Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

16/2021

1 (4)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/29

 

19.04.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 290

Kaupunginvaltuuston 17.2.2021 § 30 tekemän päätöksen täytäntöönpano

HEL 2020-014003 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus valtuutti tonttipäällikön tai tämän valtuuttaman myymään Länsisataman Jätkäsaaressa sijaitsevat asemakaavan muutokseen nro 12608 sisältyvät asuin-, liike-, toimisto- ja palvelurakennusten tontit (ALP-1) 20833/3 ja 5 sekä 20834/2 tai niistä muodostettavat tontit kaupunginvaltuuston 17.2.2021 § 30 päätöksen liitteen 2 mukaisesti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto on 17.2.2020 § 30 vahvistanut Helsingin Länsisataman Jätkäsaaressa sijaitsevien asemakaavan muutokseen nro 12608 sisältyvien asuin-, liike-, toimisto- ja palvelurakennusten tonttien (ALP-1) 20833/3 ja 5 sekä 20834/2 myyntiperiaatteet.

Päätöksen mukaan tontit 20833/3, 20833/5 ja 20834/2 tai niistä muodostettavat tontit myydään vapaarahoitteiseen sääntelemättömään omistus- ja vuokra-asuntotuotantoon päätöksen liitteen 2 mukaisesti seuraavasti:

        Tontin 20833/3 kauppahinta on vapaarahoitteisen sääntelemättömän asuinrakennusoikeuden (omistusasuntotuotanto) osalta vähintään 1 400 euroa/k-m2 ja tontille toteutettavien nk. kivijalkaliiketilojen osalta vähintään 550 euroa/k-m2 31.8.2022 asti. Kauppahinta on vähintään noin 6,8 milj. euroa.

        Tontin 20833/5 kauppahinta on vapaarahoitteisen sääntelemättömän asuinrakennusoikeuden (vuokra-asuntotuotanto) osalta vähintään 1 350 euroa/k-m2 ja tontille toteutettavien nk. kivijalkaliiketilojen osalta vähintään 550 euroa/k-m2 31.8.2022 asti. Kauppahinta on vähintään noin 4,8 milj. euroa.

        Tontin 20834/2 kauppahinta on vapaarahoitteisen sääntelemättömän asuinrakennusoikeuden (omistusasuntotuotanto) osalta vähintään 1400 euroa/k-m2, päiväkotitilojen ja nk. kivijalkaliiketilojen osalta vähintään
550 euroa/k-m2 sekä asukaspuiston sisätilojen osalta vähintään 500 euroa/k-m2 31.8.2022 asti. Kauppahinta on vähintään noin 13,6 milj. euroa.

Tonttipäällikkö on 19.2.2021 § 9 päättänyt myydä tontin 20833/5 Asunto Oy Helsingin Trissalle asuntotarkoituksiin.

Kaupunginhallitus ei ole päättänyt päätösehdotuksen mukaisista täytäntöönpanotoimista, joten sen tulee päättää niistä. Päätösehdotus vastaa kaupunginvaltuuston 17.2.2021 § 30 päätöksen edellyttämiä täytäntöönpanotoimia.

Kuntalain 39 §:n 2 kohdan mukaan kunnanhallituksen tulee vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Tonttipäällikkö

Sopimukset ja toiminnanohajus -tiimi

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 17.02.2021 § 30

HEL 2020-014003 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto vahvisti Helsingin Länsisataman Jätkäsaaressa sijaitsevien:

        asemakaavan muutokseen nro 12608 sisältyvien asuin-, liike-, toimisto- ja palvelurakennusten tonttien (ALP-1) 20833/2 ja 4 sekä 20834/1 ja 3 sekä asemakaavan muutokseen nro 12500 sisältyvien asuinkerrostalotonttien (AK) 20078/1–3 ja 20082/1 vuokrausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti

        asemakaavan muutokseen nro 12608 sisältyvien asuin-, liike-, toimisto- ja palvelurakennusten tonttien (ALP-1) 20833/3 ja 5 sekä 20834/2 myyntiperiaatteet liitteen 2 mukaisesti

        asemakaavan muutokseen nro 12608 sisältyvän asuin-, liike-, toimisto- ja palvelurakennusten tontin (ALP-1) 20833/1 vuokrausperiaatteet niihin sisältyvine tontin osto-oikeutta koskevine ehtoineen liitteen 3 mukaisesti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 08.02.2021 § 101

HEL 2020-014003 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Helsingin Länsisataman Jätkäsaaressa sijaitsevien:

        asemakaavan muutokseen nro 12608 sisältyvien asuin-, liike-, toimisto- ja palvelurakennusten tonttien (ALP-1) 20833/2 ja 4 sekä 20834/1 ja 3 sekä asemakaavan muutokseen nro 12500 sisältyvien asuinkerrostalotonttien (AK) 20078/1–3 ja 20082/1 vuokrausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti

        asemakaavan muutokseen nro 12608 sisältyvien asuin-, liike-, toimisto- ja palvelurakennusten tonttien (ALP-1) 20833/3 ja 5 sekä 20834/2 myyntiperiaatteet liitteen 2 mukaisesti

        asemakaavan muutokseen nro 12608 sisältyvän asuin-, liike-, toimisto- ja palvelurakennusten tontin (ALP-1) 20833/1 vuokrausperiaatteet niihin sisältyvine tontin osto-oikeutta koskevine ehtoineen liitteen 3 mukaisesti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 19.01.2021 § 12

HEL 2020-014003 T 10 01 01 02

Atlantinkatu, Länsisatamankatu ja Kanariankatu

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että:

        Kaupunki vahvistaa Helsingin Länsisatamassa (Jätkäsaari) sijaitsevien asemakaavan muutokseen nro 12608 sisältyvien asuin-, liike-, toimisto- ja palvelurakennusten tonttien (ALP-1) 20833/2 ja 4 sekä 20834/1 ja 3 sekä asemakaavan muutokseen nro 12500 sisältyvien asuinkerrostalotonttien (AK) 20078/1-3 ja 20082/1 vuokrausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti.

        Kaupunki vahvistaa Helsingin Länsisatamassa (Jätkäsaari) sijaitsevien asemakaavan muutokseen nro 12608 sisältyvien asuin-, liike-, toimisto- ja palvelurakennusten tonttien (ALP-1) 20833/3 ja 5 sekä 20834/2 myyntiperiaatteet liitteen 2 mukaisesti, ja

        Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun tonttipäällikkö tai tämän valtuuttama oikeutetaan myymään liitteestä 2 ilmenevät tai niistä muodostettavat tontit liitteen 2 mukaisesti.

        Kaupunki vahvistaa Helsingin Länsisatamassa (Jätkäsaari) sijaitsevan asemakaavan muutokseen nro 12608 sisältyvän asuin-, liike-, toimisto- ja palvelurakennusten tontin (ALP-1) 20833/1 vuokrausperiaatteet niihin sisältyvine tontin osto-oikeutta koskevine ehtoineen liitteen 3 mukaisesti.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Kristian Berlin, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 36438

kristian.berlin(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566