tänä aikana hän on ollut mukana luomassa kattavaa riskienhallinnan prosessia, integroimassa sisäistä valvontaa osaksi johtamisjärjestelmää, uudistamassa yhtiön toimintaperiaatteita sekä luomassa valvontajärjestelmän niiden noudattamisen seuraamiseksi. Hänen sisäisen tarkastuksen substanssiosaamisensa on vahvaa ja monipuolista.

********** puolestaan ei ole suoranaista kokemusta sisäisen tarkastuksen tehtävistä, mutta hänellä on vahvaa kokemusta sisäistä tarkastusta tukevista tehtävistä, sillä hän on tehnyt läheistä yhteistyötä Helsingin kaupungin sisäisen tarkastuksen kanssa usean vuoden ajan. Hän hoitaa nykyisessä tehtävässään vaativia ja intressiltään sekä kaupungin puolustuslinjan kannalta merkittäviä oikeudenkäyntiasioita yhdessä tiiminsä kanssa. Hänen tiiminsä työskentelee samoilla osa-alueilla, joita sisäinen tarkastuskin valvoo ja hän on myös nykyisen tehtävänsä puitteissa kouluttanut kaupungin sisäisiä tarkastajia.

Toimintatavoiltaan valittavan sisäisen tarkastuksen päällikön tulee olla määrätietoinen ja hänellä tulee olla kyky saada asioita aikaiseksi sekä innostaa muutkin mukaan. Kaikki kolme kärkihakijaa täyttävät tehtävän asettamat vaatimukset määrätietoisuuden ja toimeenpanokyvyn suhteen. Rekrytointiprosessin aikana Pia Linja antoi kuitenkin vakuuttavimman kuvan kyvystään innostaa tiiminsä ja tarvittavat sidosryhmät yhteisten tavoitteiden taakse. Hänellä on hyvät viestintätaidot sekä motivoinnin ja innostamisen valmiudet. Hän kykenee perustelemaan asioita hyötyjen kautta uskottavasti ja olennaistajuisesti saadakseen muut kiinnostumaan ja innostumaan. Hänellä on vahvaa näyttöä nykyisestä työstään siitä, että sisäisen tarkastuksen havainnoista ja suosituksista on lähtenyt liikkeelle lukuisia yhtiö- ja yksikkötason kehitystoimia, joilla on saavutettu tehokkuutta, kustannussäästöjä, varauduttu tulevaisuuteen ja lisätty vastuullisuuden ja hyvän hallinnon toteutumista.

Lisäksi valittavalta tulisi löytyä erinomaiset vuorovaikutus- ja verkostoitumistaidot, analyyttistä ajattelukykyä ja kykyä yhdistää oman tekemisensä osaksi koko organisaation tavoitteiden toteutumista. Kaikki kolme kärkihakijaa täyttivät tehtävän asettamat vaatimukset näiltä osin ja ovat rekrytointiprosessin aikana osoittaneet olevansa kykeneviä hahmottamaan kokonaisuuksia riittävän laaja-alaisesti ja monesta eri näkökulmasta. Kaikki kolme hakijaa ovat myös työnsä kautta tottuneita tekemään analyyttistä ajattelukykyä vaativia tutkimus- ja selvitystöitä. Lisäksi he ovat rekrytointiprosessin aikana osoittaneet olevansa yhteistyötaitoisia ja esiintymiskykyisiä alansa ammattilaisia. Kaikilla kolmella hakijalla on hyvää kokemusta koulutusten vetämisestä ja puhujana toimimisesta erilaisissa tilaisuuksissa.

Lisäksi tehtävässä katsotaan eduksi hyvä englannin kielen taito sekä Certified Internal Auditor (CIA) -tutkinto tai valmiudet sellaisen hankkimiseen. Kaikilla kärkihakijoilla oli tehtävän kannalta riittävä englannin kielen taito. Kärkihakijoista vain ********** on suoritettuna CIA -tutkinto, mutta myös ********** ja Linja ilmoittivat halukkuutensa ja valmiutensa kyseisen tutkinnon suorittamiseen tarvittaessa.

Hakuasiakirjoihin, haastatteluihin ja henkilöarviointiin perustuvan kokonaisarvion perusteella katsotaan, että hakijoista Pia Linjalla on parhaat edellytykset hoitaa edellä kuvattuja virkaan kuuluvia tehtäviä. Hänen valintaansa puoltavat rekrytointiprosessin aikana esiin tuotu vahva kyky ja kokemus valmentavasta esihenkilötyöstä sekä pitkä ja monipuolinen kokemus sisäisen tarkastuksen tehtävistä. Lisäksi hänellä on hyvät valmiudet innostaa tiimiään toimimaan tavoitteiden mukaisesti sekä kehittää sisäisen tarkastuksen toimintaa.

Muuta

Esitykseen liittyvät hakemukset ovat esityslistan liitteenä 3. Lisäksi toimielimen jäsenillä on mahdollisuus tutustua henkilöarviointiraportteihin ennen kokousta ja kokouksen aikana kaupunginhallituksen työtilassa luottamushenkilö-portaalissa. Aineistoon liittyviin sisällöllisiin kysymyksiin vastaa lisätiedonantaja.

Virkaan valittavan kanssa sovitaan erikseen päivämäärästä, jolloin hän ottaa viran vastaan.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Minna Kemppainen, rekrytointikonsultti, puhelin: 09 310 33248

minna.kemppainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakijalista

2

Hakijayhteenveto

3

Hakemukset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaa hakeneet

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Taloushallintopalvelut

Kaupunginkanslia, henkilöstöosasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginhallitus

+358 9 655 783

 

FI02012566