Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2021

1 (4)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/28

 

10.05.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 374

Kaupunginvaltuuston 5.5.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 5.5.2021 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

93 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

94 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

95 §, Kyselytunti

Ei toimenpidettä.

96 §, Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

Pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi Taloushallintopalveluliikelaitokselle ja keskusvaalilautakunnalle.

97 §, Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

Pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi Taloushallintopalveluliikelaitokselle ja keskusvaalilautakunnalle.

98 §, Hallintosäännön muuttaminen, useita toimialojen ja kaupunginkanslian muutoksia

Tiedoksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle, kaupunkiympäristön toimialalle, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle, sosiaali- ja terveystoimialalle ja kaupunginkanslialle.

99 §, Määrärahojen siirtäminen kaupungin palkkakehityssuunnitelman toteuttamiseksi vuoden 2021 talousarviossa

Tiedoksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle, kaupunkiympäristön toimialalle, pelastuslaitokselle, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle ja sosiaali- ja terveystoimialalle.

100 §, AM-ohjelman 2020 seurantaraportti 2021

Tiedoksi kaupunginkanslialle, lautakunnille ja johtokunnille, toimialoille, virastoille ja liikelaitoksille ja tytäryhteisöille.

101 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntotonteille (Kaarela, Kuninkaantammitontti 33399/5 ja Maununneva tontti 33037/2)

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

102 §, Katajanokanlaituri 4:n asemakaava ja asemakaavan muutos (nro 12654)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin poliisilaitokselle, Helsingin Satama Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle, Liikenne- ja viestintävirastolle, Puolustusvoimille, Väylävirastolle, hyväksymispäätöksestä tiedon pyytäneelle ja kaavamuutoksen hakijalle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, asemakaavoitukselle ja asemakaavoitus/Koski.

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

103 §, Pasilan Radiokatu 15 ja 20 asemakaavan muuttaminen (nro 12617)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Puolustusvoimille ja kaavamuutoksen hakijoille.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunginmuseolle, asemakaavoitukselle ja asemakaavoitus/Koski

104 §, Oulunkylän Solakalliontien asemakaavan muuttaminen (nro 12656)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle, Helen Oy:lle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunginmuseolle ja asemakaavoitukselle.

105 §, Vihreän valtuustoryhmän ryhmäaloite terapiatakuun toteuttamisesta

Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

106 §, Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite lasten ja nuorten monialaisesta matalan kynnyksen hyvinvointityöstä ja mielenterveyspalveluista

107 §, Avoimen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite lainsäädäntöaloitteen tekemisestä kannabiksen laillisesta tuotannosta ja myynnistä Helsingissä

108 §, Valtuutettu Kati Juvan aloite ICAN-kampanjan kaupunkivetoomuksen allekirjoittamiseksi

Asiat esitellään uudelleen valtuustolle 19.5.2021

109 §, Valtuutettu Hannu Oskalan aloite lähiliikenteen juna-asemien kehittämisestä

Ei toimenpidettä.

110 §, Valtuutettu Fatim Diarran aloite ruokarekkojen sähkönsaannin helpottamisesta

111 §, Valtuutettu Mia Haglundin aloite ilmastovaikutusten laskelmien sisällyttämisestä asemakaavoihin

112 §, Valtuutettu Petrus Pennasen aloite jalankulkuväylien taiteen osallistavasta käytöstä

113 §, Valtuutettu Kaisa Hernbergin aloite työmaiden turvallisuuspuutteisiin puuttumisesta katutyökoulutusta kehittämällä

114 §, Valtuutettu Mauri Venemiehen aloite liikenneturvallisuuden parantamisesta Linnanrakentajantien risteyksissä Herttoniemessä

Asiat esitellään uudelleen valtuustolle 19.5.2021

115 §, Valtuutettu Jukka Järvisen aloite juoksuportaista Käpylän Taivaskalliolle

Ei toimenpidettä.

116 §, Valtuutettu Emma Karin aloite Keskuspuiston kaventamisen ekologisesta kompensaatiosta

117 §, Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite Malmin lentokenttäalueesta kaupungille aiheutuvien esirakentamiskustannusten tarkistamiseksi

118 §, Valtuutettu Seija Muurisen aloite talviuintipaikasta Laajasaloon

119 §, Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite tekonurmikentistä kaupunkilaisten vapaaseen käyttöön

120 §, Valtuutettu Otto Meren aloite Reilun Pelin periaatteiden edistämisestä liikuntaseuroissa

121 §, Valtuutettu Amanda Pasasen aloite maksuttomien kuukautisvälineiden tarjoamisesta nuorille ja vähävaraisille

Asiat esitellään uudelleen valtuustolle 19.5.2021

122 §, Valtuutettu Jukka Järvisen aloite päihteettömistä asumispalveluista

Ei toimenpidettä.

123 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitteet 31 - 47 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566