Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2021

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/11

 

29.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 228

Kaupungin myöntämien antolainojen lyhennysohjelmien muuttaminen laina-aikaa pidentämällä ja asiaa koskevan toimivallan siirtäminen

HEL 2021-003461 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti siirtää rahoitusjohtajalle toimivallan myöntää kaupungin myöntämille antolainoille lyhennysvapaata ja myönnetyn lyhennysvapaan kestoa vastaavan laina-ajan pidennyksen, jäljempänä mainituin rajauksin, edellyttäen, että lainoille jää riittävä vakuus.

Lyhennysvapaa ja vastaava laina-ajan pidennys voidaan myöntää:

a) enintään kuudeksi kuukaudeksi

b) huhti-syyskuussa erääntyviä lainanlyhennyksiä koskien

c) lähtökohtaisesti vain sellaisille lainansaajille, joiden toimintaa koronatilanne on olennaisesti ja todennettavasti vaikeuttanut

Päätös ei koske kaupungin laina-avustuksen saajia. Lainoille mahdollisesti kertyneet korot laskutetaan normaalisti siten, että korot voidaan maksaa viimeistään 30.9. ilman viivästyskorkoseuraamuksia.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125

pipsa.kotamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti koronasyistä myönnettävien kaupungin lainavelallisten lyhennysvapaista 6.4.2020, § 234, ja päätösvallan delegoinnista ao. lyhennysvapaa-asioissa. Lyhennysvapaata myönnettiin kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti velallisen hakemuksesta enintään kuuden kuukauden jaksolle laina-aikaa enintään vastaavalla kestolla pidentäen, edellyttäen, että vakuudet ovat voimassa. Saatujen hakemusten perusteella rahoitusjohtaja myönsi lyhennysvapaan 26 eri yhteisön lainan tai lainojen viime vuoden huhti-syyskuussa erääntyneille yhteensä 2,9 milj. euron lyhennyserille. Koronatilanteen kehityksen ollessa pitkälti viime kevään kaltainen, lyhennysvapaiden tarve on toistumassa tarvittavien yhteiskunnan sulkemistoimien seurauksena.

Useiden kaupungin lainavelallisten toiminta on myös tämän vuoden kevään sulkutoimien johdosta keskeytynyt tai häiriintynyt pahoin. Mm. urheiluseurojen tulonmenetykset ovat tämän vuoksi suuria eikä toiminnan jatkumisen ajankohdasta ole tässä poikkeuksellisessa tilanteessa varmuutta. Esimerkiksi kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta myönnettyjen lainojen lyhennykset ovat pääosin kaksi kertaa vuodessa touko- ja marraskuussa, ja on jo selvää, että toukokuussa erääntyvien lainanlyhennyksien maksaminen on usealle lainavelalliselle käytännössä mahdotonta.

Kaupungin edun kannalta on tärkeää mahdollisuuksien mukaan varmistaa kaupungin lainoittaman toiminnan jatkuvuus. Lyhennysvapaata huhti-syyskuussa erääntyvien lyhennyserien maksamisesta myöntämällä, sekä laina-aikaa myönnetyn lyhennysvapaan kestoa vastaavalla määrällä enimmillään pidentämällä, sekä siirtämällä asiaa koskeva toimivalta rahoitusjohtajalle, voidaan ko. lyhennyksiin liittyviin tilapäisiin maksuvaikeuksiin vastata tarvittaessa nopeallakin aikataululla. Poikkeustilan pidempiaikaisista vaikutuksista ei tällä hetkellä voida tehdä vielä tarkkoja arvioita, ja kaupunginhallitus tulee tarvittaessa myöhemmin tekemään täydentäviä päätöksiä asiassa.

Edellä esitetyn vuoksi on perusteltua, että kaupunginhallitus uusisi näissä poikkeusoloissa viime keväänä tekemänsä lyhennysvapaiden myöntämistä koskevan päätöksen.

Taloudelliset vaikutukset

Menettelyn johdosta esitettyä lyhennysvapaata ja laina-ajan pidennystä voitaisiin tässä vaiheessa rahoitusjohtajan päätöksellä myöntää enintään kuuden kuukauden ajalle, koskien huhti-syyskuussa erääntyviä lainanlyhennyksiä. Lyhennyseriä, joihin maksuaikajärjestelyjä tarvitaan, voisi laskutusennusteen tietojen pohjalta tehdyn arvion perusteella olla enimmillään n. 6,9 milj. euroa. Suurimmat päätöksessä tarkoitetut laskutettavat lyhennyserät kohdistuvat kevätkuukausille; huhtikuussa erääntyy yhteensä n. 1,7 milj. euroa lainasaatavia ja toukokuussa n. 2,9 milj. euroa.

Lainamuutoksia koskeva päätöksenteko

Kaupunginvaltuuston vahvistaman hallintosäännön mukaisesti lainojen myöntämisestä päättää kaupunginhallitus [8.luku, 1§, 11k. (talousasiat)].

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125

pipsa.kotamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566