Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2021

1 (4)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/2

 

04.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 158

Toimivallan siirtäminen tartuntatautilain mukaisen tarkastusoikeuden, määräysten antamisen ja pakkokeinojen osalta sekä kaupunginvaltuuston 3.3.2021, 47 § tekemän päätöksen täytäntöönpano

HEL 2021-001881 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna täytäntöön kaupunginvaltuuston päätöksen 3.3.2021 47 §.

Kaupunginhallitus päätti siirtää 4.3.2021 alkaen ja 30.6.2021 saakka hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 2 momentin 6-kohdan mukaista toimivaltaansa kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavalle toimielimelle säädettyjen tai määrättyjen tehtävien hoitamisesta seuraavasti.

Tartuntatautilain 59 b §:ssä säädetyn tarkastusoikeuden käyttämisen osalta kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluiden viranhaltijoille.

Tartuntatautilain 59 c §:n 1 ja 2 momenteissa tarkoitettujen määräysten antamisen osalta kaupunkiympäristön toimialan ympäristöjohtajalle.

Tartuntatautilain 59 c §:n 4 ja 5 momenteissa tarkoitettujen määräysten ja pakkokeinojen osalta kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle.

Samalla kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Anna Kukkola, kaupunginasiamies, puhelin: 310 64694

anna.kukkola(a)hel.fi

Anna Koskinen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36142

anna.koskinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Voimassa olevan, kaupunginvaltuuston 3.3.2021 hyväksymän hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 2 momentin 6-kohdan mukaan ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kaupunginhallitus päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan muu toimielin tai viranhaltija päättää kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavalle toimielimelle säädettyjen tai määrättyjen tehtävien hoitamisesta.

Tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain (147/2021) mukaisesti muutetun tartuntatautilain (1227/2016) 22.2.2021 voimaan tulleen 59 b §:n mukaan kunta saa tarkastaa 59 a §:n nojalla valvomansa toimijan tartuntatautilain mukaisen toiminnan sekä toiminnassa käytettävät tilat. Pykälässä annetaan tarkemmat määräykset tarkastusten toteuttamisesta. Saman lain 59 c §:n mukaan, jos havaitaan puutteita tai epäkohtia pykälässä tarkemmin eriteltyjen velvoitteiden noudattamisessa, kunta voi antaa määräyksen niiden korjaamisesta. Jos näitä puutteita tai epäkohtia ei ole korjattu määräyksessä annetussa määräajassa, kunta voi määrätä kyseisen toiminnan välittömästi keskeytettäväksi ja kyseisen tilan pidettäväksi suljettuna asiakkailta tai muilta valvottuun toimintaan osallistuvilta enintään kuukauden ajaksi, jos se on välttämätöntä tartuntataudin leviämisen estämiseksi.

Tartuntatautilain 59 d §:n mukaan kunnan 59 a §:n mukaisesta valvonnasta vastaa sekä 59 b ja 59 c §:n mukaisia toimivaltuuksia käyttää kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin, jollei kunta kuntalain (410/2015) nojalla toisin päätä.

Kuntalain 91 §:n 3 momentin mukaan toimivalta sellaisessa asiassa, joka sisältää hallinnollisen pakon käyttämistä, voidaan siirtää vain toimielimelle. Tartuntatautilain 59 d §:n 2 momentin mukaan kunnanvaltuusto voi kuitenkin antaa tartuntatautien torjunnasta vastaavalle toimielimelle oikeuden siirtää 59 c §:n 1 ja 2 momentin mukaisen toimivallan edelleen kunnan tartuntataudeista vastaavalle lääkärille, muulle kunnan viranhaltijalle, kunnan toimielimelle tai kunnan toimielimen jaostolle.

Tartuntatautilain muutoksen myötä aluehallintoviraston lisäksi myös kunnan vastuulle tulee 59 a–59 c §:ssä tarkoitetun valvonnan järjestäminen. Valvontavastuu on laaja ja koskee muun muassa yksityisiä elinkeinonharjoittajia kuten päivittäistavarakauppaa, liikuntatiloja ja kauppakeskuksia, kuntien tiloja kuten kouluja, päiväkoteja ja uimahalleja sekä uskonnollisia yhdyskuntia. Tartuntatautilain 59 b §:n mukaiset tarkastukset on tarkoitus toteuttaa pääosin kaupunkiympäristötoimialan ympäristöpalveluiden elintarvike- ja terveydensuojelutarkastusten yhteydessä esimerkiksi elintarvikemyymälöissä, päiväkodeissa ja kouluissa sekä kuntosaleissa ja terveydensuojelulain mukaisissa liikuntatiloissa. Tarkastuksia tehdään koronatilanne huomioon ottaen riskiperusteisesti myös kaupungin oman harkinnan perusteella muihin kuin terveydensuojelulain ja elintarvikelain tarkoittamiin kohteisiin sekä aluehallintoviraston ja Liikenne- ja viestintäviraston valvontapyyntöjen perusteella. Tarkastusten suuntaamisessa otetaan huomioon alueellinen tartuntatautitilanne epidemiologisen toiminnan arvion mukaan.

Tartuntatautilain 59 b §:n mukaisten tarkastusten toteuttaminen edellyttää, että toimivalta tarkastusten suorittamiseen on niillä tahoilla, jotka tarkastuksia käytännössä suorittavat. Suoraan lain nojalla elintarvike- ja terveydensuojelulain mukaisia toimivaltuuksia käyttävät viranhaltijat voivat tehdä tartuntatautilain mukaisia tarkastuksia vain elintarvike- ja terveydensuojelulakien nojalla tarkastettaviin kohteisiin. Muiden kohteiden osalta toimivalta tartuntatautilain 59 b §:n mukaisten tarkastusten tekemiseen on siirrettävä tartuntatautien torjunnasta vastaavalta toimielimeltä kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluiden viranhaltijoille. Tartuntatautilain mukaiseen toimintaan kohdistuvia tarkastuksia tekevät ensi sijassa elintarvike- ja terveydensuojelulain mukaisia tarkastuksia tekevät viranhaltijat. Koska vielä on kuitenkin epäselvää, missä laajuudessa tartuntatautilain 59 b §:n tarkoittamia tarkastuksia joudutaan tekemään, on tarkastusoikeuden käyttö tarkoituksenmukaista siirtää riittävän laajalle joukolle viranhaltijoita, jotta resurssien tarpeellinen kohdentaminen kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluissa on mahdollista.

Toimivalta tartuntatautilain 59 c §:n 1 ja 2 momentin mukaisten määräysten antamisesta siirrettäisiin kaupunkiympäristötoimialan ympäristöjohtajalle, koska määräykset ovat luonteeltaan kiireellisiä ja liittyvät kiinteästi valvontahavaintoihin. Jotta määräyksiä voitaisiin antaa ja pakkokeinoja käyttää oikea-aikaisesti, niihin liittyvää päätöksentekoa voi olla tarpeen tehdä useammin kuin toimielimet kokoontuvat.

Tartuntatautilain 59 c §:n 4 ja 5 momenteissa säädetyt toimivaltuudet ovat sellaisia hallinnollisen pakon käyttämistä sisältäviä toimivaltuuksia, jotka kuntalain 91 §:n 3 momentin mukaan voidaan siirtää vain toimielimelle. Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päättää valtaosasta ympäristöpalveluiden toimenkuvaan kuuluvista hallintopakko- ja uhkasakkoasioista, joten myös tartuntatautilain 59 c §:n 4 ja 5 momentin mukaisten pakkokeinojen käyttämiseen liittyvät asiat on tarkoituksenmukaista siirtää kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston päätettäväksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Anna Kukkola, kaupunginasiamies, puhelin: 310 64694

anna.kukkola(a)hel.fi

Anna Koskinen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36142

anna.koskinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566