Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

16/2021

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/26

 

19.04.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käsiteltävä tässä kokouksessa

§ 287

Lausunto Helsingin käräjäoikeudelle käräjäoikeuden lautamiesten lukumäärästä

HEL 2021-004195 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa Helsingin käräjäoikeudelle seuraavan lausunnon käräjäoikeuden lautamiesten lukumäärästä:

Kaupunginhallitus pitää käräjäoikeuden lautamiesten määrän vähentämistä noin 50 lautamiehellä perusteltuna.

Helsingin käräjäoikeus on lausuntopyynnössään arvioinut, että lautamiesten määrää olisi perusteltua vähentää nykyisestä 270 lautamiehestä. Käräjäoikeuden näkemyksen mukaan tulevaksi valtuustokaudeksi tarvitaan enintään 220-230 käräjäoikeuden lautamiestä. Käräjäoikeuden arvio lautamiesten määrän vähentämistarpeesta perustuu nykyisen toimikauden aikana voimaan tulleeseen muutokseen, jossa yhden tuomarin kokoonpanon käyttöala on laajentunut ja lautamiehet osallistuvat lähinnä vakavien rikosasioiden käsittelyyn sekä käräjänotaarien ratkaisemien rikosasioiden käsittelyyn.

Lautamieskokoonpanossa ratkaistiin vuonna 2019 510 ja vuonna 2020 456 rikosasiaa. Jokaisen lautamieheksi valitun tuli osallistua istuntoihin keskimäärin 6 kertaa vuoden 2019 aikana ja keskimäärin 4,6 kertaa vuoden 2020 aikana. Käräjäoikeuden käsityksen ja lautamiehiltä tulleen palautteen mukaan valittavilla lautamiehillä tulisi olla nykyistä enemmän istuntopäiviä vuosittain. Sopiva määrä voisi käräjäoikeuden mukaan olla noin 10 päivää vuodessa. Käräjäoikeuden lautamiehistä annetussa laissa määrätään, että lautamies voi olla mukana istunnossa kalenterivuonna enintään 20 päivänä.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1

Lausuntopyyntö 31.3.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin käräjäoikeus

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain mukaan käräjäoikeuden lautamiesten lukumäärän vahvistaa Tuomioistuinvirasto. Ennen lautamiesten määrän vahvistamista käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvalle kunnalle on varattava tilaisuus antaa asiassa lausunto. Helsingin käräjäoikeuden tuomiopiiriin ei kuulu muita kuntia kuin Helsingin kaupunki.

Käräjäoikeuden lautamiehiä koskevat keskeiset muutokset

Vuoden 2019 alusta eli kesken nykyisten lautamiesten toimikauden voimaan tulleella lailla laajennettiin yhden tuomarin kokoonpanon toimivaltaa käräjäoikeudessa rikosasioissa sekä lisättiin kokoonpanovaihtoehtoja rikosasioissa. Sanotut muutokset ovat vähentäneet lautamiesistuntojen määrää käräjäoikeudessa.

Kaupunginvaltuusto valitsi vuosien 2009 ja 2013 alussa puolueiden ehdotuksen pohjalta 300 käräjäoikeuden lautamiestä. Vuonna 2017 vastaava luku oli 270 lautamiestä. Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain mukaan lautamiehet valitaan valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1

Lausuntopyyntö 31.3.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin käräjäoikeus

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566