Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2021

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/24

 

03.05.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 340

Vaalitoimikuntien asettaminen vuoden 2021 kuntavaaleihin

HEL 2021-000722 T 00 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus asetti vuoden 2021 kuntavaaleihin yhden uuden vaalitoimikunnan ja muutti 15.2.2021 asettamien vaalitoimikuntien kokoonpanoa liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

Liitteet

1

Kuntavaalit 2021 muutokset vaalitoimikunnissa

2

Kuntavaalit 2021 toimikuntalaitokset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus asetti 15.2.2021 § 124 vaalitoimikunnat ja valitsi jäsenet niihin vuoden 2021 kuntavaalien ennakkoäänestysaikana suoritettavaan toimikuntaäänestykseen. Kuntavaalit siirrettiin pidettäväksi 13.6.2021. Osa vaalitoimikuntien jäsenistä on ilmoittanut olevansa estyneitä työn, matkan tai muun syyn vuoksi toimimaan vaalitoimikunnassa.

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 13.6.2021. Kuntavaalien ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 26.5.2021 ja päättyy tiistaina 8.6.2021.

Kaupunginhallituksen on vaalilain 15 §:n mukaisesti hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava laitoksissa suoritettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, johon kuuluu kolme jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme.

Äänioikeutettu, joka on hoidettavana sairaalassa, ympärivuorokautista hoitoa antavassa tai muussa kunnanhallituksen ennakkoäänestyspaikaksi määräämässä sosiaalihuollon toimintayksikössä taikka joka on otettu rangaistuslaitokseen, saa äänestää kyseisessä laitoksessa ennakolta laissa tarkemmin säädetyllä tavalla (laitosäänestys).

Vaalitoimikuntien jäsenten ja varajäsenten tulee kunnallisissa vaaleissa mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Esitys on laadittu tämän mukaisesti.

Vaalikelpoinen vaalitoimikuntaan on jokainen äänioikeutettu, jonka kotikunta on Helsinki. Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain mukaan kunnallisessa toimielimessä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Vaalilain 9 §:n 3 momentin mukaisesti laitosennakkoäänestyspaikkoja ovat sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä rangaistuslaitokset. Helsingissä laitosäänestys järjestetään sairaaloissa, rangaistuslaitoksissa ja ympärivuorokautista hoitoa antavat sosiaalihuollon yksiköissä.

Liitteessä 2 on tiedot Helsingissä sijaitsevista laitosennakkoäänestyspaikoista. Luettelo on laadittu asiantuntijaviranomaisten (mm. Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan, Etelä-Suomen aluehallintoviraston, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin, Helsingin yliopistollisen sairaalan sekä eri laitosten) antamien tietojen perusteella. Laitosäänestyksen piiriin kuuluu noin 270 erilaista ja eri kokoista laitosta ja toimintayksikköä. Asukas-, potilas- tai vankipaikkoja laitoksissa on yhteensä noin 11 700.

Hallitus esittää väliaikaista lakimuutosta, jonka myötä varuskunnissa toimitettaisiin laitosäänestys vuoden 2021 kuntavaaleissa. Lakimuutoksen nojalla vuoden 2021 kuntavaaleissa toimitettaisiin laitosäänestys Puolustusvoimien varusmieskoulutusta antavien joukko-osastojen varuskunnissa ja Rajavartiolaitoksen varusmieskoulutusta antavissa yksiköissä. Muutoksen myötä varusmiespalvelusta tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta suorittavat äänioikeutetut voisivat äänestää laitosäänestyksessä. Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 24.5.2021, ja sen on tarkoitus olla voimassa 30.06.2021 saakka.

Valtioneuvosto on tehnyt muutoksen asetukseen vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista. Rokotusjärjestystä on muutettu siten, että kuntavaalien kotiäänestyksestä huolehtivat vaalitoimitsijat ja laitosäänestyksen toimittavat vaalivirkailijat voidaan rokottaa koronavirusta vastaan.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

Liitteet

1

Kuntavaalit 2021 muutokset vaalitoimikunnissa

2

Kuntavaalit 2021 toimikuntalaitokset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 15.02.2021 § 124

HEL 2021-000722 T 00 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus asetti 25 vaalitoimikuntaa vuoden 2021 kuntavaalien yhteydessä laitoksissa järjestettävää ennakkoäänestystä varten.

Kaupunginhallitus valitsi puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä jäsenet ja varajäsenet edellä mainittuihin vaalitoimikuntiin liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 20001

veera.reuna(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566