Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2021

1 (4)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/8

 

29.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 225

Suomen valtion ja Helsingin kaupungin yhteistyösopimus uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon toteuttamiseksi sekä hankkeen ohjausryhmän asettaminen

HEL 2021-001875 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi liitteenä olevan Suomen valtion ja Helsingin kaupungin välisen yhteistyösopimuksen uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon toteuttamiseksi. Samalla kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi hankkeen ohjausryhmän asettamisen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Sanna-Mari Jäntti, yhteysjohtaja, puhelin: 310 20015

sanna-mari.jantti(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhteistyösopimus arkkitehtuuri- ja designmuseo

2

Asettamispäätös ohjausryhmä

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Uusi arkkitehtuuri- ja designmuseo

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Helsingin kaupunki asettivat 19.3.2018 selvitysryhmän selvittämään Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon kehittämistä ja mahdollista uudisrakennusta. Selvitys julkistettiin 21.8.2018 ja siinä puollettiin vahvasti uuden museokokonaisuuden toteuttamista.

Pormestari asetti 12.10.2018 (§ 144) yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa valmisteluhankkeen edistämään uuden kansainvälistä huipputasoa olevan arkkitehtuuri- ja designmuseon toteuttamista Helsinkiin. Tavoitteena oli laatia konseptisuunnitelma, jonka pohjalta valtio, Helsingin kaupunki sekä Arkkitehtuurimuseota ja Designmuseota ylläpitävät säätiöt voisivat päättää hankkeen jatkovalmistelusta ja sen edellyttämistä toimenpiteistä.

Selvityksen tuloksena valmistuneen museokonseptin lisäksi OKM ja kaupunki ovat valmistelleet museon hallinnointia ja rahoittamista koskevan mallin. Mallin mukaan museon kokoelmien omistajuudesta vastaisi perustettava uusi säätiö (museosäätiö).

Museosäätiön hallintaan siirtyisivät uuteen museoon yhdistyvien Suomen arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon nykyisten museosäätiöiden kokoelmat. Säätiö vastaisi museon varainhankinnasta ja hallitsisi museon pääomaa, jonka tuotolla katettaisiin osa museon toimintamenoista mukaan lukien museorakennuksen vuokrakulut ja muut kiinteistömenot.

Museon toiminnasta vastaisi perustettava osakeyhtiö. Säätiö ja osakeyhtiö sopisivat museon kokoelmien hallinnoinnista ja hoidosta keskinäisellä sopimuksella. Museon henkilöstö olisi osakeyhtiön palveluksessa. Osakeyhtiö toimisi museolain tarkoittamana museon ylläpitäjänä, jolle opetus- ja kulttuuriministeriö voisi maksaa käyttökustannuksiin tarkoitettua valtionosuutta.

Valtio ja kaupunki pääomittaisivat museosäätiötä saman suuruisin osuuksin. Tavoitteena on, että pääoman määrä olisi yhteensä 150 miljoonaa euroa siten, että valtion ja kaupungin osuudet olisivat kummankin 60 miljoonaa euroa ja yksityisen pääoman osuus vähintään 30 miljoonaa euroa. Yksityisen pääoman hankkiminen olisi perustettavan museosäätiön tehtävä.

Valtioneuvosto teki vuoden 2020 neljännen lisätalousarvioesityksen yhteydessä uutta arkkitehtuuri- ja designmuseota koskien pöytäkirjamerkinnän, jonka mukaan hallitus sitoutuu osallistumaan uuden perustettavan Arkkitehtuuri- ja designmuseon säätiön pääomittamiseen enintään 60 miljoonalla eurolla. Valtion rahoitusta koskevat lopulliset päätökset edellyttäisivät Helsingin kaupungin sitovia päätöksiä saman suuruisesta pääomittamisesta sekä valtiota tyydyttävää sopimusta museorakennuksesta, museon vuokrasopimuksen sisällöstä sekä muista hankkeen toteuttamiseen ja museon ylläpitoon liittyvistä reunaehdoista.

Museota varten toteutettaisiin uudisrakennus Helsingin Eteläsatamaan. Helsingin kaupungin tarkoituksena on käynnistää Makasiinirannan kokonaiskehittämistä koskeva suunnittelu- ja konseptikilpailu maaliskuun 2021 aikana. Alue sisältää varauksen arkkitehtuuri- ja designmuseota varten. Tavoitteena olisi järjestää museosta erillinen arkkitehtuurikilpailu sekä päättää erikseen rakennushankkeen toteuttamistavasta.

Suomen valtion ja Helsingin kaupungin välinen yhteistyösopimus

Suomen valtion ja Helsingin kaupungin välisen yhteistyösopimuksen tarkoituksena on sopia kustannusten jaon periaatteista sopijapuolten välillä. Tiede- ja kulttuuriministeri sekä opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö ovat allekirjoittaneet sopimuksen valtion puolesta ja Helsingin pormestari sekä kansliapäällikkö kaupungin puolesta 24.3.2021. Sopimus tulee voimaan, kun talouspoliittinen ministerivaliokunta on sitä puoltanut ja Helsingin kaupunginhallitus on sen hyväksynyt. Sopimus on liitteenä (Liite 1).

Valtio ja kaupunki vastaavat sopijapuolten yhteisesti katettavaksi sovituista museohankkeen valmistelukustannuksista yhtä suurin osuuksin. Kumpikin sopijapuoli vastaa itse muista museohankkeen valmistelusta aiheutuvista kustannuksista.

Valtio ja kaupunki laativat yhteisesti katettavista kustannuksista kustannusarvion. Kummankin sopijapuolen osuus kustannuksista on vuosina 2021–2023 yhteensä enintään 500 000 euroa. Kustannuksiin sisältyvät museohankkeen ohjausryhmän ja hankeorganisaation kustannukset, hankejohtajan ja avustajan palkkaamisesta aiheutuvat henkilöstökustannukset sekä yhteisesti sovittujen selvitysten ja suunnitelmien laatimisesta sekä viestinnästä aiheutuvat kustannukset. Henkilösivukustannuksissa ja yleiskustannuksissa noudatetaan samoja kustannuslaskennan menettelyitä.

Ohjausryhmän asettaminen ja hankeorganisaation perustaminen

Hankkeelle on 24.3.2021 asetettu ohjausryhmä. Ohjausryhmän toimikausi on 24.3.2021–31.12.2023. Ohjausryhmän tehtävänä on

        ohjata ja edistää hanketta ja sen tavoitteiden toteutumista

        vastata hankkeen koordinoinnista yhteistyössä hankejohtajan kanssa

        toimia hankkeen osapuolten välisenä yhteistyöelimenä

        tarjota asiantuntemusta ja tukea hankeorganisaatiolle

        seurata hankkeen taloutta ja varainhankinnan edistymistä

        ohjata hankevaiheeseen kuuluvaa selvitys- ja suunnittelutyötä liittyen säätiön perustamiseen, toiminnan ja toimintamallin suunnitteluun sekä rakennushankkeen valmisteluun

        osallistua hankkeen viestintään sekä hankkeen vuorovaikutteisuutta ja osallisuutta lisäävien toimenpiteiden suunnitteluun

Ohjausryhmän kokoonpano käy ilmi liitteenä olevasta asettamispäätöksestä (liite 2).

Hankkeen edistämiseksi perustetaan hankeorganisaatio, jonka johtamista varten Helsingin kaupunki palkkaa hankejohtajan. Hankejohtaja toimii Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan palveluiden organisaatiossa ja siirtyy uuden museosäätiön alaisuuteen sen perustamisen jälkeen. Hankejohtaja raportoi ohjausryhmälle hankkeen etenemisestä. Hanketta varten laaditaan talousarvio ja aikataulu sekä hankesuunnitelma.

Kansliapäällikkö myönsi 11.2.2021 (§ 29) kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan käytettäväksi yhteensä 140 000 euroa uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon valmisteluvaiheeseen vuonna 2021. Rahoituksella katetaan selvitysvaiheen kustannukset ajanjaksolla helmikuu-heinäkuu 2021. Kustannukset muodostuvat esimerkiksi hankejohtajan ja avustavan henkilön palkkakustannuksista, hankesuunnitelman laadinnasta, viestintäkuluista ja erilaisista muista selvityksiin ja asiantuntijapalveluihin liittyvistä kustannuksista. Kaupunki laskuttaa valtiolta puolet kustannuksista vuoden 2021 kulujen tasaamisen yhteydessä.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Sanna-Mari Jäntti, yhteysjohtaja, puhelin: 310 20015

sanna-mari.jantti(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhteistyösopimus arkkitehtuuri- ja designmuseo

2

Asettamispäätös ohjausryhmä

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566