Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2021

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/3

 

29.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 220

V 21.4.2021, Määrärahan myöntäminen liikunta- ja kulttuurisetelien kertaluontoisen henkilöstöedun hankinnan toteuttamiseksi

HEL 2021-003299 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Elisa Gebhardin ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Nina Gros, henkilöstöjohtaja, puhelin: 09 310 37965

nina.gros(a)hel.fi

Asta Enroos, henkilöstöpolitiikan johtaja, puhelin: 09 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen ylittämään vuoden 2021 talousarvion kohdan 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat 7 600 000 eurolla liikunta- ja kulttuurisetelien kertaluontoisen henkilöstöedun hankinnan toteuttamiseksi.

Esittelijän perustelut

Kertaluontoinen henkilöstöetuus tukemaan kulttuuri- ja liikuntasektoria sekä henkilöstön työhyvinvointia koronavuoden jälkeen

Helsinki haluaa panostaa koko kaupungille tärkeän kulttuuri- ja liikuntasektorin palautumiseen pandemian negatiivisista vaikutuksista ja samalla tarjota henkilöstölleen mahdollisuuden virkistäytymiseen koronavuoden jälkeen.

Kaupunki hankkii kulttuuri- ja liikuntasektorilta palveluita 7,6 miljoonan euron edestä, joka jaetaan kaupungin työntekijöille kertaluontoisena henkilöstöetuna liikunta- ja kulttuuriseteleinä. Setelit voi käyttää vapaa-ajan viettoon kulttuuri- ja liikuntapalveluihin oman mieltymyksen mukaisesti epidemiatilanteen jälleen sen salliessa.

Tarjottava kertaluontoinen liikunta- ja kulttuurisetelietu toteutetaan digitaalisesti. Digitaalinen etu on linjassa kaupungin digitalisaatio-ohjelman tavoitteiden kanssa sekä näyttää suuntaa myös muiden henkilöstöetujen mahdolliselle digitalisoinnille tulevaisuudessa.

Tarjottava etu on verovapaa ja arvoltaan enintään 200 euroa per työntekijä. Edun arvo on sidoksissa yhtäjaksoisesti kertyneen palvelussuhteen kestoon vuonna 2021. Edun piiriin kuuluminen ja edun suuruus ohjeistetaan tarkemmin kevään 2021 aikana. Setelit ovat henkilöstön käytettävissä kesäkuussa 2021 ja voimassa kesään 2022 asti.

Määrärahan myöntäminen henkilöstöedun hankinnan toteuttamiseksi

Vuoden 2021 talousarviossa talousarvion kohdan 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat osalta sitomatonta määrärahaa ei ole käytettävissä tämän henkilöstöedun hankinnan edellyttämää määrää.

Siten kaupunginhallitukselle tulee myöntää ylitysoikeus vuoden 2021 talousarvion kohdalle 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat 7 600 000 eurolla liikunta- ja kulttuurisetelien hankinnan toteuttamiseksi.

Tämän ylitysoikeuspäätöksen täytäntöönpanopäätöksessä kaupunginhallitus osoittaa määrärahan kaupunginkanslian käytettäväksi. Määrärahan ylitystarve 7,6 miljoonaa euroa on arvioitu siten, että täyden edun piirissä olisi arviolta noin 36 000 - 37 000 työntekijää. Mukana on myös arvioidut palvelun käyttöönoton kustannukset.

Hankinta toteutetaan kaupunginhallituksen käyttövarojen kautta, sillä jos kertaluonteisen henkilöstöedun kustannukset kirjattaisiin toimialojen talousarviokohtiin menoiksi, vähentäisi se tällöin osaltaan toimialojen palveluntuotantoon käytettävissä olevia määrärahoja.

Henkilöstöetuuden myöntämiseen liittyvistä päätöksistä päättää hallintosäännön toimivallan mukaisesti kansliapäällikkö.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Nina Gros, henkilöstöjohtaja, puhelin: 09 310 37965

nina.gros(a)hel.fi

Asta Enroos, henkilöstöpolitiikan johtaja, puhelin: 09 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566