Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2021

1 (4)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/15

 

29.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 232

Virkojen perustaminen sosiaali- ja terveystoimialalle 1.5.2021 lukien

HEL 2021-002954 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti perustaa 49 virkaa sosiaali- ja terveystoimialalle 1.5.2021 lukien.

1. sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuuteen

- yksi asiakasohjaajan virka,

- yksi arviointipäällikön virka ja

- yksi terveyskeskuslääkärin virka;

 

2. perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuuteen

- yksi johtavan sosiaalityöntekijän virka,

- yksi johtavan ohjaajan virka,

- kolmetoista sosiaalityöntekijän virkaa,

- kaksikymmentäyksi sosiaaliohjaajan virkaa ja

- yksi johtavan sosiaaliohjaajan virka;

 

3. terveys- ja päihdepalvelut -palvelukokonaisuuteen

- kaksi lastenneurologin virkaa

- viisi lastenpsykiatrin virkaa,

- yksi lääkärin virka ja

- yksi johtavan sosiaalityöntekijän virka.

 

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Helena Wendorf, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf(a)hel.fi

Sari Torres, henkilöstöasiantuntija, puhelin: 09 310 24109

sari.torres(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain 87 §:n mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa.

Esitettävien virkojen tehtäviin kuuluu mm. päättäminen toisen edusta, oikeudesta tai velvollisuudesta taikka toimivallan nojalla toista velvoittavien määräysten antaminen tai muulla tavalla toisen etuun tai oikeuteen puuttuminen, mikä edellyttää tehtävien perustamista virkoina.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuuden Helppiseniori-yksikköön perustettavaksi esitettävän asiakasohjaajan tehtäviin kuuluu sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi ja toimeentulotukipäätösten tekeminen. Samaan yksikköön perustettavaksi esitettävän arviointipäällikön tehtävään kuuluu mm. sijaistaa virkasuhteista arviointitoiminnan johtajaa. Kotisairaala-yksikköön perustettavaksi esitettävän terveyskeskuslääkärin tehtäviin kuuluu muun muassa tahdosta riippumatonta hoitoa koskevat päätökset.

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuuteen lastensuojelun avohuollon yksikköön perustettavaksi esitettävän johtavan sosiaalityöntekijän, lapsiperheiden kotipalvelu -yksikköön perustettavaksi esitettävän johtavan ohjaajan ja lastensuojelun avohuollon yksikköön perustettavaksi esitettävien kuuden sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu mm. yksilöhuollon päätöksenteko sekä lastensuojelulain 13 § (mm. lapsen kiireellinen sijoitus) mukaiset tehtävät. Lisäksi vammaistyön palveluun esitetään perustettavaksi kaksi sosiaalityöntekijän virkaa, perhesosiaalityöhön neljä sosiaalityöntekijän virkaa, vammaisten sosiaalityön yksikköön neljä sosiaaliohjaajan virkaa, aikuissosiaalityön yksikön sosiaalineuvontaan neljä sosiaaliohjaajan virkaa, lapsiperheiden sosiaaliohjauksen yksikköön 13 sosiaaliohjaajan virkaa ja yksi johtavan sosiaaliohjaajan virka sekä lännen sosiaalityön aikuissosiaalityön tiimiin yksi sosiaalityöntekijän virka. Kaikkien edellä mainittujen virkojen tehtäviin kuluu mm. yksilöhuollon päätöksenteko sekä sosiaalihuoltolain 36 §:n mukainen palvelutarpeen arviointi.

Terveys- ja päihdepalvelut -palvelukokonaisuuteen lasten psykiatriseen yksikköön perustettavaksi esitettävien kahden lastenneurologin ja viiden lastenpsykiatrin tehtäviin kuuluvat mm. mielenterveyslain mukaiset virka-apupyynnöt ja maksusitoumuspäätöksien antaminen. Nuorisoaseman lääkärin sekä johtavan sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu mm. virka-apupyynnön pyytäminen, yksilöhuollon päätöksenteko sekä sosiaalihuoltolain 36 §:n mukainen palvelutarpeen arviointi.

Perustettaviksi esitetyille viroille on varattu määrärahat sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2021 talousarviossa.

Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henkilöstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohtajaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle.

Perustettaviksi esitettyjen virkojen palkat on määritelty kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen määräysten ja tehtävien vaativuuden arvioinnin perusteella. Tehtäväkohtaisiksi palkoiksi on päätetty:

- asiakasohjaaja

2 660,37 €/kk

- arviointipäällikkö

4 608,00 €/kk

- terveyskeskuslääkäri

5 093,42 €/kk

- johtava sosiaalityöntekijä

3 948,72 €/kk

- johtava ohjaaja

3 137,82 €/kk

- sosiaalityöntekijä (kuusi virkaa)

3 643,93 €/kk

- sosiaalityöntekijä (kaksi virkaa)

3 502,21 €/kk

- sosiaalityöntekijä (viisi virkaa)

3 390,87 €/kk

- sosiaaliohjaaja (neljä virkaa)

2 542,13 €/kk

- sosiaaliohjaaja (17 virkaa)

2 551,45 €/kk

- johtava sosiaaliohjaaja

3 111, 00 €/kk

- lastenpsykiatri (viisi virkaa)

5 381,24 €/kk

- lastenneurologi (kaksi virkaa)

5 381,24 €/kk

- lääkäri

5 327,81 €/kk

- johtava sosiaalityöntekijä

3 708,01 €/kk

 

Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n mukaisesti. Osa perustettaviksi esitettävistä viroista tulee työsuhteisten tehtävien tilalle. Henkilöiden kanssa, joiden tehtäviin, asemaan ja sijoittumiseen muutoksella on olennaista vaikutusta, on käyty henkilökohtainen yhteistoimintakäsittely.

Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Helena Wendorf, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf(a)hel.fi

Sari Torres, henkilöstöasiantuntija, puhelin: 09 310 24109

sari.torres(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveystoimiala

Taloushallintopalveluliikelaitos

Kaupunginkanslian henkilöstöosasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566