Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2021

1 (4)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/18

 

26.04.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 309

Alueen vuokraaminen Puotilankentältä Puotilan Liikuntapuisto Oy:lle

HEL 2020-010852 T 10 01 01 04

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi Puotilankentällä Vartiokylässä sijaitsevan karttaliitteeseen merkityn alueen vuokraamisen Puotilan Liikuntapuisto Oy:lle liitteenä olevan vuokrasopimuksen mukaisesti. Alue vuokrataan liikuntatoimintaa varten ajalle 1.6.2021−31.12.2043.

Samalla kaupunginhallitus oikeuttaa liikuntajohtajan allekirjoittamaan vuokrasopimuksen ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia sopimuskauden aikana.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Puotilan Liikuntapuisto Oy:n hakemus

2

Vuokrasopimusluonnos

3

Vuokrattavan alueen kartta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Puotilan Liikuntapuisto Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Puotilan Valtin tekonurmikenttä

Liikuntalautakunta on 14.12.2010 § 245 vuokrannut Puotilankentällä sijaitsevan alueen Puotilan Liikuntapuisto Oy:lle 1.6.2011−31.5.2021 väliseksi ajaksi. Yhtiö hakee vuokrauksen jatkamista 31.12.2043 asti.

Puotilan Liikuntapuisto Oy on Puotinkylän Valtti ry:n kokonaan omistama kenttäyhtiö. Puotinkylän Valtti on 1 200 jäsenellään Helsingin kolmanneksi suurin ja Suomen yhdeksänneksi suurin jalkapalloseura. Kävijämäärällä mitattuna Puotilankenttä on tällä hetkellä yksi kaupungin suosituimmista jalkapalloalueista. Vuokrasopimuksen jatkaminen edesauttaa alueen jalkapallotoiminnan olosuhteiden ylläpitämistä ja tukee osaltaan liikkumisohjelman tavoitteita.

Vuokra-alueella sijaitsee yhtiön rakentama 11 200 neliömetrin suuruinen tekonurmipintainen jalkapallokenttä. Yhtiö tulee kustannuksellaan vastaamaan nykyisen tekonurmipinnoitteen uusimisesta ensimmäisen kerran viimeistään vuoden 2023 aikana ja sen jälkeen noin kymmenen vuoden välein.

Vuokrasopimuksen ehtojen mukaan koululaisille taataan kentän maksuton käyttö arkipäivisin 8−16 välillä huhtikuun alusta toukokuun loppuun sekä elokuun puolivälistä lokakuun puoleen väliin. Talvikuukausina osa vuokra-alueesta on kaupungin liikuntapalvelujen hallinnassa, sillä se jäädytetään kaupunkilaisten luistelukäyttöön.

Alueen asemakaava ja hallinta

Alueella on voimassa 28.1.2000 lainvoiman saanut asemakaava nro 10691, jossa alue on urheilu- ja virkistyspalvelualuetta (VU). Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on vuokrannut alueen sisäisin vuokrausperustein kiinteistölautakunnalta vuoden 2043 loppuun asti.

Vuokrattava alue ja vuokran määrittely

Vuokrattavan maa-alueen kokonaispinta-ala on 13 025 m². Vuokrattavaan alueeseen kuuluu 11 200 m²:n kenttäalue ja 1 825 m²:n ylläpitoalue. Vuokraa peritään vain varsinaisen kenttäalueen osalta.

Vuokran määrittelyssä noudatetaan liikuntalautakunnan 22.1.2015 § 4 hyväksymiä maa-alueiden vuokrauksen yleisperiaatteita. Vuokra määritellään kenttäalueen pinta-alan mukaan pitäen maan pääoma-arvona elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavaa 1 euron neliömetrihintaa. Vuoden 2020 keskiarvoindeksillä (ind. pisteluku 1974) se on 0,99 euroa/m². Vuosivuokrana peritään viisi prosenttia alueen pääoma-arvosta.

Niiden kolmen ja puolen kuukauden ajalta, kun osa kentästä (4 000 m²) on kaupungin liikuntapalvelujen hallinnoimassa luistelukäytössä, vuokraa peritään vain vuokralaisen käytössä olevalta alueelta (7 200 m²).

Vuosivuokra on luistelukauden osalta 3,5/12 kuukautta x 7 200 m² x 1 euro/m² x 19,74 x 5 % = 2 072,70 euroa ja muun vuoden osalta 8,5/12 kuukautta x 11 200 m² x 1 euro/m² x 19,74 x 5 % = 7 830,20 euroa. Perittävä vuosivuokra on arvonlisäverottomana yhteensä 9 902,90 euroa.

Valtiontukiarviointi

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) mukaan jäsenvaltion myöntämä tai valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Maanvuokrasopimus kaupungin ja Puotilan Liikuntapuisto Oy:n kanssa saattaa sisältää vuokratukea. Vuokrauksen kohteena olevalla alueella sijaitsee urheilukenttä, jota käyttävät pääasiallisesti lähialueen koululaiset, paikalliset urheilujoukkueet ja -ryhmät sekä muut lähiseudun asukkaat. Vuokrasopimukseen mahdollisesti sisältyvä vuokratuki ei kuitenkaan ole SEUT 107(1) mukaista valtiontukea, koska tuki ei ole omiaan vaikuttamaan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Kauppavaikutusta ei ole, koska kyse on urheilutilasta, joka palvelee ensisijaisesti paikallisia asukkaita ja joka ei todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai investointeja muista EU:n jäsenvaltioista (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01 kohta 197).

Toimivalta alueiden vuokrauksessa

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 6 kohdan mukaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta voi päättää hallinnassaan olevien maa- alueiden vuokrauksesta enintään 10 vuoden ajaksi. Pidemmistä vuokrasopimuksista päättää kaupunginhallitus.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Puotilan Liikuntapuisto Oy:n hakemus

2

Vuokrasopimusluonnos

3

Vuokrattavan alueen kartta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Puotilan Liikuntapuisto Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 30.03.2021 § 48

HEL 2020-010852 T 10 01 01 04

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle Helsingin kaupungin 45. kaupunginosassa (Vartiokylä) Puotilankentän alueelta vuokrattavaksi Puotilan Liikuntapuisto Oy:lle karttaliitteeseen merkityn 13 025 m²:n suuruisen maa-alueen liikuntatoimintaa varten ajalle 1.6.2021–31.12.2043 liitteenä olevan vuokrasopimusluonnoksen mukaisesti.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti, että kaupunginhallitus oikeuttaisi liikuntajohtajan allekirjoittamaan sopimuksen ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia sopimuskauden aikana.

Käsittely

30.03.2021 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli liikuntapaikkapäällikkö Petteri Huurre. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566