Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2021

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/19

 

03.05.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 335

Vuoden 2022 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2022–2024 taloussuunnitelmaehdotuksen käsittelyjärjestys sekä valtuuston strategiatyöhön 2021–2025 varautuminen

HEL 2021-005047 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi vuoden 2022 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2022–2024 taloussuunnitelmaehdotuksen käsittelyjärjestyksen sekä aikataulun valtuuston strategiatyöhön 2021–2025 varautumiseen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tuula Saxholm, rahoitusjohtaja, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Markus Kühn, strategiajohtaja, puhelin: 09-31015281

markus.kuhn(a)hel.fi

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kaupungin strategiatyön vakiintunut käytäntö on ollut, että valtuusto päättää kaupunkistrategian valtuustokauden alussa. Jotta valtuuston kaupunkistrategialla olisi vaikutusta jo vuoden 2022 talousarvioon, tulisi kaupunkistrategiasta päättää kaupunginvaltuustossa riittävän ajoissa ennen vuoden 2022 kaupungin talousarvioehdotuksen esittelyä kaupunginhallitukselle. Kaupungin talousarvio on hyväksyttävä vuoden loppuun mennessä. Valtuuston strategiatyölle on valmisteltu aikataululuonnos, jonka pohjalta on mahdollista yhteensovittaa kaupunkistrategiassa päätettyjä linjauksia kaupungin talousarvioehdotukseen.

Valtuustokauden aloittamisen siirtyminen kesäkuusta elokuuhun aiheuttaa kaupunkistrategian ja talousarvion valmistelulle ja yhteensovittamiselle aiempaa tiiviimmän aikataulun. Aikataulun hyötynä on edellä mainittu tavoite valtuuston strategiaohjauksen mahdollistamisesta ensimmäiseen valtuustokaudella päätettävään talousarvioon. Aikataulun riskeinä ovat valtuuston lyhyempi aika strategiatyöhön ja valmistelun osalta strategian vaikutusten arviointiin käytettävissä oleva aika, erityisesti taloudellisten vaikutusten osalta. Valtuustokauden vaihtumisen aikataulun liittyen suunnittelujärjestelmään sisältyvä vuoden 2022 talousarvioehdotuksen valmistelua koskeva lähetekeskustelu käydään osana valtuuston seminaaria elokuussa.

Vuoden 2022 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2022–2024 taloussuunnitelmaehdotuksen käsittelyjärjestys on suunniteltu seuraavasti:

Vuoden 2022 talousarvioehdotuksen laatimisohje ja raami

Khn käsittely

ma 16.8.2021

 

Talousarvioehdotuksen laatimisohjeet ja raami perustuvat yleiseen talouskehitykseen ja talouden ja toiminnan suunnittelussa tunnistettuihin näkymiin tulojen ja menojen osalta. Lautakunnat valmistelevat vuoden 2022 talousarvioehdotuksensa raamin ja toimintaympäristön strategian muutosanalyysin pohjalta.

Kaupunkistrategia 2021–2025

Elokuuhun siirtynyt uuden valtuuston aloitus aiheuttaa seuraavat kriittiset aikatauluriippuvuudet strategian ja TAE 2022 välille:

 

        Kaupunginhallituksen hyväksyttyä strategiaesityksen tehdään TAE 2022 valmistelua strategiaesityksen pohjalta syyskuun lopulta alkaen.

        Strategia päätettävä Kvstossa ennen TAE 2022 esityksen julkistamista.

Ehdotus strategiavalmistelusta

Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari

to-pe 12.–13.8.2021

Khn 1. käsittely

ma 20.9.2021

Khn 2. käsittely

ma 27.9.2021

Kvsto

ke 6.10.2021

 

Vuoden 2022 talousarvioehdotus ja taloussuunnitelmaehdotus 2022–2024

Lautakuntien vuoden 2022 talousarvioehdotukset

ke 22.9.2021

Pormestarin info sekä jako Khlle

to 21.10.2021

Khn 1. käsittely

ma 25.10.2021

Khn 2 käsittely

ma 01.11.2021

Kunnallis- ja kiinteistöveroprosentit Kvstossa

ke 10.11.2021

Kvston 1. käsittely

ke 24.11.2021

Kvston 2. käsittely

ke 8.12.2021

 

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tuula Saxholm, rahoitusjohtaja, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Markus Kühn, strategiajohtaja, puhelin: 09-31015281

markus.kuhn(a)hel.fi

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Lauta- ja johtokunnat

Toimialat

Liikelaitokset

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566