Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2021

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/2

 

22.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 192

Kaupunginvaltuuston 17.3.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 17.3.2021 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

51 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

52 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

53 §, Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

Pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi keskusvaalilautakunnalle ja Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

54 §, Kaupunginhallituksen jäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi tarkastusvirastolle ja Taloushallintopaveluliikelaitokselle.

55 §, Keskusvaalilautakunnan varajäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi keskusvaalilautakunnalle sekä Taloushallintoliikelaitokselle.

56 §, Sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle sekä Taloushallintoliikelaitokselle.

57 §, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille ja Helsingin käräjäoikeudelle.

58 §, Vuoden 2020 talousarvion tytäryhteisöjen kaupunginvaltuustolleraportoitavat tavoitteet

Ei toimenpidettä.

59 §, Omavelkaisten takausten myöntäminen perustettavalle Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalalle

Kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut allekirjoittamaan takauspäätöksen mukaiset takaussitoumukset.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille.

Tiedoksi kaupunginkanslialle.

60 §, Tilojen vuokraaminen Helsingin yliopiston Kumpulan kampukselta Helsingin luonnontiedelukion käyttöön

Kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden tilat -palvelun asiakkuusyksikkö 1:n päällikön allekirjoittamaan vuokrasopimukset Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n ja Helsingin yliopiston kanssa sekä tekemään vuokrasopimuksiin tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle ja kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.

61 §, Päiväkoti Vanhaisen korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelma

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle ja kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.

62 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitteet 12 - 17 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566