Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2021

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/12

 

29.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 229

Määrärahan myöntäminen kesäsetelitoiminnan laajentamiseen ja Job'd Events -toimintamalliin

HEL 2021-003435 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää vuoden 2021 talousarvion kohdasta 1 30 01, kaupunginhallituksen käyttövarat, 782 280 euroa nuorten kesätyömahdollisuuksien parantamiseen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle, josta 722 280 euroa nuorten kesäsetelin käytön laajentamiseen ja 60 000 euroa nuorten työllistämiseen Job’d-toimintamallin avulla.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256

riina.kopola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Koronatilanne on vaikuttanut heikentävästi lasten ja nuorten hyvinvointiin. Erityisesti murrosikäiset ovat olleet pitkään etäopetuksessa ja harrastukset on keskeytetty. Juuri murrosiässä kavereiden merkitys ja onnistumisen kokemukset ovat merkittäviä nuoren kasvun, hyvinvoinnin ja kehityksen kannalta.

Tieto tulevan kesän kesätyöstä on konkreettinen asia, joka auttaa nuoria jaksamaan kevään ajan. Se tarjoaa nuorelle kokemuksen siitä, että häneen luotetaan ja hän osaa asioita. Taloudellisesti vaikean tilanteen ennustetaan vähentävän entisestään juuri alaikäisten kesätyömahdollisuuksia.

Kesäseteli on nuorten, Helsingin yrittäjien, Helsingin kauppakamarin ja Helsingin kaupungin hanke, jolla tuetaan nuorten työllistymistä. Kesäseteliä on jaettu vuodesta 2005 kaikissa Helsingin kouluissa 9-luokkalaisille. Muualla opiskelevat helsinkiläisnuoret voivat hakea kesäsetelin nuorisopalveluista tai Ohjaamon neuvontapisteestä. Kesällä 2021 kesäsetelin arvo on 325 euroa. Kesäseteliä on käyttänyt keskimäärin 30 prosenttia yhdeksäsluokkalaisista. Koronavuosi 2020 aiheutti poikkeuksen, jolloin käyttöaste oli vain 20 prosenttia. Kesäsetelimallissa nuorelle tarjottavan kesätyön vähimmäisvaatimuksina ovat 60 tunnin työaika ja 400 euron palkka.

Yhden kesäsetelin kustannus kaupungille on 329,90 euroa. Tämän lisäksi tulevat työllistetyn projektisihteerin palkkakulut ja muut kulut, jotka ovat yhteensä noin 24 000 euroa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on budjetoinut vuoden 2021 talousarviossa vuonna 2005 syntyneiden 9-luokkalaisten kesäseteleihin 490 000 euroa, josta 20 000 euroa on kohdistettu kesäyrittäjyyteen.

Kesäsetelijärjestelmää on tarkoitus laajentaa kertaluontoisesti kesän 2021 ajaksi vuonna 2004 syntyneille, joista valtaosa päättää toisen asteen ensimmäistä vuotta. Toimenpiteen arvioidaan tukevan palautumista koronatilanteesta.

Vuonna 2004 syntyneitä nuoria on vuoden 2020 lopun ennakkotiedon mukaan 5 556. Koska kesäseteli otetaan käyttöön vasta kevään aikana, kesäsetelin käyttöasteen arvioidaan tämän ikäluokan osalta olevan enintään noin 40 % eli 2 223 nuorta. Käyttöasteen arvioidaan olevan korkeampi kuin vuotta nuoremmalla ikäluokalla, sillä kyse on usein toisen asteen koulutuksessa olevista nuorista ja tämä ikäluokka omaa jo kokemuksen kesäsetelin käytöstä.

Kesäsetelin lopulliset kustannukset määräytyvät sen mukaan, kuinka moni nuori saa kesäsetelin kautta kesätyön. Kustannusvaikutus kaupungille on enintään 722 280 euroa.

Job’d on Helsingin kaupungin ja Me-säätiön kehittämä toimintamalli nuorille, joilla ei ole lainkaan tai on erittäin vähän aiempaa työkokemusta. Vuosina 2017–2020 Job'd-toimintamallilla on tarjottu 62 000 työtuntia yhteensä 1200 nuorelle. Job’d toimii sysäyksenä vapaille työmarkkinoille. Nuorille tehdyssä kyselyssä noin puolet vastaajista kertoi saaneensa Job'din jälkeen työtä yksityisiltä työmarkkinoilta.

Job’d-toimintamallia on rahoitettu Me-Säätiön Helsingin kaupungille antamalla lahjoituksella, jota on jäljellä 60 000 euroa. Lahjoitus käytetään loppuun vuoden 2021 aikana.

Job’d-toimintamallia on tarkoitus laajentaa kesällä 2021 nuorten työllistämiseen kesätapahtumiin. 60 000 euron määrärahalla tarjotaan 3 500 työtuntia helsinkiläisille tapahtumille ja työkokemusta 400 nuorelle.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256

riina.kopola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566