Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2021

1 (4)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/21

 

26.04.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 312

Hankintaoikaisuvaatimus oto. viestintäjohtajan päätökseen 13.6.2018 § 3 koskien viestintäpalvelujen hankintaa Saksassa ja saksankielisillä alueilla 1.7.–31.12.2018

HEL 2018-006589 T 02 08 02 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä hankintaoikaisuvaatimuksen.

Kaupunginhallitus ei ota tutkittavakseen hankintaoikaisuvaatimuksessa esitettyä korvausvaatimusta ansionmenetyksestä, henkisestä kärsimyksestä ja ylimääräisen palkattoman työn kustannuksista.

Käsittely

Esteelliset: Sami Sarvilinna

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö

Tuula Saxholm

Lisätiedot

Tanja Mansikka, johtava kaupunginasiamies, puhelin

tanja.mansikka(a)hel.fi

Liitteet

1

Oto. viestintäjohtajan päätös 13.6.2018, § 3

2

Hankintaoikeusvaatimus 10.8.2020 liitteineen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankintaoikaisuvaatimuksen tehnyt

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankintalain (1397/2016) 132 § 1 momentin mukaan hankintaoikaisun johdosta hankintayksikkö voi itse poistaa virheellisen päätöksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun, jolla on oikeudellisia vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjoajien asemaan, ja ratkaista asian uudelleen. Lain 133 § 1 momentin mukaan hankintaoikaisu voidaan käsitellä asianosaisen vaatimuksesta tai hankintayksikön aloitteesta. Lain 133 § 2 momentin mukaan asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Päätösote on toimitettu oikaisuvaatimuksen tekijälle tiedoksi 27.7.2020 ja oikaisuvaatimus on saapunut kaupungin kirjaamoon 10.8.2020. Oikaisuvaatimus on osoitettu oikealle viranomaiselle ja se on saapunut säädetyssä määräajassa.

Oikaisuvaatimuksen tekijä on 10.8.2020 jättämässään hankintaoikaisuvaatimuksessa vaatinut muun ohella, että oto. viestintäjohtajan päätös 13.6.2018 § 3 kumotaan hankintamenettelyssä ja päätöksessä ilmenneiden lainvastaisuuksien vuoksi. Kyse on ollut viestintäpalvelujen hankinnasta Saksassa ja saksankielisillä alueilla 1.7.–31.12.2018 välisenä aikana. Oikaisuvaatimuksen tekijä on viitannut eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen kantelun johdosta samassa asiassa 29.6.2020 antamaan ratkaisuun (EOAK-4895-2019). Lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijä on viitannut hankintaoikaisuvaatimuksestaan yksityiskohtaisesti ilmeneviin syihin, jotka liittyvät muun ohella kaupungin virka- ja toimihenkilöiden menettelyyn saksankielisten viestintäpalvelujen hankinnassa.

Oikaisuvaatimuksen tekijä on myös selvittänyt hankintaoikaisuvaatimuksessaan, miten menettely on vaikuttanut hänen asemaansa ja elinkeinotoimintaansa viestintäpalvelumarkkinoilla vuoden 2018 alusta aina vuoden 2019 loppuun saakka. Tältä osin oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo hänelle aiheutuneen yhteensä 24 582,00 € suuruisen ansionmenetyksen. Tämän lisäksi hän on esittänyt kaupungille 2 000,00 € suuruisen vaatimuksen henkisestä kärsimyksestä sekä 3 000,00 € vaatimuksen ylimääräisestä vaivannäöstä asiassa.

Kaupunginhallitus on todennut päätöksessään 19.10.2020 § 663 , että oto. viestintäjohtajan päätös 13.6.2018 § 3 on ollut virheellinen siltä osin, kuin päätöksessä on viitattu hankintalaissa (348/2007) mainittuun hankintamenettelyyn. Päätös on ollut virheellinen myös siltä osin, kun suorahankintaa on perusteltu sillä, ettei alueella ole ollut muita vastaavaa toimintaa harjoittavia palveluntuottajia. Virheiden vuoksi kaupunginhallitus on päättänyt kumota oto. viestintäjohtajan päätöksen 13.6.2018 § 3.

Oto. viestintäjohtajan hankintapäätöksen 13.6.2018 § 3 perusteella kaupungin viestintäosaston ja valitun palveluntuottajan välillä solmitun hankintasopimuksen mukaiset palvelut on tuotettu, niistä on suoritettu korvaus ja sopimuskausi on päättynyt. Myöskään takautuvan, uuden tarjouskilpailun järjestämistä jo toteutetusta palveluhankinnasta ei ole pidetty mahdollisena. Kaupunginhallitus on katsonut, ettei uuden päätöksen antaminen päätöksen kumoamisen johdosta ajalle 1.7.–31.12.2018 ole ollut enää mahdollista.

Nyt käsiteltävänä oleva hankintaoikaisuvaatimus liitteineen on saapunut kaupungille samana päivänä (10.8.2020) kuin samasta asiasta tehty kuntalain mukainen oikaisuvaatimus liitteineen, jonka johdosta kaupunginhallitus on päätöksellä 19.10.2020 § 663 kumonnut oto. viestintäjohtajan päätöksen 13.6.2018 § 3. Hankintaoikaisuvaatimus liitteineen on kirjattu osaksi oikaisuvaatimuskirjelmiä. Myöhemmin valmistelussa on ilmennyt, että asiassa on tehty erillinen hankintaoikaisuvaatimus, josta johtuen kyseinen hankintaoikaisuvaatimus käsitellään nyt erikseen.

Koska oto. viestintäjohtajan pienhankintaa koskeva päätös 13.6.2018 § 3 on kumottu kaupunginhallituksen päätöksellä 19.10.2020 § 663, hylätään hankintaoikaisuvaatimus, koska  käsittelyn perusteet ovat rauenneet

Hankintaoikaisuvaatimuksen laatimisesta aiheutuneet kulut

Oikaisuvaatimuksen tekijän vaatimus ylimääräisestä vaivannäöstä syntyneistä 3 000,00 € suuruisista kuluista kantelujen ja oikaisuvaatimusten tekemisen vuoksi on tulkittava kulujen korvaamista koskevaksi vaatimukseksi.

Oikaisuvaatimusmenettely on muutoksenhaun esivaihe, johon sovelletaan hallintolakia ja hallintolain 64 §:n 1 momentin mukaan hallintoasiassa kukin osapuoli vastaa itse omista kuluistaan. Kyseisen lainkohdan esitöiden mukaan, jos asianosainen on vaatinut kulujen korvaamista oikaisuvaatimuksessa, vaatimus on jätettävä tutkimatta sillä perusteella, ettei käsittelykulujen korvaaminen kuulu viranomaisen toimivaltaan (HE 72/2002).

Näin ollen kaupunginhallitus ei ota tutkittavaksi vaatimusta hallintoasian hoitamisesta aiheutuneista kustannuksista.

Vahingonkorvausvaatimusten käsittely

Kaupunginhallitus ei ole toimivaltainen käsittelemään hankintaoikaisuvaatimuksessa esitettyä siviilioikeudellista vahingonkorvausvaatimusta ansionmenetyksestä vaaditun 24 582,00 € osalta eikä henkisestä kärsimyksestä vaaditun 2 000,00 € osalta.

Korvausvaateen käsittely kuuluu Helsingin kaupungin hallintosäännön 12 luvun 5 § 5-kohdan perusteella kaupunginlakimiehen ratkaistavaksi.

Kaupunginlakimies on päätöksellään 3.2.2021 § 3 ratkaissut oikaisuvaatimuksen tekijän 10.8.2020 toimittamassa kuntalain mukaisessa oikaisuvaatimuksessa ja hankintaoikaisuvaatimuksessa esittämät vahingonkorvausvaatimukset ansionmenetyksestä ja henkisestä kärsimyksestä. Kaupunginlakimies on päätöksellään 3.2.2021 § 3 hylännyt Helsingin kaupungille esitetyt vahingonkorvausvaatimukset lakiin perustumattomina.

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö

Tuula Saxholm

Lisätiedot

Tanja Mansikka, johtava kaupunginasiamies, puhelin

tanja.mansikka(a)hel.fi

Liitteet

1

Oto. viestintäjohtajan päätös 13.6.2018, § 3

2

Hankintaoikeusvaatimus 10.8.2020 liitteineen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankintaoikaisuvaatimuksen tehnyt

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566