Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2021

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/6

 

29.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 223

V 21.4.2021, Nuorten aloitteet ajalta 9.6.−31.12.2020

HEL 2020-008472 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Koonti nuorten aloitteista ja niihin annetuista vastauksista

2

Nuorisoneuvoston lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi nuorten aloitteet ajalta 9.6.−31.12.2020.

Esittelijän perustelut

Nuorten aloitteella tarkoitetaan helsinkiläisten 13−17-vuotiaiden tekemiä aloitteita kaupungin toimintaan kuuluvissa asioissa. Aloitteet tehdään vaikuttamisjärjestelmä Ruudin verkkosivuilla olevalla sähköisellä lomakkeella (ruuti.net/aloitteet). Sekä aloitteet että niihin annetut pormestarin tai apulaispormestarin vastaukset julkaistaan ruuti.munstadi.fi/aloitteet -sivulla.

Hallintosäännön 26 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston tietoon kahdesti vuodessa tehdyt nuorten aloitteet, niiden johdosta suoritetut toimenpiteet sekä nuorisoneuvoston asiasta antaman lausunnon. Päätöksentekoa yksittäisten aloitteiden osalta ei pöydällepanoa tai toivomusponsia lukuun ottamatta sallita.

Nuorten aloiteoikeuden tavoitteena on kannustaa nuorten osallistumista yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Samalla aloitteet tuovat kaupungin eri toimialoille tietoa nuorten toiveista ja tavoitteista. Kun valtuustossa käsitellään nuorten aloitteita, kolmella nuorisoneuvoston valitsemalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa hallintosäännön 29 luvun 7 §:n nojalla.

Aloitteet käsitellään valtuustossa tavallisesti puolivuosittain. Viime vuoden aikana nuoret ovat tehneet yhteensä 40 aloitetta, joista tammikuun ja kesäkuun välisenä aikana tehdyt (25) on käsitelty valtuustossa 21.10.2020. Kesäkuussa on teknisen virheen vuoksi jäänyt kirjaamatta neljä aloitetta, jotka ovat nyt mukana tässä koonnissa. Heinäkuun ja joulukuun välisenä aikana uusia aloitteita on tehty 11.

Aloitteet jakaantuvat kaupunkiympäristön toimialan (7), kasvatuksen ja koulutuksen toimialan (4), kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan (3) ja kaupunginkanslian (1) toimintaan. Liitteenä 1 oleva koonti sisältää sekä aloitteet että pormestarin tai apulaispormestarin vastaukset. Aloitteen tekijän nimi, ikä ja yhteystiedot ovat nuorisopalvelujen tiedossa.

Koko valtuustokauden aikana nuorten aloitteita on tehty yhteensä noin 150. Aloitejärjestelmään on kuluvalla kaudella kohdistunut paljon kehittämispaineita sekä nuorilta itseltään että poliittisilta päättäjiltä ja aloitteiden parissa työskenteleviltä. Kehittämistarpeet liittyvät mm. aloitejärjestelmän tunnettuuteen, aloitteiden käsittelytapoihin ja vuorovaikutukseen sekä aloitesivuston toimintaan.

Nuorisoneuvosto on 18.3.2021 antamassaan lausunnossa huomannut, että moni aloitteista liittyy tavalla tai toisella nuorten turvallisuuteen. Nuoret kokevat paljon turvattomuutta ja häirintää, erityisesti kouluissa. Nuoret tarvitsevat viihtyisiä ja turvallisia ajanviettopaikkoja, riittävää luottamusta koulujen kykyyn selvittää kiusaamistapauksia ja tarvittavia mielenterveyspalveluja kohtuullisella aikataululla.

Nuorisoneuvosto kiinnittää lausunnossaan huomiota myös siihen, että aloitteiden määrä on vähentynyt aiemmista vuosista. Tehdyistä aloitteista noin puolet on nuorisoneuvoston jäsenten tekemiä. Nuorisoneuvosto katsoo, että suurin osa nuorista on epätietoisia aloitekanavan olemassaolosta tai he eivät usko sen vaikuttavuuteen. Lausunto on kokonaisuudessaan liitteenä 2.

Nuorten aloitejärjestelmän kehittäminen on meneillään kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla. Ruudin verkkosivut toimivat tällä hetkellä osana Munstadi-sivustoa, joka poistuu käytöstä tämän vuoden aikana. Nuorten aloitesivuston uudistus on käynnissä ja se on tarkoitus siirtää osaksi uutta Nuorten.Helsinki-sivustoa tämän kevään aikana. Aloitesivuston uudistamisella voidaan vastata osaan aloitejärjestelmän haasteista, mutta merkittävä osa kehittämistarpeista liittyy aloitteiden käsittelytapoihin ja taustajärjestelmään. Selvitys taustajärjestelmän uudistamiseksi on käynnissä.

Nuorten aloitejärjestelmän tunnettuutta on parannettu mm. vahvistamalla nuoriso-ohjaajien tietämystä aloitejärjestelmästä. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on laadittu yhteistyössä nuorten kanssa Osallistu ja vaikuta -opas ja juliste, jotka havainnollistavat erilaisia vaikuttamisen kanavia. Vaikuttamisen tapoja on tuotu esiin peruskouluille ja toisen asteen oppilaitoksille suunnatuilla oppilas- ja opiskelijakuntapäivillä. Helsinki-kanavalla julkaistiin video nuorten aloitteista, ja aloitejärjestelmää on pidetty esillä sekä nuorisopalvelujen että kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sisäisessä viestinnässä.

Laajempaa ulkoista viestintää aloitejärjestelmän tunnettuuden parantamiseksi on tarkoitus tehdä vasta nyt keväällä, kun aloitejärjestelmä saadaan paremmin toimivalle alustalle.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Koonti nuorten aloitteista ja niihin annetuista vastauksista

2

Nuorisoneuvoston lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566