Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2021

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/23

 

26.04.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 314

Kaupunginvaltuuston 21.4.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 21.4.2021 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

82 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

83 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

84 §, Muutos kaupunginvaltuuston kokousaikoihin 2021

Ei toimenpidettä.

85 §, Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen valinta

Pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle sekä Taloushallintopalvelutliikelaitokselle.

86 §, Nuorten aloitteet ajalta 9.6.−31.12.2020

Ei toimenpidettä.

87 §, Vuoden 2020 talousarvion toteutumaton sitova toiminnan tavoite

Tiedoksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle ja kaupunginkanslialle.

88 §, Määrärahan myöntäminen liikunta- ja kulttuurisetelien kertaluontoisen henkilöstöedun hankinnan toteuttamiseksi

Asiasta on tulossa myöhemmin erillinen täytäntöönpanoesitys kaupunginhallitukselle.

89 §, Maankäyttösopimuksen muuttaminen (Laajasalo, Kruunuvuorenranta)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote maanomistajalle.

Tiedoksi kaupunkiympäristöntoimialalle.

90 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen Temppeliaukion kirkon tontille (Etu-Töölö, Lutherinkatu 3, tontti 13426/1)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote vuokralaiselle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

91 §, Vuosaaren Kurkimoision asemakaavan muuttaminen (nro 12645)

Pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle ja hyväksymispäätöksestä tiedon pyytäneille.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, asemakaavoitukselle, ja kaupunginmuseolle.

92 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitteet 11- 15 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566