Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2021

1 (4)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/26

 

03.05.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 342

Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite Munkinseudun ranta-alueen liikenneturvallisuuden parantamisesta

HEL 2020-013663 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti katsoa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Terhi Koulumies ja yksi muu valtuutettu esittävät aloitteessaan, että kaupunki ryhtyy toimiin Munkinseudun liikenneturvallisuuden parantamiseksi yhtäältä koulumatkojen turvallisuuden edistämiseksi Ritokalliontiellä ja Tuulaspolulla sekä toisaalta pysäköinnin ja liikenteen sujuvuuden lisäämiseksi Munkkiniemenrannan varrella.

Kaupunginhallitus toteaa kaupunkiympäristön toimialan lausuntoon viitaten, että päätös kaksisuuntaisen pyöräilyn mahdollistamiseksi mm. Tuulaspolulla ja Tiilimäellä valmistellaan kevään aikana. Päätös tulee osaltaan selkiyttämään liikennejärjestelyjä ja lisäämään liikenneturvallisuutta alueella. Tuulaspolku, Tiilimäki ja osa Apajapolusta ja Nuottapolusta ovat yksisuuntaisia katuja Vanhan Munkkiniemen alueella. Yksisuuntaisuus koskee pyöräliikennettä, mutta ei jalankulkua. Uuden tieliikennelain myötä on liikennemerkillä mahdollista sallia kaksisuuntainen pyöräliikenne yksisuuntaisella kadulla. Kadun tulee täyttää nopeusrajoitukseen, ajoradan leveyteen ja geometriaan liittyviä kriteereitä, jotta liikennemerkkiä voidaan käyttää. Tuulaspolku ja Tiilimäki täyttävät nämä kriteerit, koska nopeusrajoitus on 30 km/h hidasteineen, ajorata on kapea ja geometrialtaan sellainen, että suuret ajonopeudet eivät ole mahdollisia. Katu vastaa esimerkkikatua Kulosaaressa (Hopeasalmentie), jossa on jo tehty vastaavat järjestelyt. Tuulaspolku ja Tiilimäki ovat kapeita ja pitkiä pysäköintiriveineen, eivätkä näin ollen ole luonnostaan pihakadun oloisia.

Aloitteessa esiin nostettujen Munkkiniemenrannan pysäköintijärjestelyjen osalta kaupunginhallitus toteaa, että Munkkiniemen rantatien peruskorjauksen yhteydessä vuosina 2027-2029 on tarkoitus uusia puurivi historiallisen selvityksen mukaisesti ja suunnitella liikennejärjestelyt asukkaita kuunnellen. Väliaikaisjärjestelyksi Munkkiniemenrantaan suunnitellaan järjestely, jossa pysäköinti säilyy ajoradalla, mutta reitille järjestetään kohtaamispaikkoja siten, että ne samalla parantavat näkemiä suojateille. Päätös pysäköintijärjestelyistä tehdään niin ikään kevään aikana.

Munkkiniemenranta on paikallinen kokoojakatu, jonka alkupäässä on kahvila ja jäätelökioski sekä loppupäässä uimarannan pysäköintialue, joten alueella liikkuu ja pysäköi myös kadun ulkopuolista väkeä. Munkkiniemenrannan liikennejärjestelyistä on vuosien varrella tullut yhteydenottoja kaupungille koskien kadulla tapahtuvaa kaahailua ja pysäköintiä, joka estää sujuvan liikkumisen. Palautteissa on esitetty mm. muutoksia pysäköinnin sallimiseksi puiden välissä. Kyseisiä järjestelyjä ei ole kuitenkaan mahdollista toteuttaa käytännössä, koska jalkakäytävä on jo nyt liian kapea aurattavaksi, lumitilaa ei ole, eikä kapean puurivin pohjatöitä ole tehty pysäköinnille sopivaksi.

Aloitteesta on saatu kaupunkiympäristön toimialan lausunto. Vastaus on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus antaa vastauksen aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 23.03.2021 § 143

HEL 2020-013663 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Yksisuuntaisia katuja Vanhan Munkkiniemen alueella ovat Tuulaspolku, Tiilimäki ja osia Apajapolusta ja Nuottapolusta. Yksisuuntaisuus koskee pyöräliikennettä, mutta ei jalankulkua. Uuden tieliikennelain myötä on liikennemerkillä mahdollista sallia kaksisuuntainen pyöräliikenne yksisuuntaisella kadulla. Kadun tulee täyttää nopeusrajoitukseen, ajoradan leveyteen ja geometriaan liittyviä kriteereitä, jotta liikennemerkkiä voidaan käyttää. Tuulaspolku ja Tiilimäki täyttävät nämä kriteerit, koska nopeusrajoitus on 30 km/h hidasteineen, ajorata on kapea ja geometrialtaan sellainen, että suuret ajonopeudet eivät ole mahdollisia. Katu vastaa esimerkkikatua Kulosaaressa (Hopeasalmentie), jossa on jo tehty vastaavat järjestelyt. Päätös kaksisuuntaisesta pyöräilystä mm. Tuulaspolulla ja Tiilimäellä valmistellaan kevään aikana. Tuulaspolku ja Tiilimäki ovat kapeita ja pitkiä pysäköintiriveineen, eivätkä näin ollen ole luonnostaan pihakadun oloisia.

Munkkiniemenranta on paikallinen kokoojakatu ja se on 850 metriä pitkä suora. Sen poikkileikkaus on vain 10 metriä: ajokaista 4 metriä, pysäköinti 2 metriä, puurivi 2 metriä ja jalkakäytävä 2 metriä. Kadun alkupäässä on kahvila ja jäätelökioski sekä loppupäässä uimarannan pysäköintialue, joten alueella liikkuu ja pysäköi myös kadun ulkopuolista väkeä. Munkkiniemenrannalta on vuosien varrella tullut kahdenlaisia yhteydenottoja: siellä kaahaillaan ja pysäköinti estää sujuvan liikkumisen. Pyyntöön sallia pysäköinti puiden välissä on vastattu, että jalkakäytävä on jo nyt liian kapea aurattavaksi, lumitilaa ei ole, eikä kapean puurivin pohjatöitä ole tehty pysäköinnille sopivaksi. Lisäksi Munkkiniemen rantatien peruskorjaus piti olla alkamassa lähivuosina, jolloin oli tarkoitus uusia puurivi historiallisen selvityksen mukaisesti ja suunnitella liikennejärjestelyt asukkaita kuunnellen. Koronan myötä määrärahat ovat kuitenkin pienentyneet siten, että peruskorjaus on siirretty alkavaksi seitsemän vuoden kuluttua vuosina 2027-2029. Väliaikaisjärjestelyksi Munkkiniemenrantaan suunnitellaan järjestely, jossa pysäköinti säilyy ajoradalla, mutta reitille järjestetään kohtaamispaikkoja siten, että ne samalla parantavat näkemiä suojateille. Päätös pysäköintijärjestelyistä tehdään kevään aikana.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Eeva Väistö, liikenneinsinööri: 310 37353

eeva.vaisto(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566