Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2021

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/21

 

03.05.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 337

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan virkasuhteen päättyminen ja viran täyttömenettelyn aloittaminen

HEL 2021-005237 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Mikko Ahon eroilmoituksen kaupunkiympäristön toimialajohtajan virasta. Samalla kaupunginhallitus kehotti kaupunginkansliaa käynnistämään viran täyttämiseksi julkisen hakumenettelyn.

Käsittely

Esteelliset: Mikko Aho
Esteellisyyden syy: osallisuusjääviys (hallintolaki 28.1 § 1 kohta)

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Minna Kemppainen, rekrytointikonsultti, puhelin: 09 310 33248

minna.kemppainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (Tietosuojalaki 29 §)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Eron pyytäjä

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Mikko Aho on jättänyt 20.4.2021 päivätyn eroilmoituksen kaupunkiympäristön toimialajohtajan virasta eläkkeelle siirtymisen vuoksi 1.10.2021 alkaen.

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 17 kohdan nojalla kaupunginhallitus toteaa toimialajohtajan virkasuhteen päättymisen viranhaltijan suorittaman irtisanomisen perusteella.

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 15 kohdan mukaan toimialajohtajan virkaan ottamisesta päättää kaupunginvaltuusto, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty. Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 14 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää sellaisen viran haettavaksi julistamisesta, johon kaupunginvaltuusto ottaa viranhaltijan.

Hallintosäännön 5 luvun 10 §:n 4 momentin mukaan toimialajohtajan ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa toimialalautakunnan määräämä viranhaltija. Kaupunkiympäristölautakunta on 3.12.2019 § 634 päättänyt toimialajohtajan sijaisina toimivien viranhaltijoiden sijaantulojärjestyksestä.

Hallintosäännön 5 luvun 7 §:n 1 ja 2 momenttien mukaan kaupunkiympäristön toimialan toimintaa ja hallintoa johtaa kaupunkiympäristön toimialajohtaja, joka toimii kaupunkiympäristölautakunnan, rakennusten ja yleisten alueiden jaoston sekä toimialan apulaispormestarin esittelijänä. Lisäksi kaupunkiympäristön toimialajohtaja toimii ympäristö- ja lupajaoston esittelijänä muissa kuin 3 ja 4 momentissa tarkoitetuissa asioissa. Kaupunkiympäristön toimialajohtaja nimitetään enintään 7 vuoden määräajaksi. Kaupunkiympäristön toimialajohtaja on toimialaan kuuluvien palvelukokonaisuuksien johtajien, toimialan hallintojohtajan sekä pelastuskomentajan esimies. Kaupunkiympäristön toimialajohtaja suorittaa kansliapäällikön määräämät tehtävät.

Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan toimialajohtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Minna Kemppainen, rekrytointikonsultti, puhelin: 09 310 33248

minna.kemppainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (Tietosuojalaki 29 §)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Eron pyytäjä

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala

Taloushallintopalvelut

Kaupunginkanslian henkilöstöosasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566