Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2021

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/22

 

29.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 239

Kaupunginkanslian sisäisen tarkastuksen päällikön avoimen viran hoitaminen

HEL 2021-003907 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus määräsi johtavan sisäisen tarkastaja Pirjo Jalosen hoitamaan kaupunginkanslian sisäisen tarkastuksen päällikön virkaa siihen kuuluvine palkkaetuineen 1.4.2021 alkaen siihen asti, kunnes uusi viranhaltija ottaa tehtävän vastaan.

Kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän kohdan osalta heti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Taru Wickström, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 36202

taru.wickstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Avoimen viran hoitaja

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on 15.2.2021, § 135 merkinnyt tiedoksi edellisen viranhaltijan irtisanoutumisen sisäisen tarkastuksen päällikön virasta ja kehottanut kaupunginkansliaa käynnistämään viran täyttöön liittyvän julkisen hakumenettelyn. Sisäisen tarkastuksen päällikön viran hakumenettely on parhaillaan käynnissä ja tavoite on saada virka täytettyä kevään 2021 aikana. Pirjo Jalonen täyttää viran kelpoisuusvaatimukset ja on henkilökohtaisten ominaisuuksiensa ja kykyjensä puolesta sopiva hoitamaan kyseistä virkaa.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 4 §:n 3 momentin mukaan virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun kysymyksessä on avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi. Jalonen toimii tällä hetkellä sisäisen tarkastuksen päällikön viransijaisena. Helsingin kaupungin hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 10 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää sisäisen tarkastuksen päällikön virkaan ottamisesta ja 23 luvun 3 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää avoimen viran määräaikaisesta hoitajasta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Taru Wickström, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 36202

taru.wickstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Avoimen viran hoitaja

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Taloushallintopalvelut

Kanslian HR

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566